III NIEDZIELA ZWYKŁA — 21.01.2018

Wyłączone
  1. Od 18 do 25 stycz­nia obcho­dzi­my Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan. Zakoń­czy go 26 stycz­nia Dzień Dia­lo­gu z Isla­mem. Har­mo­no­gram nabo­żeństw i spo­tkań wywie­szo­ny został na tabli­cy infor­ma­cyj­nej w kruch­cie kościoła.

  2. Przy­po­mi­na­my, że od nowe­go roku msze świę­te nie­dziel­ne po połu­dniu odpra­wia­ne są o g. 17:0019:00. W cza­sie ferii zimo­wych nie ma mszy świę­tych z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15.

  3. We wto­rek 23 stycz­nia o g. 19:00 w Archi­ka­te­drze War­szaw­skiej odpra­wio­na zosta­nie Msza św. w 5 rocz­ni­cę śmier­ci kard. Józe­fa Glem­pa. Pamię­taj­my w modli­twie o Paste­rzu naszej Archi­die­ce­zji. W następ­ną nie­dzie­lę o g. 7:00 Msza św. w naszym koście­le w inten­cji rychłej beaty­fi­ka­cji Słu­gi Boże­go Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go.

  4. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza na Róża­niec i Mszę św. 23 stycz­nia o g. 17:30 oraz na spo­tka­nie for­ma­cyj­ne po Mszy św. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­na jest skrzyn­ka inten­cji do św. O. Pio, w któ­rych Gru­pa modlić się będzie przez następ­ny miesiąc.

  5. Zachę­ca­my do wspar­cia dzia­łal­no­ści cha­ry­ta­tyw­nej Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas dekla­ru­jąc na ten cel 1 % podat­ku docho­do­we­go w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Na skar­bo­nach przy wyj­ściu z kościo­ła znaj­du­ją się ulot­ki z instruk­cją, w jaki spo­sób nale­ży to uczy­nić. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ofiarodawcom.

  6. Naj­bliż­sze spo­tka­nie gru­py “10 słów abyś żył” — we wto­rek 30 stycz­nia o g. 19:30.

  7. W tym tygo­dniu wizy­ta dusz­pa­ster­ska, zwa­na „kolę­dą” odbę­dzie się w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: w ponie­dzia­łek (22.01.) — ul. Astro­nau­tów 3, 12 i 16A; we wto­rek (23.01.) — ul. Astro­nau­tów 6, 8, 14, 15, 16ul. Zaran­kie­wi­cza 9; w śro­dę (24.01.) — ul. Astro­nau­tów 10, ul. Drze­wiec­kie­go 3, ul. Zaran­kie­wi­cza 6A7; w czwar­tek (25.01) — ul. Zaran­kie­wi­cza 4; ul. Szy­bow­co­wa 5; ul. 17 Stycz­nia 34B, 3646; w pią­tek (26.01.) — ul. 17 Stycz­nia 38, 40, 4244; w sobo­tę (27.01) — ul. Cypry­so­wa, Tro­jań­ska, Żego­ty, Prud­nic­kaRobot­ni­cza. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00. Szcze­gó­ło­wy pro­gram kolę­dy wywie­szo­ny jest w gablo­cie para­fial­nej i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

  8. Kuria Bisku­pia War­szaw­sko-Pra­ska zawia­da­mia, że w nocy z 17 na 18 stycz­nia w wie­ku 69 lat zmarł nagle Ks. prał Woj­ciech Zdzie­błow­ski — Pro­boszcz Para­fii św. Patry­ka w War­sza­wie na Gocła­wiu, daw­ny wika­riusz naszej para­fii. Uro­czy­sto­ści pogrze­bo­we odbę­dą się w Para­fii św. Patry­ka w War­sza­wie, ul. Rech­niew­skie­go 14: w nie­dzie­lę, 21 stycz­nia Msza żałob­na o godz. 20.00; w ponie­dzia­łek, 22 stycz­nia Msza pogrze­bo­wa o godz. 11.00.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Zbi­gniew Wie­sław Jedliń­ski l. 69, Karo­li­na Celi­na Doma­sie­wicz l.88, Wła­dy­sław Zygler l. 52, Adam Orlik l. 87