Zaproszenie Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego

Dro­dzy Diecezjanie,

w tym roku obcho­dzi­my 200-lecie pod­nie­sie­nia die­ce­zji war­szaw­skiej do ran­gi archi­die­ce­zji i usta­no­wie­nia metro­po­lii war­szaw­skiej. Głów­ne obcho­dy tego wyda­rze­nia odbę­dą się w sobo­tę, 3 mar­ca br. w bazy­li­ce archi­ka­te­dral­nej Świę­te­go Jana Chrzci­cie­la na Sta­rym Mie­ście i roz­pocz­ną o godz. 10.00. kon­fe­ren­cją. O godz. 11.00 zosta­nie odpra­wio­na Msza Świę­ta dziękczynna.

Nato­miast we wto­rek, 13 mar­ca br. będzie­my obcho­dzi­li Świę­to Papie­skie i 5. rocz­ni­cę wybo­ru Papie­ża Fran­cisz­ka na Sto­li­cę Pio­tro­wą. O godz. 17.30, w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w Wila­no­wie, zosta­nie odpra­wio­na Msza Świę­ta z udzia­łem Epi­sko­pa­tu Pol­ski w inten­cji Jego Świą­to­bli­wo­ści Papie­ża Fran­cisz­ka, któ­rej będzie prze­wod­ni­czył Nun­cjusz Apo­stol­ski w Pol­sce, arcy­bi­skup Salva­to­re Pennacchio.

Zapra­szam Was wszyst­kich, Dro­dzy Die­ce­zja­nie, do przy­by­cia na te uro­czy­sto­ści i do wspól­nej modli­twy w inten­cji naszej archi­die­ce­zji oraz Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka. Zapra­szam szcze­gól­nie księ­ży – die­ce­zjal­nych i zakon­nych, sio­stry i bra­ci zakon­nych, dzie­ci i mło­dzież, ruchy kato­lic­kie, gru­py i wspól­no­ty para­fial­ne. Na czas prze­ży­wa­nia tych waż­nych dla nas uro­czy­sto­ści z ser­ca wszyst­kim błogosławię –

† Kazi­mierz Kar­dy­nał Nycz