NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA — 19.04.2020

 1. Od ponie­dział­ku 20 kwiet­nia wła­dze pań­stwo­we wpro­wa­dza­ją I etap łago­dze­nia ogra­ni­czeń sani­tar­nych zwią­za­nych z pan­de­mią. W zgro­ma­dze­niach litur­gicz­nych obo­wią­zy­wać będzie zasa­da 1 oso­by na 15 m 2. Uwzględ­nia­jąc powierzch­nię nasze­go kościo­ła i kapli­cy bocz­nej bez­piecz­nie będzie mogło gro­ma­dzić się na mszach świę­tych oraz ado­ra­cjach dokład­nie 60 osób z obo­wiąz­kiem nosze­nia mase­czek zakry­wa­ją­cych usta i nos. Wszyst­kim, któ­rzy ewen­tu­al­nie nie zmiesz­czą się w koście­le będzie udzie­lo­na Komu­nia św. w koście­le dol­nym. To dobra wia­do­mość dla wszyst­kich, któ­rzy pra­gną uczest­ni­czyć w litur­giach spra­wo­wa­nych w naszym koście­le. Jed­no­cze­śnie pro­si­my, aby oso­by cho­re, z jaki­mi­kol­wiek obja­wa­mi infek­cji lub kon­tak­tu­ją­ce się z taki­mi oso­ba­mi nadal pozo­sta­ły w domu. Zachę­ca­my do oglą­da­na nie­dziel­nej mszy świę­tej o g. 11:30 na para­fial­nym kana­le YouTu­be. Na naszej stro­nie inter­ne­to­wej w dni powsze­dnie czy­ta­my też Ewan­ge­lię z dnia i dzie­li­my się z Wami krót­kim komen­ta­rzem. Od 20 kwiet­nia ponow­nie otwar­ty dla odwie­dza­ją­cych zosta­nie cmen­tarz parafialny.

 2. Nasza Para­fia pro­wa­dzi akcję: „Głod­nych nakar­mić, spra­gnio­nych napo­ić”. W ramach Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas two­rzy­my listę osób z pod­wyż­szo­ne­go ryzy­ka zara­że­nia wiru­sem, któ­re nie mogą wycho­dzić z domu, aby pomóc im w zro­bie­niu zaku­pów i zała­twie­niu pil­nych spraw. Pro­si­my o zgła­sza­nie takich osób na tele­fon kan­ce­la­rii para­fial­nej lub wska­za­ny na stro­nie internetowej.

 3. Jeste­śmy wdzięcz­ni wszyst­kim wier­nym za ofia­ry skła­da­ne do puszek i wpła­ca­ne na kon­to para­fial­ne. To wyraz naszej miło­ści do Kościo­ła i soli­dar­no­ści w utrzy­ma­niu para­fii, któ­ra w obec­nej sytu­acji stra­ci­ła głów­ne źró­dło utrzy­ma­nia jakim jest nie­dziel­na taca.

 4. Zachę­ca­my do zama­wia­nia inten­cji mszal­nych w kan­ce­la­rii para­fial­nej lub tele­fo­nicz­nie, są jesz­cze wol­ne inten­cje na naj­bliż­szy tydzień.

 5. Ogra­ni­cze­nia z powo­du pan­de­mii unie­moż­li­wia­ją przy­go­to­wa­nie dzie­ci i rodzi­ców do I Komu­nii świę­tej oraz prze­pro­wa­dze­nie cele­bra­cji w zapla­no­wa­nych ter­mi­nach majo­wych. Po kon­sul­ta­cji z Radą Kate­che­tycz­ną pod­ję­li­śmy decy­zję o prze­nie­sie­niu uro­czy­sto­ści I Komu­nii oraz Rocz­ni­cy I Komu­nii na wrze­sień według nastę­pu­ją­ce­go porządku:
  I Komu­nia — Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 88 — 19.09.2020 g. 10:00

  Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 87 i 227 — 26.09.2020 g. 10:00

  Rocz­ni­ca I Komu­nii — Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 87, 88, i 227 — 19.09.2020 g. 12:00

 6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Hen­ry­ka Ire­na Kne­dler l. 85; Blan­dy­na Komor­ska l. 97; Jacek Kwiat­kow­ski l. 68; Zofia Jaś­kie­wicz l. 78; Marek Dariusz Płot­czyk l. 52