IV NIEDZIELA ZWYKŁA — 28.01.2024

  1. Od ponie­dział­ku 29 stycz­nia roz­po­czy­na­my cykl kate­chez zwia­sto­wa­nia dla doro­słych i mło­dzie­ży, któ­re odby­wać się będą w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45 w dol­nym kościele.

  2. Dzi­siaj ostat­nia nie­dzie­la z deko­ra­cją świą­tecz­ną naszej świą­ty­ni. Scho­la mło­dzie­żo­wa zapra­sza po mszy świę­tej o g. 19:00 na wspól­ne Kolę­do­wa­nie Ostat­niej Szan­sy. Apo­sto­lat Maryj­ny zapra­sza na spo­tka­nie po mszy św. o g. 11:30 w Sali nad zakrystią.

  3. Roz­po­czy­na­my ostat­nie 2 tygo­dnie wizy­ty dusz­pa­ster­skiej, zwa­nej „kolę­dą”, pla­nu­je­my odwie­dzić: w ponie­dzia­łek (29.01.): ul. Tań­skie­go 3, 5, 7, ul. Astro­nau­tów 4 i 6; we wto­rek (30.01.): ul. Astro­nau­tów 3, 8 i 10; w śro­dę (31.02.): ul. Astro­nau­tów 12, 14 i 15; w czwar­tek (01.02.): ul. Astro­nau­tów 16 i 16A, ul. Drze­wiec­kie­go 3; w sobo­tę (03.02.): ul. Zaran­kie­wi­cza 4, 6A, 7 i 9. Pro­gram „kolę­dy” znaj­du­je się na tabli­cy ogło­szeń i stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. Kolę­dę roz­po­czy­na­my od g. 17:00, w sobo­ty o 10:00. Bar­dzo pro­si­my miesz­kań­ców blo­ków o wywie­sze­nie infor­ma­cji o „kolę­dzie” w swo­ich blo­kach. Zakoń­czy­my „kolę­dę” 8 lute­go. W tym tygo­dniu do nie­dzie­li 4 lute­go przyj­mu­je­my zgło­sze­nia od osób, któ­re chcia­ły­by jesz­cze zapro­sić księ­dza z „kolę­dą”, mimo, iż nie ma ich w pla­nie „kolę­dy”. Zgło­szo­ne wizy­ty będzie­my reali­zo­wać w dniach 9, 12 i 13 lutego.

  4. W pią­tek 2 lute­go przy­pa­da Świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go, zwy­cza­jo­wo zwa­ne Świę­tem Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej. Msze świę­te według porząd­ku powsze­dnie­go. Dodat­ko­wa msza św. o g. 10:00. W kan­ce­la­rii moż­na zaopa­trzyć się w grom­ni­ce. W dniu świę­ta świe­ce sprze­da­wa­ne będą przed każ­dą Mszą św. w koście­le. Jest to rów­nież Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Taca prze­zna­czo­na będzie na zako­ny klau­zu­ro­we. Jest to jed­no­cze­śnie I pią­tek mie­sią­ca. Spo­wiedź od g. 17:00 do 19:00. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 15:00 do 17:30.

  5. W pią­tek 2 lute­go po mszy św. o g. 18:30 ser­decz­nie pro­si­my para­fian, zwłasz­cza męż­czyzn, o pomo­cy przy wyno­sze­niu cho­inek i szop­ki oraz roz­bie­ra­niu deko­ra­cji świą­tecz­nych.

  6. W I sobo­tę mie­sią­ca o godz. 8:00 Msza św. wyna­gra­dza­ją­ca Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP a po niej nabo­żeń­stwo I‑sobotnie, na któ­re zapra­sza Rodzi­na Radia Maryja.

  7. Po feriach zimo­wych od przy­szłej nie­dzie­li 4 lute­go powra­ca msza św. z udzia­łem dzie­ci w koście­le dol­nym o g. 11:15.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Mał­go­rza­ta Jani­na Lip­ska l. 73, Kry­sty­na Sta­ni­sła­wa Wichi­ciel l. 73, Maria Cze­sła­wa Chrza­now­ska l. 83, Andrzej Przy­bysz l. 66