IV NIEDZIELA ZWYKŁA — 29.01.2017

  1. Dzi­siaj przy­pa­da 64 Świa­to­wy Dzień Trę­do­wa­tych. Pamię­taj­my w modli­twie o cho­rych i tych, któ­rzy im poma­ga­ją. Przy wyj­ściu z kościo­ła znaj­du­je się pla­kat infor­ma­cyj­ny i ulotki. 

  2. W tym tygo­dniu w czwar­tek 2 lute­go Świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go (Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej). Msze św. w naszym koście­le o g. 6:30, 8:00, 10:00 17:30 i 18:30. Pod­czas mszy świę­tych bło­go­sła­wień­stwo świec grom­nicz­nych. Jest to też Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. W naszej para­fii mamy Zgro­ma­dze­nie Sióstr Córek Bożej Miło­ści, w wie­lu innych zako­nach są oso­by pocho­dzą­ce z naszej para­fii, m.in. s. Iza­be­la Sto­kło­sa, któ­ra koń­czy dru­gi rok nowi­cja­tu w Zako­nie Naj­święt­sze­go Odku­pi­cie­la (Sio­stry Redemp­to­ryst­ki) w Biel­sku Bia­łej i 4 lute­go zło­ży pierw­szą pro­fe­sję zakon­ną. Pamię­taj­my w naszej modli­twie o sio­strze Iza­be­li i wszyst­kich sio­strach i bra­ciach, któ­rzy podą­ża­ją tą dro­gą powo­ła­nia. Zbie­ra­na w tym dniu taca prze­zna­czo­na będzie tra­dy­cyj­nie na wspar­cie dla Zako­nów Kontemplacyjnych.

  3. W tym tygo­dniu 3 lute­go I pią­tek mie­sią­ca. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów świę­tych w domu. Przez cały dzień wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. O g. 15:00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go. Moż­li­wość spo­wie­dzi pod­czas mszy świę­tych oraz od g. 17:00.

  4. Wizy­ta dusz­pa­ster­ska zwa­na „Kolę­dą” odbę­dzie się w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: w ponie­dzia­łek (30.01.) – al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 1 i 3; we wto­rek (31.01.) – al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 1A, 2 i 15 oraz ul. Ustrzyc­ka; w śro­dę (01.02.) – ul. Soliń­ska 19ABCD i ul. Leżaj­ska 1, 2, 3 i 4; w sobo­tę (04.02.) – ul. Jani­szow­ska, Robot­ni­cza, Leoni­da­sa, Lipow­cza­na, Mate­rii, Kra­ko­wia­ków, Jako­bi­nów i Bory­ny. Pro­si­my o powia­do­mie­nie sąsia­dów o wizy­cie księ­ży, zwłasz­cza w rejo­nach domów jed­no­ro­dzin­nych. W blo­kach wie­sza­my infor­ma­cje o kolę­dzie, bywa jed­nak, że są one zry­wa­ne, dla­te­go pro­si­my o prze­ka­zy­wa­nie infor­ma­cji sąsia­dom. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00.

  5. W przy­szły ponie­dzia­łek roz­pocz­nie się w naszej para­fii cykl kate­chez, któ­re­go cen­trum będzie gło­sze­nie keryg­ma­tu. Papież Fran­ci­szek wyja­śnia­jąc czym jest keryg­mat napi­sał: Jest ogniem Ducha udzielającego się pod posta­cią języków i sprawiającego, że wie­rzy­my w Jezu­sa Chry­stu­sa, który przez swą śmierć i zmar­twych­wsta­nie obja­wia nam i komu­ni­ku­je nieskończone miło­sier­dzie Ojca. W ustach kate­che­ty nie­ustan­nie roz­brzmie­wa pierw­sze orędzie: «Jezus Chry­stus cię kocha, dał swo­je życie, aby cię zba­wić, a teraz jest żywy u twe­go boku codzien­nie, aby cię oświecić, umoc­nić i wyzwo­lić»”. Ser­decz­nie zapra­sza­my, by wziąć udział w tych spo­tka­niach: w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:30. Począ­tek 6 lutego.

  6. W skle­pi­ku para­fial­nym moż­na naby­wać pra­sę kato­lic­ką, książ­ki, kalen­da­rze i dewo­cjo­na­lia. Są tam m.in świe­ce grom­nicz­ne.

  7. Infor­mu­je­my, iż orga­ni­za­cja para­fial­ne­go balu kar­na­wa­ło­we­go w poda­nym wcze­śniej ter­mi­nie nie będzie moż­li­wa ze wzglę­du na roz­po­czy­na­ją­ce się ferie zimowe.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Hen­ryk Szew­czyk l. 87 (daw­ny kościel­ny naszej para­fii), Zofia Szach­now­ska l. 67, Anna Mali­now­ska l. 84, Ryszar­da Łom­ża l. 87, Zbi­gniew Lao, l. 59, Andrzej Wik­tor Soko­łow­ski l. 81, Marian­na Danu­ta Bor­kow­ska l. 75