IV NIEDZIELA WIELKANOCNA — 03.05.2020

  1. Dzi­siej­sza I nie­dzie­la mie­sią­ca zwa­na Nie­dzie­lą Dobre­go Paste­rza, któ­ra roz­po­czy­na tydzień modlitw o powo­ła­nia do życia kapłań­skie­go i zakon­ne­go, w tym roku pod hasłem: „Wiel­ka tajem­ni­ca wia­ry”. Powo­ła­nie jest tajem­ni­cą same­go Boga, w któ­rej wcho­dzi w głę­bo­ką rela­cję z czło­wie­kiem mówiąc: „pójdź za Mną”. Pro­śmy Boga, aby ci, któ­rzy zosta­li przez nie­go wezwa­ni odważ­nie i gor­li­wie odpo­wie­dzie­li na swo­je powołanie.

  2. Zapla­no­wa­na na 7 czerw­ca beaty­fi­ka­cja kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go zosta­je bez­ter­mi­no­wo zawie­szo­na — poin­for­mo­wał kard. Kazi­mierz Nycz we wto­rek 28 kwiet­nia. Nowy ter­min zosta­nie usta­lo­ny i ogło­szo­ny po usta­niu pandemii.

  3. Przy­po­mi­na­my, że w naszym koście­le przy obec­nych ogra­ni­cze­niach sani­tar­nych bez­piecz­nie może gro­ma­dzić się na mszach świę­tych oraz ado­ra­cjach dokład­nie 60 osób. Przed kościo­łem włą­czo­ne jest nagło­śnie­nie, aby moż­na było słu­chać mszy świę­tej rów­nież na zewnątrz, oso­bom takim zosta­nie udzie­lo­na Komu­nia świę­ta w drzwiach głów­nych kościo­ła. Pamię­taj­my o obo­wiąz­ku zacho­wa­nia bez­piecz­ne­go odstę­pu, zakry­wa­nia ust i nosa oraz o przyj­mo­wa­niu Komu­nii świę­tej na rękę. Jed­no­cze­śnie pro­si­my, aby oso­by cho­re, z jaki­mi­kol­wiek obja­wa­mi infek­cji lub kon­tak­tu­ją­ce się z taki­mi oso­ba­mi nadal pozo­sta­ły w domu. Zachę­ca­my do oglą­da­na nie­dziel­nej mszy świę­tej o g. 11:30 na para­fial­nym kana­le YouTu­be. Na naszej stro­nie inter­ne­to­wej w dni powsze­dnie czy­ta­my też Ewan­ge­lię z dnia i dzie­li­my się z Wami krót­kim komentarzem.

  4. Bar­dzo dzię­ku­je­my wszyst­kim wier­nym za ofia­ry skła­da­ne do puszek i wpła­ca­ne na kon­to para­fial­ne. W sytu­acji, kie­dy para­fia prak­tycz­nie stra­ci­ła źró­dło utrzy­ma­nia jakim jest nie­dziel­na taca, wpła­ty te są pod­sta­wo­wym docho­dem para­fii pozwa­la­ją­cym opła­cać na bie­żą­co rachun­ki i utrzy­mać eta­ty świec­kich pra­cow­ni­ków para­fii oraz w przy­naj­mniej mini­mal­nej czę­ści pokry­wać zobo­wią­za­nia finan­so­we wyni­ka­ją­ce z wyko­na­nych prac remon­to­wych. Jesz­cze raz Bóg zapłać za Waszą hojność.

  5. Zachę­ca­my do zama­wia­nia inten­cji mszal­nych w kan­ce­la­rii para­fial­nej lub tele­fo­nicz­nie, są jesz­cze wol­ne inten­cje na naj­bliż­szy tydzień.

  6. Przy­po­mi­na­my, że ado­ra­cje Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu mamy teraz we wszyst­kie dni powsze­dnie od g. 19:00 do 20:00 z moż­li­wo­ścią spo­wie­dzi. Ado­ra­cje roz­po­czy­na­ją nabo­żeń­stwa majo­we. W nie­dzie­le nabo­żeń­stwo majo­we tra­dy­cyj­nie o g. 18:00.

  7. W I ponie­dzia­łek mie­sią­ca — 4 maja — msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. O g. 18:00 czy­ta­ne będą wypominki.