II NIEDZIELA ZWYKŁA — 20.01.2019

Wyłączone
  1. Trwa Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan, do 25 stycz­nia modli­my się o wza­jem­ne zro­zu­mie­nie i zjed­no­cze­nie wszyst­kich kościo­łów chrze­ści­jań­skich, Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o nabo­żeń­stwach eku­me­nicz­nych i spo­tka­niach wywie­szo­ne są na pla­ka­tach w kruch­cie kościoła.

  2. Za tydzień — w nie­dzie­lę 27 stycz­nia – gościć będzie­my w naszej para­fii Mię­dzy­na­ro­do­we Semi­na­rium Misyj­ne Redemp­to­ris Mater z War­sza­wy, któ­re­go kle­ry­cy po ostat­niej mszy świę­tej wie­czor­nej o g. 20:00 wystą­pią z kon­cer­tem „Kolę­dy świa­ta”. Ser­decz­nie zapra­sza­my, wstęp wolny.

  3. We wto­rek 22 stycz­nia w Pana­mie roz­po­czy­na­ją się 34. Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży, któ­re potrwa­ją do nie­dzie­li 27 stycz­nia. W tym dniu od godz. 14.00 w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w Wila­no­wie odbę­dzie się spo­tka­nie mło­dych „Pana­ma w War­sza­wie” w łącz­no­ści ze ŚDM. Będzie to oka­zja do wspól­nej modli­twy z Papie­żem Fran­cisz­kiem i mło­dzie­żą obec­ną w tych dniach w Pana­mie. Kon­fe­ren­cję wygło­si Ks. Abp Grze­gorz Ryś, całość popro­wa­dzi raper i pre­zen­ter tele­wi­zyj­ny Michał „PAX” Bukow­ski. Prze­wi­dzia­na jest Eucha­ry­stia, czu­wa­nie przy iko­nie Mat­ki Bożej, uwiel­bie­nie, a tak­że łącze­nie się na żywo z mło­dzie­żą w Pana­mie. Szcze­gó­ły spo­tka­nia zamiesz­czo­ne są na pla­ka­cie. Mło­dych zain­te­re­so­wa­nych uczest­nic­twem w tym spo­tka­niu pro­si­my o kon­takt z ks. Marcinem.

  4. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w śro­dę – 23 stycz­nia — na Róża­niec o g. 17.00 i Mszę św. o g.  17:30. Po Mszy św. – spo­tka­nie for­ma­cyj­ne Gru­py. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­na jest pusz­ka na inten­cje, w któ­rych Gru­pa będzie się modlić przez naj­bliż­szy miesiąc.

  5. Jak co roku zachę­ca­my do wspar­cia dzia­łal­no­ści cha­ry­ta­tyw­nej Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas dekla­ru­jąc na ten cel 1 % podat­ku docho­do­we­go w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Na skar­bo­nach przy wyj­ściu z kościo­ła znaj­du­ją się ulot­ki z instruk­cją, w jaki spo­sób nale­ży to uczy­nić. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ofiarodawcom.

  6. Za tydzień roz­po­czy­na­ją się ferie zimo­we dla dzie­ci, w tym cza­sie nie będzie przez trzy nie­dzie­le mszy świę­tych z udzia­łem dzie­ci w dol­nym koście­le o g. 11:15. Wszyst­kim dzie­ciom życzy­my uda­ne­go odpoczynku.

  7. W tym tygo­dniu wizy­ta dusz­pa­ster­ska, zwa­na „kolę­dą” odbę­dzie się w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: 21.01.19. (ponie­dzia­łek) — Al. Kra­kow­ska 266 — 262; ul. Stru­bi­czów 6; ul. Rada­ro­wa 44A; ul. Lechic­ka od Rada­ro­wej do Saba­ły; 22.01.19. (wto­rek) — ul. Rada­ro­wa 2A; al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 13; Sul­mie­rzyc­ka 3; 23.01.19. (śro­da) – ul. Sul­mie­rzyc­ka 4; al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 1A; ul. Soliń­ska 19 ABCD; 24.01.19. (czwar­tek) — ul. Lechic­ka 4, 6, 8; ul. Rada­ro­wa 13 i 15; 25.01.19 (pią­tek) — ul. Lechic­ka 1, 1A,1B, 3,3AB, 5, 5ABC, 7, 9, 11, 13 i 15; ul. Rada­ro­wa 9, 11 i 17; 26.01.19 (sobo­ta) — ul. Sycow­ska; ul. Cypry­so­wa; ul. Tro­jań­ska; ul. Wira­żo­wa, ul. 17 Stycz­nia 30, ul. 17 Stycz­nia — domy jed­no­ro­dzin­ne nr 52 – 76; ul. Maciej­ki i ul. Ruchli­wa. Pro­si­my nowych miesz­kań­ców naszej para­fii oraz oso­by, któ­re jesz­cze nigdy nie przyj­mo­wa­ły „kolę­dy”, a chcia­ły­by to uczy­nić, o zgło­sze­nie nam swo­je­go adre­su. W blo­kach pro­si­my samych miesz­kań­ców o wywie­sze­nie w poro­zu­mie­niu z admi­ni­stra­cją domu infor­ma­cji o kolę­dzie i prze­ka­za­nie jej sąsia­dom. Przy­kła­do­wy wzór ogło­sze­nia o kolę­dzie dostęp­ny jest w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00. Pro­gram kolę­dy na ten i następ­ny tydzień wywie­szo­ny jest w kruch­cie i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

  8. Są jesz­cze wol­ne inten­cje na poran­ne msze świę­te w naj­bliż­szym tygodniu.