III NIEDZIELA ZWYKŁA — 24.01.2021

  1. Dzi­siaj przy­pa­da trze­cia nie­dzie­la okre­su zwy­kłe­go, któ­ra zgod­nie z wolą Papie­ża Fran­cisz­ka jest Nie­dzie­lą Sło­wa Boże­go — przy­po­mi­na nam o zna­cze­niu i war­to­ści Pisma Świę­te­go dla życia chrze­ści­jań­skie­go. Ojciec Świę­ty napi­sał: „Jako chrze­ści­ja­nie jeste­śmy jed­nym ludem kro­czą­cym w histo­rii, jeste­śmy sil­ni obec­no­ścią Pana pośród nas, któ­ry do nas prze­ma­wia i nas kar­mi. Dzień poświę­co­ny Biblii nie powi­nien być «raz w roku», ale w każ­dym dniu roku, ponie­waż musi­my pil­nie stać się bli­scy Pismu Świę­te­mu oraz Zmar­twych­wsta­łe­mu, któ­ry nigdy nie prze­sta­je dzie­lić się Sło­wem i Chle­bem we wspól­no­cie wie­rzą­cych. W tym celu musi­my wejść w bli­ską rela­cję z Pismem Świę­tym, w prze­ciw­nym razie nasze ser­ce pozo­sta­nie zim­ne, a oczy zamknię­te, dotknię­te nie­zli­czo­ny­mi for­ma­mi ślepoty”.

  2. Oka­zją do spo­tka­nia ze Sło­wem Bożym wyja­śnia­nym we wspól­no­cie Kościo­ła są w naszej para­fii kate­che­zy zwia­sto­wa­nia. Zapra­sza­my doro­słych i mło­dzież od jutra — 25 stycz­nia — na wie­czor­ne spo­tka­nia, któ­re będą odby­wa­ły się w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45.

  3. Wzna­wia­my zawie­szo­ny na jesie­ni kurs dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia. Uczniów z klas ósmych szkół pod­sta­wo­wych oraz star­szych, któ­rzy nie przy­ję­li jesz­cze tego sakra­men­tu zapra­sza­my na pierw­sze spo­tka­nie 27 stycz­nia o g. 17:00 w kościele.

  4. W czwar­tek 28 stycz­nia w ramach przy­go­to­wa­nia do beaty­fi­ka­cji Słu­gi Boże­go Kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go po mszy świę­tej o g. 18:30 akt oso­bi­ste­go odda­nia się Mat­ce Bożej.

  5. W ramach tego­rocz­nych wizyt dusz­pa­ster­skich odwie­dza­my w domach tych Para­fian, któ­rzy zgło­si­li nam zapro­sze­nie. Pro­si­my, aby w cza­sie wizy­ty księ­dza zacho­wać ogól­ne wska­za­nia sani­tar­ne, to zna­czy: wywie­trzyć miesz­ka­nie, mieć nało­żo­ne masecz­ki, odwo­łać wizy­tę, jeśli ktoś z domow­ni­ków będzie miał obja­wy cho­ro­bo­we zwią­za­ne z koro­na­wi­ru­sem. Księ­ża roz­po­czy­na­ją wizy­ty od g. 17:00. Dla wszyst­kich, któ­rzy w tym roku nie zde­cy­do­wa­li się przy­jąć księ­dza w domu pro­po­nu­je­my zastęp­czą for­mę „kolę­dy”: zapra­sza­my w dniu wyzna­czo­nej „kolę­dy” na mszę św. wie­czor­ną o g. 18:30. Po mszy świę­tej będzie spe­cjal­na for­ma bło­go­sła­wień­stwa i modli­twy za zgro­ma­dzo­ne rodzi­ny i ich domy. Kalen­darz „kolę­dy” jest dostęp­ny na naszej stro­nie inter­ne­to­wej i w gablo­cie parafialnej.

  6. W następ­ną nie­dzie­lę i 2 lute­go — w świę­to Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej — będzie moż­na zaopa­trzyć się w grom­ni­cę. Sprze­daż świec będzie pro­wa­dzo­na przy wyj­ściu z kościoła.

  7. Odpo­wia­da­jąc na proś­bę Cari­tas Chor­wa­cji zbie­ra­ne są dzi­siaj po każ­dej mszy świę­tej przed kościo­łem ofia­ry na rzecz poszko­do­wa­nych w trzę­sie­niu zie­mi w Chor­wa­cji. Dodat­ko­wo do naszej para­fii w następ­ną nie­dzie­lę 31 stycz­nia na msze świę­te wie­czor­ne o g. 17:00 i 19:00 przy­je­dzie ks. Ili­ja Grgić z Zagrze­bia wraz z wolon­ta­riu­sza­mi, któ­rzy oprócz dat­ków na odbu­do­wę znisz­czo­nych przez trzę­sie­nie zie­mi domów przyj­mo­wać będą zgło­sze­nia darów mate­rial­nych, któ­re póź­niej sami odbio­rą: naj­bar­dziej potrzeb­ne są kuchen­ki z pie­kar­ni­kiem, pral­ki, kuchen­ki mikro­fa­lo­we, czajniki.

  8. Przy­po­mi­na­my, że ze wzglę­du na pan­de­mię w koście­le nale­ży zacho­wy­wać dystans, zakry­wać usta i nos masecz­ką, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii świę­tej udzie­la­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; w pierw­szej kolej­no­ści udzie­la­na jest Komu­nia św. na rękę. Licz­ba uczest­ni­ków litur­gii ogra­ni­czo­na jest do 61 osób w gór­nym koście­le oraz 55 osób w koście­le dol­nym, gdzie uru­cho­mio­ne jest nagło­śnie­nie z kościo­ła gór­ne­go i udzie­la­na jest rów­nież Komu­nia św.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Gra­ży­na Ali­na Raj­ska-Solar­ska l. 62; Boże­na Pastu­siak l. 67; Danu­ta Tere­sa Sikor­ska l. 82; Geno­we­fa Kuna l. 91; Hele­na Lipiń­ska l. 76; Zofia Jadwi­ga Stajsz­czak l. 87