IV NIEDZIELA WIELKANOCNA — 22.04.2018

  1. Dzi­siaj w Nie­dzie­lę Dobre­go Paste­rza tra­dy­cyj­nie taca prze­zna­czo­na jest na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie. Bóg zapłać za skła­da­ne ofia­ry. Pro­si­my o modli­twę za kle­ry­ków semi­na­rium a tak­że w inten­cji naszej para­fii, aby­śmy mogli otrzy­mać wspar­cie dusz­pa­ster­skie w posta­ci dodat­ko­we­go trze­cie­go wikariusza.

  2. Roz­po­czę­li­śmy w naszej para­fii cykl kate­chez, któ­re są szan­są dla osób doro­słych i mło­dzie­ży, aby odkryć na nowo radość życia chrze­ści­jań­skie­go. Ser­decz­nie zapra­sza­my, by wziąć udział w tych spo­tka­niach: we wtor­ki i czwart­ki o g. 19:45 w koście­le dolnym. 

  3. Przy­go­to­wu­je­my się już do orga­ni­za­cji w nie­dzie­lę 17 czerw­ca pik­ni­ku para­fial­ne­go, któ­re­go cen­tral­nym wyda­rze­niem będzie kon­cert zespo­łu Maleo Reg­gae Roc­kers. Pla­nu­je­my też wie­le atrak­cji dla dzie­ci. Zapra­sza­my oso­by chęt­ne do współ­pra­cy w orga­ni­za­cji pik­ni­ku. Potrze­bu­je­my m.in. fan­ty na nagro­dy w kon­kur­sach dla dzieci.

  4. Para­fia przyj­mie do pra­cy zakry­stian­kę oraz kate­che­tów od nowe­go roku szkol­ne­go. Infor­ma­cje w zakry­stii lub kan­ce­la­rii parafialnej.

  5. W ponie­dzia­łek — 23 kwiet­nia – Uro­czy­stość św. Woj­cie­cha, bisku­pa i męczen­ni­ka, głów­ne­go Patro­na Pol­ski. Msze świę­te według porząd­ku powsze­dnie­go. W tym dniu Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza  na Róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o 17:30. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­na jest skrzyn­ka inten­cji do św. O. Pio, w któ­rych Gru­pa modlić się będzie przez następ­ny miesiąc.

  6. Zapra­sza­my do skle­pi­ku para­fial­ne­go, gdzie moż­na nabyć m.in. książ­ki dla dzie­ci na upo­mi­nek z oka­zji I Komu­nii św. Pre­nu­me­ra­to­rzy mogą ode­brać mie­sięcz­nik Ore­mus na maj i czerwiec.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Marian­na Domań­czak l. 93, Piotr Owcza­rek l. 47, Józef Wichrow­ski l. 84, Tade­usz Sobot­ka l. 80, Zyg­munt Fran­ci­szek Waw­rzyń­czuk l. 82, Sła­wo­mir Sta­ni­sław Skrę­tow­ski l.51, Kry­sty­na Leś­kie­wicz l. 94, Jerzy Janusz Kro­czyń­ski l. 74. Msza św. w inten­cji śp. Sio­stry Marii Ange­li Bie­lec­kiej – wie­lo­let­niej kate­chet­ki w naszej para­fii — odpra­wio­na zosta­nie 25 kwiet­nia (w śro­dę) o g. 18:30.