IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 31.03.2019

 1. Dzi­siaj gości w naszej para­fii ks. Jacek Krze­mień – kape­lan Kato­lic­kiej Wspól­no­ty Chleb Życia, któ­rej dom dla osób bez­dom­nych „Beta­nia” mie­ści się przy ul. Łopu­szań­skiej 17. Człon­ko­wie wspól­no­ty zbie­rać będą ofia­ry na potrze­by fun­da­cji po każ­dej mszy św. Będzie moż­na rów­nież wes­przeć ich dzie­ło poprzez kup­no wyro­bów spo­żyw­czych wspól­no­ty — (sło­wo ks. Jac­ka Krzemienia)

 2. Zapra­sza­my wszyst­kich wier­nych, a szcze­gól­nie rodzi­ny z dzieć­mi, do uczest­nic­twa w XIV Mar­szu Świę­to­ści Życia. Przej­dzie on uli­ca­mi War­sza­wy w nie­dzie­lę, 7 kwiet­nia pod hasłem „Tato, to Ja”, by przy­po­mnieć o potrze­bie tro­ski o życie czło­wie­ka od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci oraz o istot­nej roli ojca w przy­ję­ciu dziec­ka i jego wycho­wa­niu. Poprze­dzi go Msza świę­ta w Archi­ka­te­drze War­szaw­skiej o godz. 11.00, po któ­rej zosta­nie udzie­lo­ne indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo rodzin z dzieć­mi i kobiet w sta­nie błogosławionym. 

 3. W nie­dzie­lę 7 kwiet­nia o g. 20:00 wystą­pi w naszym koście­le z kon­cer­tem “Chór Iuve­nis a capel­la”. Występ kil­ku­dzie­się­cio­oso­bo­we­go chó­ru, pod dyrek­cją Jaku­ba Kacz­mar­ka, obej­mie naj­pięk­niej­sze kom­po­zy­cje muzy­ki chó­ral­nej w całej histo­rii utwo­rów wokal­nych, m.in. kom­po­zy­cje Mozar­ta, Czaj­kow­skie­go, Rach­ma­ni­no­wa i innych. Wstęp wolny. 

 4. Wia­ra rodzi się ze słu­cha­nia — wyko­rzy­staj­my czas Wiel­kie­go Postu na słu­cha­nie Sło­wa Boże­go. W ponie­dzia­łek i czwar­tek o g. 19:45 ostat­nie dwie kate­che­zy zwia­sto­wa­nia. Spo­tka­nia odby­wa­ją się w koście­le. Ser­decz­nie zapraszamy.

 5. W śro­dę 4 kwiet­nia tra­dy­cyj­ny już w naszym koście­le Dzień Sta­cyj­ny, w ramach pro­gra­mu modli­twy Wiel­ko­post­nych Kościo­łów Sta­cyj­nych War­sza­wy. Głów­nej mszy świę­tej o g. 20:00 będzie prze­wod­ni­czyć i wygło­si homi­lię ks. pra­łat Sta­ni­sław Guzek, wie­lo­let­ni ojciec duchow­ny semi­na­rium. Zapra­sza­my do uczest­nic­twa gru­py para­fial­ne oraz wszyst­kich Para­fian. W tym dniu: cało­dzien­na spo­wiedź od g. 6:00 do 21:00, ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 8:30 do 17:20 oraz nabo­żeń­stwa: Anioł Pań­ski i róża­niec o g. 12:00, Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go o g. 15:00, Gorz­kie Żale z nauką pasyj­ną o g. 19:00. Nie będzie mszy św. o g. 18:30. Ser­decz­nie zapra­sza­my, aby zare­zer­wo­wać sobie czas na modli­twę i spowiedź. 

 6. Na fron­to­wej ele­wa­cji kościo­ła zosta­ły tym­cza­so­wo zawie­szo­ne siat­ki zabez­pie­cza­ją­ce. Mają one chro­nić przed nie­bez­pie­czeń­stwem ode­rwa­nia się jakie­goś frag­men­tu okła­dzi­ny kamien­nej, któ­ra zosta­ła już wpraw­dzie dodat­ko­wo przy­mo­co­wa­na na kotwy, ale ostat­nie oglę­dzi­ny wyka­za­ły, że lepiej jest zasto­so­wać takie podwój­ne zabez­pie­cze­nie. Trwa­ją kon­sul­ta­cje archi­tek­to­nicz­no-budow­la­ne w celu przy­go­to­wa­nia pro­jek­tu remon­tu ele­wa­cji i wnę­trza kościo­ła. Obec­nie pro­wa­dzo­ny jest też remont gene­ral­ny budyn­ku ple­ba­nii. Dzia­ła­nia te podej­mo­wa­ne są w takim try­bie, aby nad­mier­nie nie zadłu­żać Para­fii. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie wszyst­kim za ofia­ry skła­da­ne na fun­dusz remontowy.

 7. W ponie­dzia­łek 1 kwiet­nia przy­pa­da 12. rocz­ni­ca roz­po­czę­cia posłu­gi bisku­piej w Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej przez kard. Kazi­mie­rza Nycza, pamię­taj­my w modli­twie o Paste­rzu naszej Archi­die­ce­zji. Jest to rów­nież I ponie­dzia­łek mie­sią­ca — w naszym koście­le o g. 18:00 wypo­min­ki, o g. 18:30 msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach.

 8. We wto­rek 2 kwiet­nia przy­pa­da 14. rocz­ni­ca śmier­ci św. Jana Paw­ła II. Na Pla­cu Pił­sud­skie­go w War­sza­wie o g. 21:00 odbę­dzie się tra­dy­cyj­ne czu­wa­nie modli­tew­ne, w któ­rym weź­mie udział Ks. Kard. Kazi­mierz Nycz.

 9. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Moż­li­wość ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 8:30 do 17:20. Spo­wiedź pod­czas mszy świę­tych, po połu­dniu od g. 16:30. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Dro­ga krzy­żo­wa dla dzie­ci odbę­dzie się o g. 17:00 w gór­nym koście­le. Do uczest­nic­twa we mszy św. o g. 17:30 zapra­sza­my szcze­gól­nie dzie­ci prze­ży­wa­ją­ce w tym roku rocz­ni­cę I Komu­nii świętej.

 10. Spo­tka­nie Sym­pa­ty­ków Radia Mary­ja w I sobo­tę kwiet­nia po Mszy św. o godz. 8:00 
  i nabo­żeń­stwie pierw­szo-sobot­nim – w pod­zie­miach domu parafialnego.

 11. Przez cały Wiel­ki Post moż­na skła­dać ofia­ry prze­zna­czo­ne na pomoc dla Syrii Rodzi­na Rodzi­nie, orga­ni­zo­wa­ną przez Cari­tas Pol­ska. Skar­bo­na na ten cel znaj­du­je się przy ołta­rzu Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy. Ofia­ry skła­da­ne do pusz­ki przy krzy­żu wyło­żo­nym do ado­ra­cji prze­zna­czo­ne będą na wystrój Gro­bu Pań­skie­go i Ciem­ni­cy.

 12. Skle­pik para­fial­ny zapra­sza do naby­wa­nia wiel­ka­noc­nych świec Cari­tas oraz kart świą­tecz­nych.

 13. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Marian Kula l.79, Zofia Hej­duk l. 89, Rena­ta Jani­na Śred­nic­ka l. 92, Lucy­na Wąsow­ska l. 87