IV NIEDZIELA ZWYKŁA — 28.01.2018

 1. Przy­po­mi­na­my, że od nowe­go roku msze świę­te nie­dziel­ne po połu­dniu odpra­wia­ne są o g. 17:0019:00. Po feriach za tydzień powró­ci msza świę­ta z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15.

 2. Zachę­ca­my do wspar­cia dzia­łal­no­ści cha­ry­ta­tyw­nej Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas dekla­ru­jąc na ten cel 1 % podat­ku docho­do­we­go w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Na skar­bo­nach przy wyj­ściu z kościo­ła znaj­du­ją się ulot­ki z instruk­cją, w jaki spo­sób nale­ży to uczy­nić. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ofiarodawcom.

 3. Naj­bliż­sze spo­tka­nie gru­py “10 słów abyś żył” - we wto­rek 30 stycz­nia o g. 19:30.

 4. W naj­bliż­szy pią­tek 2 lute­go Świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go (Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej). Msz świę­te w naszym koście­le o g. 6:30, 8:00, 10:00, 17:30 i 18:30. Pod­czas mszy świę­tych bło­go­sła­wień­stwo świec grom­nicz­nych. Jest to też Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. W naszej para­fii mamy Zgro­ma­dze­nie Sióstr Córek Bożej Miło­ści, w wie­lu innych zako­nach są oso­by pocho­dzą­ce z naszej para­fii, pamię­taj­my o nich w modli­twie. Zbie­ra­na w tym dniu taca prze­zna­czo­na będzie tra­dy­cyj­nie na wspar­cie dla zako­nów kontemplacyjnych. 

 5. Z racji I piąt­ku mie­sią­ca moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Moż­li­wość spo­wie­dzi pod­czas mszy świę­tych oraz wie­czo­rem od g. 17:00. Cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu roz­pocz­nie się po mszy św. o g. 10:00.

 6. W naj­bliż­szy pią­tek po ostat­niej mszy świę­tej wie­czor­nej oko­ło g. 19:15 pro­si­my o pomoc w demon­ta­żu świą­tecz­nej deko­ra­cji kościo­ła i prze­nie­sie­niu jej do maga­zy­nów, nie­któ­re z tych sprzę­tów są dość ciężkie. 

 7. W tym tygo­dniu wizy­ta dusz­pa­ster­ska, zwa­na „kolę­dą” odbę­dzie się w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: w ponie­dzia­łek (29.01.) - ul. 17 Stycz­nia 39A, 39B, 39C, 39D, 39E; we wto­rek (30.01.) — ul. 17 Stycz­nia – domy od 52 do 76; ul. Pil­cho­wic­ka, ul. Sło­wi­cza od Hyn­ka do Pil­cho­wic­kiej nr 29 – 62; ul. Gład­ka; w śro­dę (31.01.) - ul. Saba­ły od Hyn­ka do 17 Stycz­nia; w czwar­tek (01.02.) — ul. Tapi­cer­ska; ul. Rada­ro­wa od Hyn­ka do 17 Stycz­nia; al. Kra­kow­ska od Hyn­ka do Mine­ral­nej; ul. Maciej­ki; ul. Ruchli­waw sobo­tę (03.02.) — ul. Fli­sa 7, 911; ul. Sape­rów; ul. Leoni­da­sa; ul. Lipow­cza­na; ul. Mate­rii; ul. Kra­ko­wia­ków; ul. Jako­bi­nów oraz w kolej­nym tygo­dniu: w ponie­dzia­łek 05.02. — ul. Kol­neń­ska; ul. Nasien­na; ul. Orze­cho­wa; ul. Naroż­na; ul. Modu­lar­na; ul. Star­to­wa; ul. Kazi­mie­rza Wlk; ul. Geo­lo­gicz­na; ul. Łobe­ska; ul. Skrom­na i we wto­rek 06.02. — ul. Łopu­szań­ska; ul. Bory­ny, ul. Insta­la­to­rów 5; ul. Rakow­ska 14 i 14A. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00. Szcze­gó­ło­wy pro­gram kolę­dy wywie­szo­ny jest w gablo­cie para­fial­nej i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. Dla tych, któ­rzy z róż­nych przy­czyn nie mogli przy­jąć księ­dza z „kolę­dą”, a chcie­li­by to jesz­cze zro­bić — w śro­dę (07.02.) — dodat­ko­wa kolę­da na zapro­sze­nie. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim za wspól­ną modli­twę pod­czas naszych wizyt dusz­pa­ster­skich, za prze­pro­wa­dzo­ne roz­mo­wy i wspar­cie mate­rial­ne dla naszej parafii.

 8. Spo­tka­nie sym­pa­ty­ków Radia Mary­ja w I sobo­tę mie­sią­ca po Mszy św. o godz. 8:00 i nabo­żeń­stwie pierw­szo­so­bot­nim – w Cen­trum Jana Paw­ła II (wej­ście przy garażach)

 9. Skle­pik para­fial­ny zapra­sza do naby­wa­nia grom­nic wosko­wych na świę­to Ofia­ro­wa­nia Pańskiego. 

 10. Orga­ni­zu­je­my dwa waka­cyj­ne wyjaz­dy: jeden dla dzie­ci i mło­dzie­ży od 23.06. do 02.07. do Włoch (Padwa, Asyż, Rzym i Waty­kan, Mano­pel­lo i wypo­czy­nek nad morzem) oraz dla doro­słych od 20 do 29.07 do Buł­ga­rii (Nese­ber, Bur­gas, Zło­te Pia­ski). Wię­cej infor­ma­cji u ks. Marcina.

 11. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Śp. Zyg­munt Nie­dzia­łek l. 92, Hele­na Józe­fa Grondz­ka l. 87, Marian­na Ren­gel l. 84, Bar­ba­ra Anto­ni­na Kurze­la l. 83, Hali­na Urbań­ska l. 90 i Ire­ne­usz Wal­de­mar Grzesz­czuk l. 66