III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 07.03.2021

Wyłączone
  1. Dzi­siaj jest I nie­dzie­la mie­sią­ca. Wolon­ta­riusz­ki z Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas zbie­ra­ją do puszek ofia­ry na pacz­ki wiel­ka­noc­ne dla potrze­bu­ją­cych z naszej para­fii. Podob­nie jak w ubie­głych latach nasza para­fia uczest­ni­czy też w dzie­le cha­ry­ta­tyw­nym Rodzi­na Rodzi­nie orga­ni­zo­wa­nym przez Cari­tas Pol­ska. Wspie­ra­my finan­so­wo rodzi­ny poszko­do­wa­ne w woj­nie w Syrii, gdzie od wie­lu lat trwa kon­flikt zbroj­ny. Ofia­ry na ten cel moż­na skła­dać do pusz­ki z napi­sem — jał­muż­na wiel­ko­post­na. Cari­tas naszej Para­fii moż­na też wes­przeć prze­ka­zu­jąc 1% podat­ku w roz­li­cze­niu podat­ko­wym. Ser­decz­ne Bóg zapłać za wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne na cele charytatywne.

  2. Po połu­dniu o g. 15:30 spo­tka­nie Gru­py Żywe­go Różań­ca w sali nad zakrystią.

  3. W Wiel­kim Poście zapra­sza­my od ponie­dział­ku do piąt­ku na Jutrz­nię – poran­ną modli­twę Kościo­ła o g. 5:30 w koście­le dol­nym, nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej w piąt­ki o g. 18:00 w koście­le gór­nym, dla dzie­ci o g. 17:00 w koście­le dol­nym oraz Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o g. 18:00. Wszyst­kich zapra­sza­my na koń­czą­ce się już kate­che­zy zwia­sto­wa­nia. Wia­ra rodzi się ze słu­cha­nia — wyko­rzy­staj­my czas Wiel­kie­go Postu na słu­cha­nie Sło­wa Boże­go. Spo­tka­nia odby­wa­ją się w koście­le dol­nym w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45.

  4. W przy­szłą nie­dzie­lę 14 mar­ca roz­po­czy­na­my Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne, któ­re popro­wa­dzi ks. dr Sła­wo­mir Abra­mow­ski, lekarz i bibli­sta, pro­boszcz Para­fii św. Jana Paw­ła II w War­sza­wie, wie­lo­let­ni misjo­narz w Izra­elu i Pale­sty­nie. Módl­my się w inten­cji tych reko­lek­cji, o Ducha św. dla Reko­lek­cjo­ni­sty, aby reko­lek­cje przy­bli­ży­ły nas wszyst­kich do Boga i umoc­ni­ły w wie­rze. Nauki reko­lek­cyj­ne w nie­dzie­lę 14 mar­ca na wszyst­kich mszach świę­tych: o g. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 17:00 i 19:00, w ponie­dzia­łek i wto­rek (15 i 16 mar­ca) na mszach świę­tych o g. 10:00, 17:30 i 19:00, nato­miast w śro­dę 17 mar­ca o g. 10:00, 17:30 i 20:00. Spo­wiedź na wszyst­kich mszach świę­tych. W ostat­nim dniu reko­lek­cji – w śro­dę 17 mar­ca – nasz kościół został włą­czo­ny w cało­dnio­wy pro­gram modli­twy Wiel­ko­post­nych Kościo­łów Sta­cyj­nych War­sza­wy. W tym dniu spo­wiedź od g. 6:00 do 21:00, Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 11:00 do 17:20 oraz nabo­żeń­stwa: o g. 12:00 Anioł Pań­ski i Róża­niec, o g. 15:00 Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia, o g. 19:00 Gorz­kie Żale. Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian do udzia­łu w reko­lek­cjach i sko­rzy­sta­niu w tym cza­sie z sakra­men­tu poku­ty i pojed­na­nia, aby nie odkła­dać go na ostat­nie dni Wiel­kie­go Postu. W reko­lek­cje nie będzie mszy św. o g. 18:30. Szcze­gó­ło­wy pro­gram reko­lek­cji znaj­du­je się na tabli­cy ogło­szeń i naszej stro­nie internetowej.

  5. W każ­dą nie­dzie­lę przy wyj­ściu z kościo­ła po mszach świę­tych będzie moż­na nabyć świe­ce wiel­ka­noc­ne Cari­tas, reli­gij­ne kar­ty świą­tecz­ne oraz spe­cjal­ne wyda­nie Gościa Nie­dziel­ne­go poświę­co­ne Patro­no­wi Roku — św. Józefowi.

  6. Przy wyj­ściu z kościo­ła został wyło­żo­ny krzyż do indy­wi­du­al­nej ado­ra­cji. Moż­na tam rów­nież skła­dać ofia­ry na Grób Pań­ski i Ciemnicę.

  7. Przy­po­mi­na­my, że ze wzglę­du na zale­ce­nia sani­tar­ne licz­ba uczest­ni­ków litur­gii powin­na być ogra­ni­czo­na do 61 osób w gór­nym koście­le oraz 55 osób w koście­le dol­nym, gdzie jest uru­cho­mio­ne nagło­śnie­nie z kościo­ła gór­ne­go. Udzie­la­na jest tam dla chęt­nych rów­nież Komu­nia św. Przy­po­mi­na­my, że w koście­le nale­ży zacho­wy­wać dystans, zakry­wać usta i nos masecz­ką, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii świę­tej udzie­la­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; w pierw­szej kolej­no­ści udzie­la­na jest Komu­nia św. na rękę. 

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Jani­na Nowic­ka l. 86; Lon­gi­na Zabiel­ska l. 73; Hen­ryk Kwiet­niew­ski l. 88; Marian­na Cie­ślak l. 85