IV NIEDZIELA WIELKANOCNA — 12.05.2019

  1. “Kapłań­stwo? Mał­żeń­stwo? Życie zakon­ne? Jeśli zada­jesz sobie podob­ne pyta­nia, bądź zasta­na­wiasz się nad wybo­rem swo­jej dro­gi życio­wej, to jest to ogło­sze­nie dla Cie­bie! Wyż­sze Metro­po­li­tal­ne Semi­na­rium Duchow­ne w War­sza­wie orga­ni­zu­je week­en­do­we reko­lek­cje dla roze­zna­ją­cych powo­ła­nie, któ­re odbę­dą się w dniach 17 – 19 maja br. To dobry czas, by w ciszy i spo­ko­ju roze­znać wolę Bożą na swo­je życie. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy na stro­nie war­szaw­skie­go Semi­na­rium – www.wmsd.waw.pl. Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich zainteresowanych”.

  2. Dzi­siaj Nie­dzie­la Dobre­go Paste­rza. Roz­po­czy­na­my Tydzień Modlitw o Powo­ła­nia do życia kapłań­skie­go i kon­se­kro­wa­ne­go. Taca prze­zna­czo­na jest na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie. Przy tej oka­zji ser­decz­nie dzię­ku­je­my za modli­twę w inten­cji kle­ry­ków przy­go­to­wu­ją­cych się w semi­na­rium do pod­ję­cia posłu­gi pre­zbi­te­ra i za wszyst­kich księ­ży, któ­rzy pra­cu­ją w naszej parafii.

  3. Dzi­siaj po mszy o g. 11:30 spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go.

  4. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we, któ­re odpra­wia­ne są w dni powsze­dnie i nie­dzie­le o g. 18:00. Z tej racji nie ma wie­czo­rem innych nabo­żeństw. Zapra­sza­my do modli­tew­ne­go włą­cze­nia się w uro­czy­sty śpiew Lita­nii Lore­tań­skiej i odda­nia w ten spo­sób czci Patron­ce naszej świą­ty­ni – Mat­ce Bożej Lore­tań­skiej.

  5. W sobo­tę 11 maja ponad 60 dzie­ci pod­czas uro­czy­stej Mszy świę­tej przy­ję­ło pierw­szy raz Komu­nię Świę­tą. Dzie­ci od ponie­dział­ku roz­po­czy­na­ją tzw. bia­ły tydzień — będą codzien­nie uczest­ni­czyć w mszy św. o g. 18:30. W naj­bliż­szą sobo­tę 18 maja o g. 10:00 i 12:00 odbę­dą się msze świę­te rocz­ni­co­we dzie­ci, któ­re w ubie­głym roku mia­ły I Komu­nię. Wszyst­kie dzie­ci i ich rodzi­ców pole­ca­my modli­twie Parafian.

  6. W czwar­tek 16 maja przy­pa­da uro­czy­stość św. Andrze­ja Bobo­li, kapła­na i męczen­ni­ka, patro­na Pol­ski i metro­po­lii war­szaw­skiej. Głów­ne obcho­dy będą mia­ły miej­sce w Sank­tu­arium św. Andrze­ja Bobo­li w War­sza­wie o godz. 18.00 pod prze­wod­nic­twem kard. Kazi­mie­rza Nycza.

  7. Przy­go­to­wu­je­my się do orga­ni­za­cji pik­ni­ku para­fial­ne­go, któ­ry odbę­dzie się w nie­dzie­lę 9 czerw­ca, pla­nu­je­my wie­le atrak­cji dla dzie­ci, chęt­nie przyj­mie­my fan­ty na nagro­dy w kon­kur­sach dla dzie­ci. Oso­by mogą­ce pomóc w orga­ni­za­cji pik­ni­ku pro­si­my o kon­takt z ks. Marcinem.

  8. Zapra­sza­my na 5‑dniowy wyjazd piel­grzym­ko­wo-wypo­czyn­ko­wy od 23 czerw­ca do 3 lip­ca do Kacwi­na, w pro­gra­mie: Sank­tu­arium w Leśnio­wie, wyciecz­ka na Sło­wa­cję, spływ Dunaj­cem. Infor­ma­cje i zapi­sy w kan­ce­la­rii para­fial­nej lub u ks. Marcina.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Hele­na Krze­śniak l. 93, Ire­na Koź­biał l. 83, Zofia Hali­na Janiak l. 86, Jadwi­ga Ire­na Miko­łaj­czak l. 87, Bar­ba­ra Szpa­kow­ska l. 87