II NIEDZIELA ZWYKŁA — 16.01.2022

Wyłączone
  1. Dzi­siaj jest ostat­nia nie­dzie­la, kie­dy gości­my w naszej para­fii ks. dr Mar­co­sa Nasci­men­to Silva – rek­to­ra Semi­na­rium Redemp­to­ris Mater w Rio de Jane­iro w Bra­zy­lii. Ks. Rek­tor przez kil­ka tygo­dni poma­gał nam w dusz­pa­ster­stwie para­fial­nym w okre­sie świą­tecz­nym. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za wszel­ką pomoc oraz gło­szo­ne nam Sło­wo Boże. Pro­si­my o modli­twę w Jego inten­cji i misji, do któ­rej został skie­ro­wa­ny. Po mszy świę­tej przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na będzie wes­przeć rów­nież mate­rial­nie dzie­ło budo­wy nowe­go semi­na­rium w Rio de Jane­iro, gdzie ks. Mar­cos jest rektorem.

  2. Przy­po­mi­na­my, że ze wzglę­du na pan­de­mię wizy­ta dusz­pa­ster­ska zwa­ną „kolę­dą” nie odbę­dzie się w tra­dy­cyj­nej for­mie. Odwie­dzi­ny w domach będą jedy­nie na wcze­śniej­sze zgło­sze­nie, któ­re przyj­mo­wa­li­śmy do 6 stycz­nia. W wyzna­czo­nych dniach kolę­da roz­pocz­nie się od g. 17:00. W razie cho­ro­by domow­ni­ków pro­si­my o zgło­sze­nie nam tej infor­ma­cji. Pro­si­my o zacho­wa­nie pod­sta­wo­wych zasad sani­tar­nych: wywie­trze­nie miesz­ka­nia, nało­że­nie mase­czek zasła­nia­ją­cych usta i nos przez wszyst­kich domow­ni­ków. Dla pozo­sta­łych osób pro­po­nu­je­my zastęp­czą for­mę „kolę­dy”, któ­ra będzie pole­ga­ła na gro­ma­dze­niu się w koście­le w dniu wyzna­czo­nej „kolę­dy” na mszy św. wie­czor­nej o g. 18:30. Po mszy świę­tej będzie spe­cjal­na for­ma bło­go­sła­wień­stwa i modli­twy za zgro­ma­dzo­ne rodzi­ny i ich domy. Kalen­darz „kolę­dy” jest dostęp­ny na naszej stro­nie inter­ne­to­wej i w gablo­cie parafialnej.

  3. We wto­rek 18 stycz­nia roz­po­czy­na się Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan. Tydzień modlitw poprze­dzi 17 stycz­nia 25. Dzień Juda­izmu w Koście­le kato­lic­kim. Har­mo­no­gram nabo­żeństw eku­me­nicz­nych wywie­szo­ny jest w kruch­cie kościoła.

  4. W nie­dzie­lę 23 stycz­nia Gru­pa św. O. Pio zapra­sza na róża­niec o 16:30 i mszę św. o 17:00. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje, w któ­rych Gru­pa będzie się modlić przez kolej­ny miesiąc.

  5. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek na godz. 15 na wspól­ną modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji naszej Ojczyzny

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Mie­czy­sław Kaczo­row­ski l.85, Józef Rędziak l. 89, Robert Wnorowski