I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 26.02.2023

  1. Dzi­siaj gości w naszej para­fii ks. Jacek Krze­mień – kape­lan Kato­lic­kiej Wspól­no­ty Chleb Życia, przez któ­rą jest pro­wa­dzo­ny dom dla osób bez­dom­nych „Beta­nia” przy ul. Łopu­szań­skiej 17. Po mszach św. zbie­ra­ne będą ofia­ry na potrze­by fundacji.

  2. Zgod­nie z zapo­wie­dzią z ubie­głej nie­dzie­li w kościo­łach całej Pol­ski prze­pro­wa­dza­na jest dziś zbiór­ka na pomoc dla bro­nią­cej się już ponad rok przed rosyj­skim najeźdź­cą Ukra­iny. Wolon­ta­riusz­ki z Legio­nu Maryi będą po mszy zbie­rać pie­nią­dze na ten cel.

  3. Dzi­siaj po mszy św. o g. 11:30 spo­tka­nia Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go w Sali nad zakrystią.

  4. Wraz z koń­cem ferii zimo­wych w następ­ną nie­dzie­lę powra­ca msza św. dla dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym kościele.

  5. W cza­sie Wiel­kie­go Postu zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej w piąt­ki o g. 18:00 i Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o g. 18:00. Dro­ga Krzy­żo­wa dla dzie­ci w dol­nym koście­le w piąt­ki o g. 17:00. Od ponie­dział­ku do piąt­ku w dol­nym koście­le Lau­de­sy o g. 5:30. Zachę­ca­my też do nawie­dza­nia Wiel­ko­post­nych Kościo­łów Sta­cyj­nych War­sza­wy. Szcze­gó­ło­wy pro­gram wywie­szo­ny jest na tabli­cy ogło­szeń i na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. Dzień sta­cyj­ny w naszym koście­le został wyzna­czo­ny na śro­dę 22 marca.

  6. W pią­tek 3 mar­ca przy­pa­da rocz­ni­ca nomi­na­cji ks. kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza na Paste­rza naszej Archi­die­ce­zji, a 4 mar­ca dzień Jego imie­nin. Pamię­taj­my w modli­twie o naszym biskupie.

  7. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Spo­wiedź od g. 17:00 do 19:00. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Przez cały dzień wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Legion Maryi zapra­sza na Koron­kę do Boże­go Miło­sier­dzia o g. 15:00 w inten­cji poko­ju w Ukra­inie i na całym świecie.

  8. W I sobo­tę mie­sią­ca o godz. 8:00 Msza św. wyna­gra­dza­ją­ca Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP a po niej nabo­żeń­stwo I‑sobotnie.

  9. Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne roz­pocz­ną się w IV nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu — 19 mar­ca i potrwa­ją do 22 mar­ca. Popro­wa­dzi je ks. dr Adam Gor­lew­ski, bibli­sta.

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Wło­dzi­mierz Jara­czew­ski l. 77, Andrzej Marian Zen­go­ta l. 88, Leszek Sta­ni­sław Woj­ta­sik l. 82