III NIEDZIELA ZWYKŁA — 23.01.2022

  1. Dzi­siaj jest przy­pa­da usta­no­wio­na przez Papie­ża Fran­cisz­ka Nie­dzie­la Sło­wa Boże­go. Poprzez tek­sty biblij­ne sam Bóg mówi do swo­je­go ludu i sam Chry­stus gło­si swo­ją Ewan­ge­lię. Zachę­ca­my do jak naj­częst­szej lek­tu­ry Pisma Świę­te­go w domu i uczy­nie­nia z niej swo­jej codzien­nej oso­bi­stej modlitwy.

  2. Scho­la dzie­cię­ca „Zia­ren­ka” zapra­sza dzi­siaj po mszy św. o g. 11:15 do dol­ne­go kościo­ła na kon­cert kolęd w wyko­na­niu dzieci.

  3. Z koń­cem naj­bliż­sze­go tygo­dnia roz­po­czy­na­ją się ferie zimo­we dla dzie­ci i mło­dzie­ży. W związ­ku z tym przez naj­bliż­sze 3 nie­dzie­le nie będzie mszy św. o g. 11:15 w dol­nym kościele.

  4. W naj­bliż­szą sobo­tę 29 stycz­nia Para­fial­ny Oddział Cari­tas zapra­sza na kolej­ną edy­cję „otwar­tej sza­fy”, gdzie za dar­mo moż­na zaopa­trzyć się w wyse­lek­cjo­no­wa­ne uży­wa­ne ubra­nia dobrej jako­ści. Moż­na też takie ubra­nia przy­nieść. „Otwar­ta sza­fa” będzie czyn­na od g. 11:00 do 13:00 przy wej­ściu do dol­ne­go kościo­ła od ul. Hyn­ka. W tę sobo­tę zbie­rać będzie­my też ręka­wicz­ki, koce i śpi­wo­ry dla osób bez­dom­nych korzy­sta­ją­cych z jadło­daj­ni na ul. Miodowej.

  5. Przy­po­mi­na­my, że ze wzglę­du na pan­de­mię wizy­ta dusz­pa­ster­ska zwa­ną „kolę­dą” nie odbę­dzie się w tra­dy­cyj­nej for­mie. Odwie­dzi­ny w domach będą jedy­nie na wcze­śniej­sze zgło­sze­nie, któ­re przyj­mo­wa­li­śmy do 6 stycz­nia. W wyzna­czo­nych dniach kolę­da roz­pocz­nie się od g. 17:00. W razie cho­ro­by domow­ni­ków pro­si­my o zgło­sze­nie nam tej infor­ma­cji. Pro­si­my o zacho­wa­nie pod­sta­wo­wych zasad sani­tar­nych: wywie­trze­nie miesz­ka­nia, nało­że­nie mase­czek zasła­nia­ją­cych usta i nos przez wszyst­kich domow­ni­ków. Dla pozo­sta­łych osób pro­po­nu­je­my zastęp­czą for­mę „kolę­dy”, któ­ra będzie pole­ga­ła na gro­ma­dze­niu się w koście­le w dniu wyzna­czo­nej „kolę­dy” na mszy św. wie­czor­nej o g. 18:30. Po mszy świę­tej będzie spe­cjal­na for­ma bło­go­sła­wień­stwa i modli­twy za zgro­ma­dzo­ne rodzi­ny i ich domy. Kalen­darz „kolę­dy” jest dostęp­ny na naszej stro­nie inter­ne­to­wej i w gablo­cie parafialnej.

  6. Od wtor­ku 18 stycz­nia trwa Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan. Har­mo­no­gram nabo­żeństw eku­me­nicz­nych wywie­szo­ny jest w kruch­cie kościoła.

  7. Dzi­siaj Gru­pa św. O. Pio zapra­sza na róża­niec o 16:30 i mszę św. o 17:00. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje, w któ­rych Gru­pa będzie się modlić przez kolej­ny miesiąc.

  8. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek na godz. 15 na wspól­ną modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji naszej Ojczyzny.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmarł nasz Para­fia­nin: śp. Sta­ni­sław Jasiń­ski l. 82