II NIEDZIELA ZWYKŁA — 17.01.2021

  1. Dzi­siaj w Koście­le kato­lic­kim w Pol­sce obcho­dzi­my XXIV Dzień Juda­izmu pod hasłem zaczerp­nię­tym z Księ­gi Powtó­rzo­ne­go Pra­wa: „Kła­dę przed tobą życie i szczę­ście, śmierć i nie­szczę­ście. Dzień Juda­izmu sta­no­wi oka­zję do wza­jem­ne­go pozna­nia i bra­ter­stwa oraz wspól­ne­go świa­dec­twa wia­ry w Boga. Pamię­taj­my o modli­twie za naszych star­szych bra­ci w wie­rze. Od jutra roz­po­czy­na się Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan, któ­ry potrwa do ponie­dział­ku 25 stycz­nia, będzie obcho­dzo­ny pod hasłem: Trwaj­cie w mojej miło­ści, a przy­nie­sie­cie obfi­ty owoc (por. J 15, 5 – 9). Pro­gram uro­czy­sto­ści eku­me­nicz­nych i spo­tkań wywie­szo­ny jest na tabli­cy ogłoszeń. 

  2. W naszej para­fii w stycz­niu odbę­dą się kate­che­zy zwia­sto­wa­nia. Zapra­sza­my doro­słych i mło­dzież od 25 stycz­nia na wie­czor­ne spo­tka­nia, któ­re będą odby­wa­ły się w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45.

  3. Ser­decz­nie zapra­sza­my do zapi­sy­wa­nia się do chó­ru para­fial­ne­go, któ­ry pod kie­run­kiem dyry­gen­ta p. Jaku­ba Kacz­mar­ka spo­ty­ka się w każ­dy wto­rek o g. 19:00. W zakry­stii moż­na zosta­wić kon­takt mailo­wy, na któ­ry p. dyry­gent skon­tak­tu­je się z kan­dy­da­ta­mi do chó­ru i odpo­wie na ewen­tu­al­ne pytania.

  4. Nie­ba­wem roz­pocz­nie się w naszej para­fii przy­go­to­wa­nie do chrztu dzie­ci powy­żej 7. roku życia. Zgło­sze­nia do ks. Gia­co­mo lub do kan­ce­la­rii parafialnej.

  5. Wzna­wia­my zawie­szo­ny na jesie­ni kurs dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia. Uczniów z klas ósmych szkół pod­sta­wo­wych oraz star­szych, któ­rzy nie przy­ję­li jesz­cze tego sakra­men­tu zapra­sza­my na pierw­sze spo­tka­nie 27 stycz­nia o g. 17:00 w kościele. 

  6. W ramach tego­rocz­nych wizyt dusz­pa­ster­skich odwie­dza­my w domach tych Para­fian, któ­rzy zgło­si­li nam zapro­sze­nie. Pro­si­my, aby w cza­sie wizy­ty księ­dza zacho­wać ogól­ne wska­za­nia sani­tar­ne, to zna­czy: wywie­trzyć miesz­ka­nie, mieć nało­żo­ne masecz­ki, odwo­łać wizy­tę, jeśli ktoś z domow­ni­ków będzie miał obja­wy cho­ro­bo­we zwią­za­ne z koro­na­wi­ru­sem. Księ­ża roz­po­czy­na­ją wizy­ty od g. 17:00. Dla wszyst­kich, któ­rzy w tym roku nie zde­cy­do­wa­li się przy­jąć księ­dza w domu pro­po­nu­je­my zastęp­czą for­mę „kolę­dy”: zapra­sza­my w dniu wyzna­czo­nej „kolę­dy” na mszę św. wie­czor­ną o g. 18:30. Po mszy świę­tej będzie spe­cjal­na for­ma bło­go­sła­wień­stwa i modli­twy za zgro­ma­dzo­ne rodzi­ny i ich domy. Kalen­darz „kolę­dy” jest dostęp­ny na naszej stro­nie inter­ne­to­wej i w gablo­cie parafialnej. 

  7. W sobo­tę, 23 stycz­nia br., przy­pa­da 8. rocz­ni­ca śmier­ci Kar­dy­na­ła Józe­fa Glem­pa Arcy­bi­sku­pa Metro­po­li­ty War­szaw­skie­go Pry­ma­sa Pol­ski. Z tej racji, w bazy­li­ce archi­ka­te­dral­nej Świę­te­go Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie, o godz. 19.00, zosta­nie odpra­wio­na Msza Świę­ta. Pro­si­my o modli­twę w inten­cji śp. Księ­dza Kardynała.

  8. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza 23 stycz­nia na Róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o g. 17:30. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do Św. Ojca Pio, w któ­rych Gru­pa będzie się modlić przez naj­bliż­szy miesiąc.

  9. Zale­ce­nia sani­tar­ne nakła­da­ją na nas ogra­ni­cze­nia licz­by uczest­ni­ków litur­gii do 61 osób w gór­nym koście­le oraz 55 osób w koście­le dol­nym, gdzie jest uru­cho­mio­ne nagło­śnie­nie z kościo­ła gór­ne­go. Będzie tam udzie­la­na rów­nież Komu­nia św. Przy­po­mi­na­my, że w koście­le nale­ży zacho­wy­wać dystans, zakry­wać usta i nos masecz­ką, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii świę­tej udzie­la­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; w pierw­szej kolej­no­ści udzie­la­na jest Komu­nia św. na rękę. 

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmarł nasz Para­fia­nin: śp. Tade­usz Gnie­wosz l. 91