II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 28.02.2021

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la jest dniem Modli­twy, postu i soli­dar­no­ści z misjo­na­rza­mi. W naszej para­fii czę­sto gości­my misjo­na­rzy, któ­rych wspie­ra­my mate­rial­nie i ducho­wo. Rów­nież dzi­siaj po każ­dej mszy świę­tej wolon­ta­riusz­ki z Legio­nu Maryi zbie­ra­ją do puszek ofia­ry na rzecz dzie­ła pomo­cy misjo­na­rzom “Ad gen­tes”.

 2. Po mszy św. o g. 11:30 spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go.

 3. W Wiel­kim Poście zapra­sza­my od ponie­dział­ku do piąt­ku na Jutrz­nię – poran­ną modli­twę Kościo­ła o g. 5:30 w koście­le dol­nym, nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej w piąt­ki o g. 18:00 w koście­le gór­nym, dla dzie­ci o g. 17:00 w koście­le dol­nym oraz Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o g. 18:00. Przy­po­mi­na­my, że Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne odbę­dą się w dniach 14 – 17 mar­ca. Popro­wa­dzi je ks. dr Sła­wo­mir Abra­mow­ski, lekarz i bibli­sta, pro­boszcz Para­fii św. Jana Paw­ła II w War­sza­wie, wie­lo­let­ni misjo­narz w Izra­elu i Palestynie. 

 4. W każ­dą nie­dzie­lę po nabo­żeń­stwie Gorz­kich Żali będzie moż­na nabyć książ­ki o tema­ty­ce wiel­ko­post­nej, a od następ­nej nie­dzie­li rów­nież świe­ce Cari­tas i kar­ty świąteczne.

 5. Dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Cari­tas naszej Para­fii moż­na wes­przeć dekla­ru­jąc na ten cel 1 % podat­ku docho­do­we­go w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Infor­ma­cje jak to zro­bić znaj­du­ją się na ulot­kach przy wyj­ściu z kościo­ła i na stro­nie inter­ne­to­wej. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ofiarodawcom. 

 6. Jezus wziął z sobą Pio­tra, Jaku­ba i Jana i zapro­wa­dził ich samych na górę wyso­ką. Tam się prze­mie­nił wobec nich.”- czy­ta­my w dzi­siej­szej Ewan­ge­lii. Oka­zją do spo­tka­nia z Jezu­sem uka­zu­ją­cym nam swo­ją chwa­łę są w naszej para­fii kate­che­zy zwia­sto­wa­nia, któ­re odby­wa­ją się w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45 w dol­nym koście­le. Ser­decz­nie zapraszamy.

 7. Dzi­siaj o g. 20:00 po ostat­niej mszy świę­tej zapra­sza­my na krót­ki kon­cert w wyko­na­niu Kwar­te­tu Wokal­ne­go Can­tus Antu­qu­us. W pro­gra­mie utwo­ry sakral­ne, któ­re skom­po­no­wał Gio­van­ni Pier­lu­igi da Pale­stri­na. Wstęp wolny.

 8. W ponie­dzia­łek 1 mar­ca msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą świę­tą odczy­ty­wa­ne będą wypo­min­ki. Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy za zmarłych.

 9. W śro­dę 3 mar­ca przy­pa­da 14. rocz­ni­ca nomi­na­cji kard. Kazi­mie­rza Nycza na arcy­bi­sku­pa archi­die­ce­zji war­szaw­skiej. W czwar­tek — 4 mar­ca — świę­to św. Kazi­mie­rza Kró­le­wi­cza, dzień imie­nin Księ­dza Kar­dy­na­ła, a tak­że nasze­go wika­riu­sza — ks. Kazi­mie­rza Fieć­ko. Czci­god­nych Sole­ni­zan­tów pole­ca­my modli­twie Para­fian. Msza św. w inten­cji ks. Kazi­mie­rza Fieć­ko odpra­wio­na zosta­nie 4 mar­ca o g. 6:30.

 10. Z racji I piąt­ku mie­sią­ca moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Spo­wiedź na wszyst­kich mszach świę­tych oraz po połu­dniu od g. 17:00 do 19:00. Przez cały dzień Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. W pią­tek roz­po­czy­na się rów­nież przy­go­to­wa­nie do sakra­men­tu chrztu dla dzie­ci powy­żej 7 roku życia, spo­tka­nie w kapli­cy o g. 19:15.

 11. W I sobo­tę mar­ca o godz. 8:00 odpra­wio­na będzie Msza św. wyna­gra­dza­ją­ca Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP, a po niej nabo­żeń­stwo I‑sobotnie, na któ­re zapra­sza Rodzi­na Radia Maryja.

 12. Przy­po­mi­na­my, że ze wzglę­du na zale­ce­nia sani­tar­ne licz­ba uczest­ni­ków litur­gii powin­na być ogra­ni­czo­na do 61 osób w gór­nym koście­le oraz 55 osób w koście­le dol­nym, gdzie jest uru­cho­mio­ne nagło­śnie­nie z kościo­ła gór­ne­go. Udzie­la­na jest tam dla chęt­nych rów­nież Komu­nia św. Przy­po­mi­na­my, że w koście­le nale­ży zacho­wy­wać dystans, zakry­wać usta i nos masecz­ką, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii świę­tej udzie­la­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; w pierw­szej kolej­no­ści udzie­la­na jest Komu­nia św. na rękę. 

 13. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Piotr Kule­ta l. 71; Zbi­gniew Jan Bier­nat l.71; Irmi­na Jani­na Ści­bor l. 77; Jan Przy­bysz l. 84; Zofia Emi­lia Kotań­ska l. 87