I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 21.02.2021

  1. W Wiel­kim Poście zapra­sza­my na jutrz­nię – poran­ną modli­twę kościo­ła o g. 5:30 w koście­le dol­nym, nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej w piąt­ki o g. 18:00 w koście­le gór­nym i dla dzie­ci o g. 17:00 w koście­le dol­nym oraz Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o g. 18:00.

  2. W każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu po nabo­żeń­stwie Gorz­kich Żali przy wyj­ściu z kościo­ła będzie moż­na nabyć książ­ki o tema­ty­ce wiel­ko­post­nej. Od III nie­dzie­li Wiel­kie­go Postu w sprze­da­ży będą rów­nież świe­ce Cari­tas i kar­ty świąteczne.

  3. Dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Cari­tas naszej Para­fii moż­na wes­przeć dekla­ru­jąc na ten cel 1 % podat­ku docho­do­we­go w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Infor­ma­cje jak to zro­bić znaj­du­ją się na ulot­kach przy wyj­ściu z kościo­ła i na stro­nie inter­ne­to­wej. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ofiarodawcom. 

  4. Dzi­siej­sza taca prze­zna­czo­na jest na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie. Bóg zapłać za skła­da­ne ofia­ry. W przy­szłą nie­dzie­lę odbę­dzie się zbiór­ka do puszek na rzecz dzie­ła pomo­cy misjo­na­rzom “Ad gen­tes”.

  5. Spodo­ba­ło się Bogu przez głup­stwo gło­sze­nia sło­wa zba­wiać wie­rzą­cych”- napi­sał św. Paweł w liście do Koryn­tian (1 Kor 1, 21). W naszej para­fii czy­ni­my to obec­nie poprzez kate­che­zy zwia­sto­wa­nia, któ­re odby­wa­ją się w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45 w dol­nym koście­le. Ser­decz­nie zapraszamy.

  6. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza czci­cie­li Świę­te­go we wto­rek – 23 lute­go na Róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o g.  17:30. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc.

  7. Jest nam miło poin­for­mo­wać, że dzi­siaj o g. 19:00 w Kate­drze Polo­wej Woj­ska Pol­skie­go w War­sza­wie przy ul. Dłu­giej wystą­pi z kon­cer­tem orga­no­wym p. Piotr Chro­miń­ski – nasz orga­ni­sta. Ilość uczest­ni­ków kon­cer­tu z racji na pan­de­mię jest ogra­ni­czo­na, ale zapra­sza­my do słu­cha­nia kon­cer­tu na żywo poprzez trans­mi­sję inter­ne­to­wą pro­wa­dzo­ną na stro­nie www.katedrapolowa.pl. Pro­gram kon­cer­tu wywie­szo­ny jest na tabli­cy ogło­szeń w kruch­cie kościoła.

  8. Przy­po­mi­na­my, że ze wzglę­du na zale­ce­nia sani­tar­ne licz­ba uczest­ni­ków litur­gii powin­na być ogra­ni­czo­na do 61 osób w gór­nym koście­le oraz 55 osób w koście­le dol­nym, gdzie jest uru­cho­mio­ne nagło­śnie­nie z kościo­ła gór­ne­go. Udzie­la­na jest tam dla chęt­nych rów­nież Komu­nia św. Przy­po­mi­na­my, że w koście­le nale­ży zacho­wy­wać dystans, zakry­wać usta i nos masecz­ką, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii świę­tej udzie­la­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; w pierw­szej kolej­no­ści udzie­la­na jest Komu­nia św. na rękę. 

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Wan­da Bar­ba­ra Polak l. 85; Zofia Wiśniew­ska l. 95; Łukasz Tade­usz Sobas l. 44; Bar­ba­ra Anie­la Kotow­ska l. 91; Cze­sław Mitro­szew­ski l. 99