IV NIEDZIELA WIELKANOCY — 17.04.2016

  1. Nie­dzie­lą Dobre­go Paste­rza roz­po­czy­na­my kwar­tal­ne Dni Modlitw o powo­ła­nia do służ­by w Koście­le. O g. 17:30 zapra­sza­my na nie­dziel­ne Nie­szpo­ry. Przed kościo­łem zbiór­ka ofiar na KUL. Za tydzień z woli Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka we wszyst­kich kościo­łach Euro­py odbę­dzie się zbiór­ka ofiar na rzecz kon­flik­tu na Ukra­inie.
  2. Zapra­sza­my wszyst­kich, a szcze­gól­nie rodzi­ny z dzieć­mi, do włą­cze­nia się w XI Marsz Świę­to­ści Życia. Przej­dzie on uli­ca­mi War­sza­wy w nie­dzie­lę, 24 kwiet­nia pod hasłem „Czło­wiek miło­sier­ny życiu zawsze wier­ny”. Poprze­dzi go Msza św. w Archi­ka­te­drze War­szaw­skiej o godz. 11.00, a potem uczest­ni­cy mar­szu przej­dą Kra­kow­skim Przed­mie­ściem do Bazy­li­ki Świę­te­go Krzy­ża. Udział w mar­szu będzie oka­zją do dawa­nia świa­dec­twa o war­to­ści ludz­kie­go życia od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci, któ­re jest darem Boga. Na Pla­cu Zam­ko­wym, o godz. 12.00 roz­pocz­nie się hap­pe­ning pro-life oraz akcja „Pie­lu­cha dla Malu­cha”, pod­czas któ­rej zbie­ra­ne będą pie­lu­chy, mle­ko i środ­ki higie­ny dla nie­mow­ląt z Domu Samot­nej Mat­ki w Chyliczkach.
  3. Z sza­cun­ku dla każ­de­go życia naro­dzi­ła się idea, aby na naszym cmen­ta­rzu para­fial­nym powstał pomnik-mogi­ła prze­zna­czo­ny dla dzie­ci poczę­tych, któ­re zmar­ły przed naro­dze­niem. Było­by to wspól­ne miej­sce pochów­ku i pamię­ci dla rodzin, któ­re utra­ci­ły swo­je dzie­ci. Obec­nie poszu­ku­je­my miej­sca i pro­jek­tan­ta takie­go pomni­ka. Reali­za­cja tego pomy­słu była­by pew­ne­go rodza­ju aktem miło­ści i soli­dar­no­ści zarów­no dla tych zmar­łych dzie­ci jak i ich rodzin, któ­re czę­sto nie wie­dzą, jak zacho­wać się w takich sytu­acjach, jak zadbać o god­ny pochó­wek nie­na­ro­dzo­nych. Zgod­nie z tre­ścią jed­ne­go z uczyn­ków miło­sier­nych wzglę­dem cia­ła: „umar­łych pogrze­bać” – chcie­li­by­śmy w ten spo­sób zosta­wić trwa­ły ślad Roku Miło­sier­dzia w naszej para­fii.
  4. Za tydzień, w nie­dzie­lę 24.04, Ruch Świa­tło – Życie orga­ni­zu­je w naszej para­fii Wie­czór Patrio­tycz­ny. Po Mszy św. o g. 16:00, w cza­sie któ­rej będzie­my modlić się za Ojczy­znę, zapra­sza­my do dol­ne­go kościo­ła na wspól­ne śpie­wa­nie i dzie­le­nie się wspo­mnie­nia­mi. Na spo­tka­nie moż­na też przy­nieść wła­sne rodzin­ne pamiąt­ki patrio­tycz­ne. Po spo­tka­niu — oko­ło g. 19:00 — grill w ogro­dzie przykościelnym.
  5. Gru­pa Modli­twy Ojca Pio zapra­sza na Mszę św. oraz spo­tka­nie for­ma­cyj­ne zaraz po Mszy o 17.30 w naj­bliż­szą sobo­tę, 23 IV.W związ­ku z tym na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­na jest skrzyn­ka inten­cji do św. Ojca Pio, w któ­rych gru­pa modlić się będzie przez następ­ny miesiąc.
  6. Mło­dzież zain­te­re­so­wa­ną wyjaz­dem do Kra­ko­wa na spo­tka­nie z papie­żem w ramach Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży, zapra­sza­my do wpi­sy­wa­nia się na listę chęt­nych — po każ­dej Mszy św. w zakry­stii. Nadal poszu­ku­je­my rodzin mogą­cych przy­jąć piel­grzy­mów z Hisz­pa­nii, któ­rzy będą gościć w naszej para­fii w ostat­nich dniach lip­ca. Wię­cej infor­ma­cji oraz for­mu­la­rze zgło­szeń dostęp­ne w zakry­stii oraz na naszej stro­nie internetowej.
  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi para­fia­nie: Edwar­da Kry­sty­na Haw­ry­lak, l. 92, Paweł Cze­sław Pie­chow­ski, l. 39, Anto­ni Żeło­bow­ski, l. 84, Jadwi­ga Kry­sty­na Szcześ, l. 82