IV NIEDZIELA ZWYKŁA — 29.01.2023

  1. Dzi­siaj gości­my w naszej para­fii mło­dzież z Ełku, któ­ra zbie­ra pie­nią­dze na wyjazd na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży do Lizbo­ny, a wie­czo­rem o g. 18:00 wyko­na kon­cert wraz z wykła­dem na temat muzy­ki przed­wo­jen­nej Wileńsz­czy­zny. /krótkie świadectwo/

  2. W zakry­stii przyj­mu­je­my zgło­sze­nia od mło­dzie­ży z naszej para­fii chęt­nej na wyjazd na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży w Lizbo­nie, któ­re odbę­dą się od 1 do 6 sierp­nia br.

  3. Roz­po­czy­na­my ostat­nie 2 tygo­dnie wizy­ty dusz­pa­ster­skiej, zwa­nej „kolę­dą”, pla­nu­je­my odwie­dzić: w ponie­dzia­łek (30.01.): ul. 1 Sierp­nia 35 i al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 2A; we wto­rek (31.01.): ul. 1 Sierp­nia 31 i ul. Sul­mie­rzyc­ka 6; w śro­dę (01.02.): ul. 1 Sierp­nia 27 i 36B; w czwar­tek (02.02.): ul. 1 Sierp­nia 53.; w ponie­dzia­łek (06.02.): ul. 1 Sierp­nia 34, 34A i 47A; we wto­rek (07.02.): ul. 1 Sierp­nia 41 i al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 6 oraz ul. 1 Sierp­nia 49; w śro­dę (08.02.): ul. 1 Sierp­nia 39 i al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 4A oraz ul. 1 Sierp­nia 47; w czwar­tek (09.02.): ul. 1 Sierp­nia 37 i al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 4, w pią­tek (10.02.): ul. 1 Sierp­nia 36, 45, 49A i 49B. Kolę­dę roz­po­czy­na­my od g. 17:00. Bar­dzo pro­si­my miesz­kań­ców blo­ków o wywie­sze­nie infor­ma­cji o „kolę­dzie” w swo­ich blo­kach. Plan z ter­mi­na­mi „kolę­dy” do 10 lute­go umiesz­czo­ny jest na tabli­cy ogło­szeń w kruch­cie oraz na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. Ze wzglę­du na wzrost licz­by miesz­kań­ców naszej para­fii i powsta­nie nowych dużych osie­dli, w tym roku odwie­dzi­my oko­ło poło­wy miesz­kań­ców para­fii. Zakoń­czy­my „kolę­dę” 10 lute­go wraz z roz­po­czę­ciem ferii zimo­wych. Do przy­szłej nie­dzie­li 5 lute­go przyj­mu­je­my zgło­sze­nia od osób, któ­re bar­dzo chcia­ły­by jesz­cze w tym roku zapro­sić księ­dza z „kolę­dą”, mimo, iż nie ma ich w pla­nie „kolę­dy”. Zgło­szo­ne wizy­ty będzie­my reali­zo­wać w dniach 13 – 15 lute­go. Wizy­ta dusz­pa­ster­ska w pozo­sta­łej czę­ści para­fii odbę­dzie się w przy­szłym roku.

  4. W czwar­tek 2 lute­go przy­pa­da Świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go, zwy­cza­jo­wo zwa­ne Świę­tem Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej. Msze świę­te według porząd­ku powsze­dnie­go. Dodat­ko­wa msza św. o g. 10:00. W kan­ce­la­rii moż­na zaopa­trzyć się w grom­ni­ce. W dniu świę­ta świe­ce sprze­da­wa­ne będą przed każ­dą Mszą św. w koście­le. Jest to rów­nież Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Taca prze­zna­czo­na będzie na zako­ny klauzurowe.

  5. To już ostat­nie dni z deko­ra­cją świą­tecz­ną naszej świą­ty­ni. W czwar­tek 2 lute­go po mszy św. o g. 18:30 zapra­sza­my para­fian, zwłasz­cza męż­czyzn, do pomo­cy przy wyno­sze­niu cho­inek i szop­ki oraz roz­bie­ra­niu deko­ra­cji świą­tecz­nych.

  6. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Spo­wiedź od g. 17:00 do 19:00. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Przez cały dzień wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Legion Maryi zapra­sza na Koron­kę do Boże­go Miło­sier­dzia o g. 15:00 w inten­cji pokoju.

  7. W I sobo­tę mie­sią­ca o godz. 8:00 Msza św. wyna­gra­dza­ją­ca Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP a po niej nabo­żeń­stwo I‑sobotnie.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Fran­cisz­ka Kąc­ka l.94, Hele­na Stań­ska l.98, Anna Ade­la Archu­tow­ska l.81, Zofia Więc­kow­ska l.89, Ire­na Kłos l.95