III NIEDZIELA ZWYKŁA — 22.01.2023

  1. Zapro­sze­nie Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza: Dro­dzy Die­ce­zja­nie! Jutro mija 10 rocz­ni­ca śmier­ci Kar­dy­na­ła Józe­fa Glem­pa, Arcy­bi­sku­pa Metro­po­li­ty Gnieź­nień­skie­go i War­szaw­skie­go, Pry­ma­sa Pol­ski, Prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski. Tego dnia w archi­ka­te­drze war­szaw­skiej o g. 19.00 zosta­nie odpra­wio­na uro­czy­sta Msza Świę­ta kon­ce­le­bro­wa­na w inten­cji zmar­łe­go Kar­dy­na­ła Józe­fa, któ­rej będę prze­wod­ni­czył. Homi­lię wygło­si Pry­mas Pol­ski – Arcy­bi­skup Woj­ciech Polak. Do udzia­łu we Mszy Świę­tej i wspól­nej modli­twy zapra­szam wszyst­kich Was, Dro­dzy Die­ce­zja­nie. Księ­ży zapra­szam do kon­ce­le­bry. Zapra­szam wspól­no­ty i gru­py, w tym Rady Zrze­szeń Kato­lic­kich. Naszą wspól­ną modli­twą upra­szaj­my zba­wie­nie wiecz­ne dla moje­go Poprzed­ni­ka. Mszę Świę­tą poprze­dzi o g. 17.00 w Domu Arcy­bi­sku­pów War­szaw­skich krót­ka kon­fe­ren­cja, na któ­rą tak­że wszyst­kich zapra­szam. Kon­fe­ren­cja poświę­co­na będzie Oso­bie zmar­łe­go 10 lat temu Księ­dza Kar­dy­na­ła, w cza­sie któ­rej sali kon­fe­ren­cyj­nej Kurii zosta­nie uro­czy­ście nada­ne imię Kar­dy­na­ła Józe­fa Glem­pa Pry­ma­sa Pol­ski. /kard. Kazi­mierz Nycz, Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Warszawski/

  2. Ser­decz­nie zapra­sza­my dzi­siaj na kon­cert kolęd w wyko­na­niu Chó­ru Kame­ral­ne­go „In Laeti­tia”, któ­ry odbę­dzie się wie­czo­rem o g. 20:00. Rów­nież dzi­siaj po mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le odbę­dą się Jaseł­ka w wyko­na­niu uczniów Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 88 przy ul. Rada­ro­wej, a po nich wspól­ne kolę­do­wa­nie.

  3. W następ­ną nie­dzie­le 29 stycz­nia będzie­my gościć w naszej para­fii mło­dzież z Ełku, któ­ra na mszach świę­tych będzie grać i śpie­wać kolę­dy oraz dawać świa­dec­twa, a wie­czo­rem o g. 18:00 wyko­na­ją kon­cert wraz z wykła­dem na temat muzy­ki przed­wo­jen­nej Wileńsz­czy­zny. Mło­dzież będzie zbie­rać pie­nią­dze na wyjazd na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży do Lizbony.

  4. Dzi­siaj świę­tu­je­my Nie­dzie­lę Sło­wa Boże­go, usta­no­wio­ną przez Papie­ża Fran­cisz­ka, któ­ry powie­dział: „Dzień poświę­co­ny Biblii nie powi­nien być «raz w roku», ale w każ­dym dniu roku, ponie­waż musi­my pil­nie stać się bli­scy Pismu Świę­te­mu oraz Zmar­twych­wsta­łe­mu, któ­ry nigdy nie prze­sta­je dzie­lić się Sło­wem i Chle­bem we wspól­no­cie wie­rzą­cych”. Zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z dar­mo­wej apli­ka­cji na tele­fon pod nazwą: Dzie­ło Biblij­ne, któ­ra może sta­no­wić narzę­dzie pomoc­ne w medy­ta­cji nad czy­ta­nia­mi litur­gicz­ny­mi każ­dej niedzieli.

  5. W nad­cho­dzą­cym tygo­dniu z wizy­tą dusz­pa­ster­ską, zwa­ną „kolę­dą” pla­nu­je­my odwie­dzić: w ponie­dzia­łek (23.01.): ul. Fli­sa 5 i 5A; we wto­rek (24.01.): ul. Klin­kie­ro­wa 1 i 3 oraz ul. 1 Sierp­nia 42; w śro­dę (25.01.): ul. 1 Sierp­nia 38 i ul. Łopu­szań­ska (domy jed­no­ro­dzin­ne bez nr 4 i 6; w czwar­tek (26.01.): ul. 1 Sierp­nia 38A i 47; w pią­tek (27.01.): ul. 1 Sierp­nia 33 i 42A. Kolę­dę roz­po­czy­na­my od g. 17:00. Bar­dzo pro­si­my miesz­kań­ców blo­ków o wywie­sze­nie infor­ma­cji o „kolę­dzie” w swo­ich blo­kach. Plan z ter­mi­na­mi „kolę­dy” na 2 tygo­dnie do przo­du umiesz­cza­my na tabli­cy ogło­szeń w kruch­cie oraz na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

  6. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w ponie­dzia­łek 23 stycz­nia na Róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o g. 17:30. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc.

  7. W kan­ce­la­rii moż­na zaopa­trzyć się w grom­ni­ce na Świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go 2 lute­go, zwy­cza­jo­wo zwa­ne Świę­tem Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej. W dniu świę­ta świe­ce sprze­da­wa­ne będą rów­nież przed każ­dą Mszą św. w kościele.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Elż­bie­ta Wro­nek l.73, Anna Petru­czy­nik-Zaręb­ska l.79, Kry­sty­na Makar­ska l.84, Tere­sa Bar­ba­ra Sękler l.96, Hele­na Stań­ska l.98, Zofia Sulich l.98, Danu­ta Zofia Niwiń­ska-Buchacz l.84, Emi­lia Baka­lar­czyk l.83, Marek Kuku­ła l.44