III Niedziela Wielkanocna — 23.04.2023

  1. Dzi­siaj jest Nie­dzie­la Biblij­na, któ­ra roz­po­czy­na XV Ogól­no­pol­ski Tydzień Biblij­ny. „Nie­zna­jo­mość Pisma Świę­te­go jest nie­zna­jo­mo­ścią Chry­stu­sa”- to jest aktu­al­ność prze­sła­nia św. Hieronima.

  2. Jutro uro­czy­stość św. Woj­cie­cha, Bisku­pa i Męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Pol­ski. Pamię­taj­my w swo­ich modli­twach o Ojczyź­nie i naszych Rodakach.

  3. W sobo­tę 29 kwiet­nia obcho­dzo­ny jest Dzień Męczeń­stwa Ducho­wień­stwa Pol­skie­go w cza­sie II woj­ny światowej.

  4. W naj­bliż­szą sobo­tę odbę­dzie się akcja „OTWARTEJ SZAFY”. Moż­na będzie przy­nieść czy­stą odzież jak rów­nież w nią się zaopa­trzyć, w godz. 11:00 – 13:00.

  5. Za tydzień taca jest prze­zna­czo­na na Semi­na­rium Duchowne.

  6. Na fila­rze, wcho­dząc to po lewej stro­nie, jest moż­li­wość naby­cia wody świę­co­nej. Skła­da­jąc ofia­rę moż­na wes­przeć waka­cyj­ny wyjazd mini­stran­tów i lek­to­rów. Skła­da­my ser­decz­ne podziękowania.

  7. Legion Maryi zapra­sza na Koron­kę do Miło­sier­dzia Boże­go w naszym koście­le w każ­dy pią­tek o g. 15:00.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Jerzy Waw­rzy­niuk l. 58, Andrzej Baka­lar­czyk l. 81, Tere­sa Jani­na Dobro­wol­ska-Kra­kow­ska l. 79, Kazi­mierz Pie­trzak l. 86