IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 27.03.2022

Wyłączone
  1. Dzi­siaj koń­czy­my Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne. Dzię­ku­je­my księ­dzu dr Jose David Albe­za Asen­cio za gło­sze­nie nam Sło­wa Boże­go. Pro­si­my o modli­twę w Jego inten­cji. Nauki reko­lek­cyj­ne dzi­siaj na wszyst­kich mszach świę­tych oprócz mszy z udzia­łem dzie­ci w koście­le dol­nym. Pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych w cza­sie reko­lek­cji moż­li­wość spo­wie­dzi, zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z tego sakra­men­tu już teraz, aby god­nie przy­go­to­wać się do prze­ży­wa­nia Świąt Wielkanocnych.

  2. W śro­dę 20 mar­ca nasz kościół został usta­no­wio­ny Wiel­ko­post­nym Kościo­łem Sta­cyj­nym dla War­sza­wy. Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 8:30 do 17:30. Msze świę­te o g. 6:30, 8:00, 17:30 i 20:00 (nie będzie mszy św. o g. 18:30). O g. 5:30 Lau­de­sy w dol­nym koście­le, o g. 12:00 modli­twa Anioł Pań­ski, o g. 15:00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go, o g. 16:50 Róża­niec, o g. 19:00 Gorz­kie Żale, o g. 21:00 Apel Jasno­gór­ski. Ser­decz­nie zapraszamy

  3. Przy­po­mi­na­my, że Para­fial­ny Odział Cari­tas w ramach pomo­cy dla Ukra­iny uru­cho­mił spe­cjal­ny numer tele­fo­nu dla osób, któ­re chcia­ły­by pomóc uchodź­com z Ukra­iny albo same chcia­ły­by zaan­ga­żo­wać się w taką pomoc lub też zna­ją oso­by, któ­re potrze­bu­ją pomo­cy. Tele­fon 533 044 270 jest dostęp­ny 7 dni w tygo­dniu. Tam moż­na też zgła­szać goto­wość przy­ję­cia uchodź­ców z Ukra­iny w swo­ich domach na mie­siąc lub dwa. Już 5 rodzin zna­la­zło schro­nie­nie w domach naszych Para­fian. Wraz z inny­mi para­fia­mi deka­na­tu ochoc­kie­go włą­cza­my się w doraź­ną pomoc uchodź­com na Dwor­cu Zachod­nim, gdzie znaj­du­ją się kobie­ty z dzieć­mi, któ­re w ocze­ki­wa­niu na trans­port do inne­go kra­ju potrze­bu­ją: umyć się, zjeść cie­pły posi­łek i ewen­tu­al­nie prze­no­co­wać (w grę wcho­dzi jed­na — dwie lub kil­ka nocy). Oso­by, któ­re są chęt­ne i mogą udo­stęp­nić łazien­kę i ewen­tu­al­nie prze­no­co­wać jeden lub kil­ka dni, bar­dzo pro­si­my o zgła­sza­nie się pod nasz numer tele­fo­ny dedy­ko­wa­ny pomo­cy dla Ukra­iny. Poszu­ku­je­my też ofert pra­cy dla uchodź­ców z Ukra­iny. Mogą to być nawet pro­ste zaję­cia: sprzą­ta­nie, porząd­ko­wa­nie, wypro­wa­dza­nie psa. Modli­twa w inten­cji poko­ju na Ukra­inie oraz za naszą ojczy­znę: supli­ka­cja codzien­nie na mszach świę­tych, Róża­niec w dni powsze­dnie o g. 16:50, Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia w piąt­ki o g. 15:00, ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w piąt­ki od 19:00 do 20:00.

  4. Trwa w naszej para­fii cykl kate­chez dla doro­słych i mło­dzie­ży: zapra­sza­my w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45 do kościo­ła dolnego.

  5. W Wiel­kim Poście nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej w piąt­ki o g. 18:00 oraz dla dzie­ci o g. 17:00 w koście­le dol­nym. Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o g. 18:00. Od ponie­dział­ku do piąt­ku Lau­de­sy o g. 5:30.

  6. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 8:30 do 17:30 oraz od 19:00 do 20:00. Spo­wiedź pod­czas mszy świę­tych oraz od g. 17:00 do 19:00. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu.

  7. W I sobo­tę kwiet­nia Rodzi­na Radia Mary­ja w naszej para­fii zapra­sza na Mszę św. wyna­gra­dza­ją­cą Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP o godz. 8:00 i nabo­żeń­stwo pierwszo-sobotnie.

  8. Świe­ce wiel­ka­noc­ne Cari­tas będzie moż­na naby­wać wzo­rem lat ubie­głych w dni powsze­dnie w kan­ce­la­rii para­fial­nej w godzi­nach dyżu­ru oraz w nie­dzie­le po każ­dej Mszy św.

  9. Od ponie­dział­ku decy­zją Mini­ster­stwa Zdro­wia znie­sio­ny zosta­je obo­wią­zek zasła­nia­nia ust i nosa masecz­ką w miej­scach publicz­nych, w tym rów­nież w kościołach.

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li Para­fia­nie: śp. Śp. Marian­na Sta­szew­ska l. 92, Beata Elż­bie­ta Bie­lak l. 56, Mie­czy­sła­wa Leoka­dia Janecz­ko l. 80, Maria Tere­sa Mał­kiń­ska l. 89, Bar­ba­ra Wik­to­ria Hań­ska l. 69