III NIEDZIELA ZWYKŁA — 27.01.2019

 1. Dzi­siaj po połu­dniu gości­my w naszej para­fii Mię­dzy­na­ro­do­we Semi­na­rium Misyj­ne Redemp­to­ris Mater z War­sza­wy, któ­re­go kle­ry­cy po ostat­niej mszy świę­tej wie­czor­nej o g. 20:00 wystą­pią z kon­cer­tem „Kolę­dy świa­ta”. Ser­decz­nie zapra­sza­my, wstęp wolny.

 2. W tym tygo­dniu przy­pa­da I pią­tek mie­sią­ca. Moż­li­wość spo­wie­dzi w cza­sie mszy świę­tych oraz od g. 17:00. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Przez cały dzień Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w kapli­cy bocznej.

 3. W sobo­tę 2 lute­go — Świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go, zwa­ne też Świę­tem Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej (w cza­sie mszy świę­tych odbę­dzie się bło­go­sła­wień­stwo świec grom­nicz­nych). Jest to rów­nież Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Msze świę­te o g. 6:30, 8:00, 10:00 i 17:30. Na mszy św. o g. 10:00 będzie­my dzię­ko­wać Bogu za obec­ność sióstr zakon­nych w naszej para­fii i modlić się o nowe powo­ła­nia do życia kon­se­kro­wa­ne­go. Zebra­na w cza­sie mszy świę­tych taca prze­zna­czo­na będzie tra­dy­cyj­nie na pomoc zako­nom klauzurowym.

 4. Jak co roku zachę­ca­my do wspar­cia dzia­łal­no­ści cha­ry­ta­tyw­nej Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas dekla­ru­jąc na ten cel 1 % podat­ku docho­do­we­go w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Na skar­bo­nach przy wyj­ściu z kościo­ła znaj­du­ją się ulot­ki z instruk­cją, w jaki spo­sób nale­ży to uczy­nić. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ofiarodawcom.

 5. Po Mszy św. o godz. 11:30 Apo­sto­lat Maryj­ny zapra­sza człon­ków i sym­pa­ty­ków na spo­tka­nie opłat­ko­we. O godz. 17:00 Msza św. w inten­cji zgło­szo­nej przez Wspól­no­tę Apostolatu.

 6. Spo­tka­nie Sym­pa­ty­ków Radia Mary­ja w I sobo­tę lute­go po mszy św. o g. 8:00 i nabo­żeń­stwie pierw­szo­so­bot­nim – w Cen­trum Jana Paw­ła II.

 7. Ks. Gia­co­mo Calo­re zapra­sza na kolej­ne spo­tka­nie: „To wła­śnie zwy­cię­ży­ło świat — nasza wia­ra” — w pią­tek o g. 19:30 w kapli­cy bocznej.

 8. Skle­pik para­fial­ny zachę­ca do naby­wa­nia tygo­dni­ka Gość Nie­dziel­ny – w tym tygo­dniu bez­płat­ny doda­tek – film „Bóg nie umarł”.

 9. Roz­po­czę­ły się ferie zimo­we dla dzie­ci, w tym cza­sie nie będzie przez trzy nie­dzie­le mszy świę­tych z udzia­łem dzie­ci w dol­nym koście­le o g. 11:15.

 10. W tym tygo­dniu wizy­ta dusz­pa­ster­ska, zwa­na „kolę­dą” odbę­dzie się w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: 28.01.19. (ponie­dzia­łek) — ul. Żwir­ki i Wigu­ry 19, 17a, 17, 15a; 29.01.19. (wto­rek) — ul. Żwir­ki i Wigu­ry 1A, 1B, 3, 5; ul. Hyn­ka 7; 30.01.19. (śro­da) — ul. Żwir­ki i Wigu­ry 15; ul. Hyn­ka 3, 5, 9; ul. Tań­skie­go 3 i 5; 31.01.19. (czwar­tek) — ul. Tań­skie­go 7; ul. Astro­nau­tów 3, 4, 6 i 10; 02.02.19 (sobo­ta) — ul. Pil­cho­wic­ka; Rada­ro­wa (od Hyn­ka do KOR – 17 Stycz­nia); ul. Sło­wi­cza (cała); ul. Tapi­cer­ska; ul. Gład­ka nr 1 – 38. Pro­si­my nowych miesz­kań­ców naszej para­fii oraz oso­by, któ­re jesz­cze nigdy nie przyj­mo­wa­ły „kolę­dy”, a chcia­ły­by to uczy­nić, o zgło­sze­nie nam swo­je­go adre­su. W blo­kach pro­si­my samych miesz­kań­ców o wywie­sze­nie w poro­zu­mie­niu z admi­ni­stra­cją domu infor­ma­cji o kolę­dzie i prze­ka­za­nie jej sąsia­dom. Przy­kła­do­wy wzór ogło­sze­nia o kolę­dzie dostęp­ny jest w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00. Pro­gram kolę­dy na ten i następ­ny tydzień wywie­szo­ny jest w kruch­cie i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

 11. Są jesz­cze wol­ne inten­cje na poran­ne msze świę­te w naj­bliż­szym tygodniu.

 12. Od 18 lute­go roz­pocz­nie­my nowy cykl kate­chez, któ­re będą dla nas szan­są odkry­cia rado­ści życia chrze­ści­jań­skie­go. Ser­decz­nie zapra­sza­my, by zare­zer­wo­wać sobie czas, spo­tka­nia odby­wać się będą w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45.

 13. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Tade­usz Wła­dy­sław Adam­czyk l. 67, Emi­lia Ewa Jago­dziń­ska l.80