IV NIEDZIELA WIELKANOCNA — 30.04.2023

  1. IV Nie­dzie­la Wiel­ka­noc­na zwa­na Nie­dzie­lą Dobre­go Paste­rza roz­po­czy­na tydzień modlitw o powo­ła­nia do kapłań­stwa i życia zakon­ne­go. Dzi­siej­sza taca zgod­nie z zapo­wie­dzią jest prze­zna­czo­na na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w Warszawie. 

  2. Nabo­żeń­stwa majo­we od jutra przez cały mie­siąc o g. 18:00. Zachę­ca­my do modli­twy Lita­nią Lore­tań­ską zarów­no w naszym koście­le, jak i przy kaplicz­kach przy­droż­nych, tam, gdzie jest taka tradycja.

  3. W ponie­dzia­łek 1 maja msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Z racji nabo­żeń­stwa majo­we­go wypo­min­ki czy­ta­ne będą po mszy świętej. 

  4. W śro­dę 3 maja – Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski, rocz­ni­ca uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja 1791 roku. Msze świę­te w naszym koście­le według porząd­ku powsze­dnie­go. Dodat­ko­wa msza św. o g. 10:00, w cza­sie któ­rej nastą­pi uro­czy­ste odno­wie­nie aktu odda­nia Naj­święt­szej Maryi Pannie. 

  5. Kan­ce­la­ria para­fial­na 3 maja będzie nieczynna.

  6. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Legion Maryi zapra­sza o g. 15:00 na Koron­kę do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji poko­ju na świe­cie, a szcze­gól­nie na Ukra­inie, spo­wiedź pod­czas mszy świę­tych oraz wie­czo­rem od g. 17:00, ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 15:00 do 17:30.

  7. W I sobo­tę maja — Rodzi­na Radia Mary­ja zapra­sza na mszę św. wyna­gra­dza­ją­cą Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP o godz. 8:00 i nabo­żeń­stwo pierwszo-sobotnie

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Tade­usz Józef Czar­nak l. 67; Maria Micha­lak l. 90