IV NIEDZIELA WIELKANOCNA — 08.05.2022

Wyłączone
  1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la zwa­na Nie­dzie­lą Dobre­go Paste­rza roz­po­czy­na w Koście­le tydzień modlitw o powo­ła­nia kapłań­skie i zakonne.

  2. Z racji II nie­dzie­li mie­sią­ca taca prze­zna­czo­na jest tra­dy­cyj­nie na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Tak jak infor­mo­wa­li­śmy poprzed­nio, dobiegł koń­ca remont kan­ce­la­rii para­fial­nej wraz z prze­bu­do­wą pomiesz­czeń. Pra­ce te nie zosta­ły jesz­cze do koń­ca przez para­fię roz­li­czo­ne. Jeste­śmy wdzięcz­ni za wszel­kie wspar­cie mate­rial­ne. Dzię­ku­je­my oso­bom indy­wi­du­al­nym i wspól­no­tom para­fial­nym z skła­da­ne ofia­ry. Pro­si­my też nadal o modli­twę w inten­cji pozy­ska­nia środ­ków z Naro­do­we­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej na dofi­nan­so­wa­nie ter­mo­mo­der­ni­za­cji nasze­go kościoła.

  3. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we przez cały mie­siąc o g. 18:00.

  4. W naj­bliż­sze dwie sobo­ty odbę­dą się msze świę­te z I Komu­nią dla dzie­ci ze szkół leżą­cych na tere­nie naszej para­fii. Dzie­ci i ich rodzi­ców pole­ca­my modli­twie Parafian.

  5. Przy­po­mi­na­my, że Para­fial­ny Odział Cari­tas uru­cho­mił spe­cjal­ny numer tele­fo­nu 533044270 dla osób, któ­re chcia­ły­by pomóc uchodź­com z Ukrainy.

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Kry­sty­na Machal­ska l. 68, Kry­sty­na Ali­na Zambrzyc­ka l. 81, Cze­sław Czu­ba vel Czu­biak l. 91, Ire­ne­usz Zbi­gniew Kra­mer l. 66