NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA — 16.04.2023

Wyłączone
  1. Dzi­siaj dru­ga Nie­dzie­la Wiel­ka­noc­na, usta­no­wio­na Nie­dzie­lą Miło­sier­dzia przez św. Jana Paw­ła II w 1995 r. dla Pol­ski, a w 2000 r. dla całe­go Kościo­ła. W obli­czu woj­ny na Ukra­inie i w wie­lu innych miej­scach świa­ta pro­śmy o pokój i miło­sier­dzie dla całe­go świa­ta. Legion Maryi zapra­sza na Koron­kę do Miło­sier­dzia Boże­go w naszym koście­le w każ­dy pią­tek o g. 15:00. Przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na zaopa­trzyć się w ksią­żecz­ki zawie­ra­ją­ce wyja­śnie­nie kul­tu Boże­go Miłosierdzia.

  2. Dzi­siaj obcho­dzo­ne jest rów­nież patro­nal­ne świę­to Cari­tas – taca prze­zna­czo­na jest na dzie­ła cha­ry­ta­tyw­ne Cari­tas Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej.

  3. Ks. Paweł orga­ni­zu­je para­fial­ne kolo­nie let­nie dla dzie­ci i mło­dzie­ży na Mazu­rach, w Sze­li­gach koło Ełku, w dniach 9 — 18 lip­ca. W pla­nach m. in. wyciecz­ka do Wil­na. Zapra­sza­my dzie­ci po I Komu­nii Świę­tej, do 17 roku życia. For­mu­la­rze zgło­sze­nio­we znaj­du­ją się w zakrystii.

  4. Mło­dzież od 14 roku życia ser­decz­nie zapra­sza­my do dołą­cze­nia się do scho­li mło­dzie­żo­wej, któ­ra śpie­wa na nie­dziel­nej mszy świę­tej o g. 19:00. Infor­ma­cje u ks. Pawła.

  5. W następ­ną nie­dzie­le Apo­sto­lat Maryj­ny zapra­sza na spo­tka­nie po mszy św. o g. 11:30 w sali nad zakrystią.

  6. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w nie­dzie­lę 23 kwiet­nia na Róża­niec o 16:30 i Mszę św. o godz. 17:00. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Alek­san­dra Elż­bie­ta Tchó­rzew­ska l. 87, Ryszard Ple­wiń­ski l. 93, Zenon Zim­ka l. 76, Artur Lach­man l. 49, Elż­bie­ta Iza­bel­la Piskrzyń­ska l. 72