III NIEDZIELA WIELKANOCNA — 26.04.2020

Wyłączone
  1. Przy­po­mi­na­my, że zła­go­dzo­ne zosta­ły ogra­ni­cze­nia sani­tar­ne zwią­za­ne z pan­de­mią. W zgro­ma­dze­niach litur­gicz­nych obo­wią­zu­je zasa­da 1 oso­by na 15 m 2. Uwzględ­nia­jąc powierzch­nię nasze­go kościo­ła i kapli­cy bocz­nej bez­piecz­nie może gro­ma­dzić się na mszach świę­tych oraz ado­ra­cjach dokład­nie 60 osób. Przed kościo­łem włą­czo­ne będzie nagło­śnie­nie, aby moż­na było słu­chać mszy świę­tej rów­nież na zewnątrz zacho­wu­jąc bez­piecz­ny odstęp oraz obo­wią­zek zakry­wa­nia ust i nosa. Z obo­wiąz­ku tego zwol­nie­ni są jedy­nie księ­ża spra­wu­ją­cy czyn­no­ści litur­gicz­ne. To dobra wia­do­mość dla wszyst­kich, któ­rzy pra­gną uczest­ni­czyć w litur­giach spra­wo­wa­nych w naszym koście­le. Jed­no­cze­śnie pro­si­my, aby oso­by cho­re, z jaki­mi­kol­wiek obja­wa­mi infek­cji lub kon­tak­tu­ją­ce się z taki­mi oso­ba­mi nadal pozo­sta­ły w domu. Zachę­ca­my do oglą­da­na nie­dziel­nej mszy świę­tej o g. 11:30 na para­fial­nym kana­le YouTu­be. Na naszej stro­nie inter­ne­to­wej w dni powsze­dnie czy­ta­my też Ewan­ge­lię z dnia i dzie­li­my się z Wami krót­kim komentarzem.

  2. Jeste­śmy bar­dzo wdzięcz­ni wszyst­kim wier­nym za ofia­ry skła­da­ne do puszek i wpła­ca­ne na kon­to para­fial­ne. W sytu­acji, kie­dy para­fia stra­ci­ła głów­ne źró­dło utrzy­ma­nia jakim jest nie­dziel­na taca, wpła­ty te sta­ły się pod­sta­wo­wym docho­dem para­fii pozwa­la­ją­cym opła­cać na bie­żą­co rachun­ki i utrzy­mać eta­ty świec­kich pra­cow­ni­ków para­fii oraz w mini­mal­nej czę­ści pokry­wać zobo­wią­za­nia finan­so­we wyni­ka­ją­ce z wyko­na­nych prac remon­to­wych. Bóg zapłać za Waszą hojność.

  3. Zachę­ca­my do zama­wia­nia inten­cji mszal­nych w kan­ce­la­rii para­fial­nej lub tele­fo­nicz­nie, są jesz­cze wol­ne inten­cje na naj­bliż­szy tydzień.

  4. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Tyl­ko w pil­nych przy­pad­kach moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Przez cały dzień wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Spo­wiedź na wszyst­kich mszach świę­tych oraz od g. 16:30 do 20:00. Przy­po­mi­na­my, że ado­ra­cje Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu mamy teraz we wszyst­kie dni powsze­dnie od g. 19:00 do 20:00 z moż­li­wo­ścią spowiedzi. 

  5. W naj­bliż­szy pią­tek 1 maja roz­po­czy­na­my nabo­żeń­stwa majo­we, któ­re będą odpra­wia­ne w cza­sie wie­czor­nej Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu o g. 19:00. Zmia­na godzi­ny podyk­to­wa­na jest wzglę­da­mi bez­pie­czeń­stwa, aby unik­nąć dużych grup wycho­dzą­cych i wycho­dzą­cych z kościo­ła mię­dzy msza­mi wie­czor­ny­mi. W nie­dzie­le nabo­żeń­stwo majo­we tra­dy­cyj­nie o g. 18:00.

  6. W tym roku Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski przy­pa­da w nie­dzie­lę wiel­ka­noc­ną, dla­te­go ze wzglę­dów litur­gicz­nych zosta­ło prze­nie­sio­ne z 3 na 2 maja, czy­li na sobo­tę. Z tej racji dodat­ko­wa msza świę­ta o g. 10:00. Pozo­sta­łe msze świę­te 2 maja według porząd­ku powszedniego.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Marian­na Cybul­ska l. 82; Sta­ni­sła­wa Posiew­ka l. 89; Ali­na Bar­ba­ra Szcze­pań­ska l. 84; Bar­ba­ra Wan­da Jawor­ska l. 81; Wie­sła­wa Jasz­czołt l. 65; Bar­ba­ra Wich­nie­wicz l. 68; Paweł Cza­chow­ski l. 85; Krzysz­tof Jan Szczu­bliń­ski l. 90; Danu­ta Jadwi­ga Pisar­ska l. 88