NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO — 10.01.2021

  1. Dzi­siaj dru­ga nie­dzie­la mie­sią­ca – Nie­dzie­la Chrztu Pań­skie­go. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją naszą para­fię mate­rial­nie skła­da­jąc ofia­ry na tacę, do puszek i doko­nu­jąc wpłat bez­po­śred­nio na kon­to para­fial­ne. Ma to szcze­gól­ne zna­cze­nie w cza­sie pan­de­mii, gdy do kościo­ła przy­cho­dzi mniej wier­nych niż przed pan­de­mią. Pro­si­my też o modli­twę, szcze­gól­nie w inten­cji nasze­go pro­jek­tu ter­mo­mo­der­ni­za­cji kościo­ła, zło­żo­ne­go w Naro­do­wym Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wodnej.

  2. Para­fial­ny Oddział Cari­tas ser­decz­nie dzię­ku­je wszyst­kim, któ­rzy wzię­li udział w zbiór­ce na lodów­kę dla nie­wi­do­me­go pana Jac­ka. Dzię­ki Waszej hoj­no­ści zebra­nych pie­nię­dzy wystar­czy nie tyl­ko na lodów­kę, ale z nad­wyż­ki wolon­ta­riu­sze będą mogli reali­zo­wać kolej­ne dzie­ła charytatywne.

  3. W naszej para­fii w stycz­niu odbę­dą się kate­che­zy zwia­sto­wa­nia, któ­re są czę­ścią for­ma­cji pro­wa­dzą­cej do stop­nio­we­go odkry­wa­nia war­to­ści nasze­go chrztu w codzien­nym życiu. Po roku pan­de­mii i wie­lu nie­po­ko­jów spo­łecz­nych w Pol­sce i na całym świe­cie, w nie­pew­no­ści co przy­nie­sie przy­szłość, wszy­scy potrze­bu­je­my słu­chać dobrej nowi­ny, aby­śmy póź­niej sta­li się jej świad­ka­mi wobec świa­ta. Zapra­sza­my doro­słych i mło­dzież na wie­czor­ne spo­tka­nia od 25 stycz­nia, któ­re będą odby­wa­ły się w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45. Obraz­ki z zapro­sze­niem i modli­twą do św. Józe­fa, któ­ry został przez Ojca świę­te­go ogło­szo­ny Patro­nem tego roku, są dostęp­ne przy wyj­ściu z kościoła. 

  4. Ser­decz­nie zapra­sza­my do zapi­sy­wa­nia się do chó­ru para­fial­ne­go, któ­ry pod kie­run­kiem dyry­gen­ta p. Jaku­ba Kacz­mar­ka spo­ty­ka się w każ­dy wto­rek o g. 19:00. W zakry­stii moż­na zosta­wić kon­takt mailo­wy, na któ­ry p. dyry­gent skon­tak­tu­je się z kan­dy­da­ta­mi do chó­ru i odpo­wie na ewen­tu­al­ne pytania.

  5. Od ponie­dział­ku 11 stycz­nia roz­po­czy­na­my nowy cykl przy­go­to­wa­nia do sakra­men­tu mał­żeń­stwa. Spo­tka­nia odby­wać będą się w ponie­dział­ki i piąt­ki o g. 19:30 w dol­nym koście­le. Szczegółowe&n infor­ma­cje u ks. Kazimierza.

  6. Roz­po­czę­li­śmy wizy­ty dusz­pa­ster­skie w domach tych Para­fian, któ­rzy zgło­si­li nam zapro­sze­nie. Pro­si­my, aby w cza­sie wizy­ty księ­dza zacho­wać ogól­ne wska­za­nia sani­tar­ne, to zna­czy: wywie­trzyć miesz­ka­nie, mieć nało­żo­ne masecz­ki, odwo­łać wizy­tę, jeśli ktoś z domow­ni­ków będzie miał obja­wy cho­ro­bo­we zwią­za­ne z koro­na­wi­ru­sem. Księ­ża rów­nież będą w masecz­kach i po każ­dej wizy­cie prze­pro­wa­dzą dezyn­fek­cję rąk. Dla wszyst­kich, któ­rzy w tym roku nie zde­cy­do­wa­li się przy­jąć księ­dza w domu pro­po­nu­je­my zastęp­czą for­mę „kolę­dy”: zapra­sza­my w dniu wyzna­czo­nej „kolę­dy” na mszę św. wie­czor­ną o g. 18:30. Po mszy świę­tej będzie spe­cjal­na for­ma bło­go­sła­wień­stwa i modli­twy za zgro­ma­dzo­ne rodzi­ny i ich domy. Kalen­darz „kolę­dy” jest dostęp­ny na naszej stro­nie inter­ne­to­wej i w gablo­cie parafialnej. 

  7. Zale­ce­nia sani­tar­ne nakła­da­ją na nas ogra­ni­cze­nia licz­by uczest­ni­ków litur­gii do 61 osób w gór­nym koście­le oraz 55 osób w koście­le dol­nym, gdzie jest uru­cho­mio­ne nagło­śnie­nie z kościo­ła gór­ne­go. Będzie tam udzie­la­na rów­nież Komu­nia św. Przy­po­mi­na­my, że w koście­le nale­ży zacho­wy­wać dystans, zakry­wać usta i nos masecz­ką, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii świę­tej udzie­la­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; w pierw­szej kolej­no­ści udzie­la­na jest Komu­nia św. na rękę. 

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Jani­na Tere­sa Bar­to­sie­wicz l. 83; Piotr Simiń­ski l. 46; Mie­czy­sław Wie­prz­ko­wicz l. 89; Kry­sty­na Elż­bie­ta Leśniow­ska l. 78; Cze­sław Grodz­ki l. 88