II NIEDZIELA ZWYKŁA — 15.01.2023

Wyłączone
  1. Ser­decz­nie zapra­sza­my w następ­ną nie­dzie­lę — 22 stycz­nia — na kon­cert kolęd w wyko­na­niu Chó­ru Kame­ral­ne­go „In Laeti­tia”, któ­ry odbę­dzie się wie­czo­rem o g. 20:00. Rów­nież w następ­ną nie­dzie­lę po mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le odbę­dą się Jaseł­ka w wyko­na­niu uczniów Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 88 przy ul. Rada­ro­wej, a po nich wspól­ne kolę­do­wa­nie.

  2. W tym tygo­dniu 17 stycz­nia obcho­dzo­ny jest 26. Dzień Juda­izmu, tym razem pod hasłem „Przej­ście Pana: wycho­dzi­cie” (Wj 13,4). Poprze­dza on Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan, któ­ry potrwa od 18 do 25 stycz­nia i będzie obcho­dzo­ny pod hasłem „Czyń­cie dobro; szu­kaj­cie spra­wie­dli­wo­ści” (por. Iz 1,17). Tra­dy­cyj­nie już, w tym cza­sie wier­ni róż­nych wyznań spo­tka­ją się na nabo­żeń­stwach eku­me­nicz­nych. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na pla­ka­tach w kruch­cie kościo­ła. Tuż po zakoń­cze­niu tygo­dnia modlitw o jed­ność chrze­ści­jan, w czwar­tek 26 stycz­nia, pod hasłem „Chrze­ści­ja­nie i muzuł­ma­nie: dzie­ląc rado­ści i smut­ki” będzie obcho­dzo­ny 23. Dzień Isla­mu w Koście­le kato­lic­kim w Pol­sce.

  3. W nad­cho­dzą­cym tygo­dniu z wizy­tą dusz­pa­ster­ską, zwa­ną „kolę­dą” pla­nu­je­my odwie­dzić: w ponie­dzia­łek (16.01.): ul. Klin­kie­ro­wa 6 i 8; we wto­rek (17.01.): ul. Klin­kie­ro­wa 10 i ul. Szyb­ka 2; w śro­dę (18.01.): al. Kra­kow­ska 268, 270 i 272; w czwar­tek (19.01.): ul. 1 Sierp­nia 40A i 40B; w pią­tek (20.01.): ul. 1 Sierp­nia 40. Kolę­dę roz­po­czy­na­my od g. 17:00. Bar­dzo pro­si­my miesz­kań­ców blo­ków o wywie­sze­nie infor­ma­cji o „kolę­dzie” w swo­ich blo­kach. Plan z ter­mi­na­mi „kolę­dy” na 2 tygo­dnie do przo­du umiesz­cza­my na tabli­cy ogło­szeń w kruch­cie oraz na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

  4. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek na g. 15:00 na modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji Ojczy­zny i poko­ju w Ukra­inie i na całym świecie.

  5. Kle­ry­cy trze­cie­go roku Wyż­sze­go Metro­po­li­tal­ne­go Semi­na­rium Duchow­ne­go św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie tra­dy­cyj­nie przy­go­to­wu­ją sztu­kę teatral­ną, w tym roku jest to spek­takl pt. „Wie­czer­nik” na moty­wach sce­na­riu­sza Erne­sta Bryl­la. W następ­ną nie­dzie­lę 22 stycz­nia orga­ni­zu­je­my bile­ty na to przed­sta­wie­nie na g. 16:00. Zapi­sy w zakrystii.