III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 04.03.2018

  1. Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka na dzia­łal­ność Cari­tas naszej para­fii, któ­ra zbie­ra środ­ki na pacz­ki świą­tecz­ne dla bez­dom­nych i ubo­gich. O g. 16:30 spo­tka­nie Gru­py Żywe­go Różań­ca w sali nad zakrystią.
  2. Wczo­raj Ks. Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz obcho­dził 11 rocz­ni­cę nomi­na­cji na sto­li­cę metro­po­li­tal­ną w War­sza­wie, a dzi­siaj jest Jego świę­to patro­nal­ne – św. Kazi­mie­rza. Pole­ca­my Bogu w modli­twie Paste­rza naszej archidiecezji.
  3. W tym tygo­dniu roz­po­czy­na­my reko­lek­cje wiel­ko­post­ne dla dzie­ci szkół pod­sta­wo­wych, popro­wa­dzi je ks. Paweł Kul­piń­ski. Pro­śmy w modli­twie Boga o owo­ce ducho­we tych reko­lek­cji dla naszych dzieci.
  4. Za tydzień 11 mar­ca roz­pocz­nie­my Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne, któ­re potrwa­ją do śro­dy. Popro­wa­dzi je ks. Dariusz Szysz­ka – ojciec duchow­ny Semi­na­rium Misyj­ne­go Redemp­to­ris Mater w Niem­czech w Kolo­nii. Msze świę­te z nauką reko­lek­cyj­ną będą przez całą nie­dzie­lę oraz w ponie­dzia­łek i wto­rek o g. 10, 17:30 i 19, nato­miast w śro­dę o g. 10, 17:30 i 20. Z racji reko­lek­cji nie będzie mszy św. o g. 18:30. Szcze­gó­ło­wy pro­gram Reko­lek­cji znaj­du­je się na tabli­cy ogło­szeń i stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. W ostat­nim dniu reko­lek­cji – w śro­dę 14 mar­ca – nasz kościół został włą­czo­ny w cało­dnio­wy pro­gram modli­twy Wiel­ko­post­nych Kościo­łów Sta­cyj­nych War­sza­wy. W tym dniu spo­wiedź od g. 6:00 do 21:00, Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 11:00 do 17:20 oraz nabo­żeń­stwa: o 12:00 Anioł Pań­ski i Róża­niec, o 15:00 Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia, o 19:00 Gorz­kie Żale. Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian do udzia­łu w reko­lek­cjach i sko­rzy­sta­niu w tym cza­sie z sakra­men­tu poku­ty i pojed­na­nia, aby nie odkła­dać go na ostat­nie dni Wiel­kie­go Postu.
  5. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa, któ­re spra­wu­je­my przez cały Wiel­ki Post: od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 Lau­de­sy, w piąt­ki o g. 18:00 — Dro­ga Krzy­żo­wa (dla dzie­ci o g. 17:15 w koście­le dol­nym), w nie­dzie­le o g. 17:00 — Gorz­kie Żale.
  6. W ponie­dzia­łek o g. 18:00 wypo­min­ki, o g. 18:30 Msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach.
  7. Nasza para­fia uczest­ni­czy w dzie­le cha­ry­ta­tyw­nym Rodzi­na Rodzi­nie orga­ni­zo­wa­nym przez Cari­tas Pol­ska, wspie­ra­my finan­so­wo rodzi­ny poszko­do­wa­ne w woj­nie w Syrii. Ofia­ry na ten cel moż­na skła­dać do pusz­ki z napi­sem — jał­muż­na wiel­ko­post­na. Cari­tas naszej Para­fii moż­na też wes­przeć prze­ka­zu­jąc 1% podat­ku w roz­li­cze­niu podat­ko­wym. Ser­decz­ne Bóg zapłać za wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne na cele charytatywne.
  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Marian­na Lenar­cik l. 59, Jadwi­ga Kwiat­kow­ska l. 90, Sta­ni­sła­wa Kęp­ka l. 88, Hali­na Jani­na Mał­kow­ska l. 89, Ire­na Tere­sa Węgler l. 69, Jerzy Jusz­cza­kie­wicz l. 93.