IV NIEDZIELA ZWYKŁA — 30.01.2022

 1. Roz­po­czę­ły się ferie zimo­we dla dzie­ci i mło­dzie­ży. W związ­ku z tym dzi­siaj i przez naj­bliż­sze 2 nie­dzie­le nie będzie mszy św. o g. 11:15 w dol­nym kościele.

 2. Za tydzień Para­fial­ny Oddział Cari­tas prze­pro­wa­dzi zbiór­kę, na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną parafii.

 3. Zakoń­czy­li­śmy tego­rocz­ną wizy­tę dusz­pa­ster­ska zwa­ną „kolę­dą”, któ­ra odby­wa­ła się w tra­dy­cyj­nej for­mie tyl­ko na zapro­sze­nie, a dodat­ko­wo gro­ma­dzi­ła Para­fian na wie­czor­nych mszach, kie­dy mogli­śmy wspól­nie modlić się o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Waszych rodzin i domów. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie za wspól­ną modli­twę, życz­li­wość i za zło­żo­ne przy tej oka­zji ofia­ry kolę­do­we, któ­re tra­dy­cyj­nie zosta­ną prze­zna­czo­ne na potrze­by para­fii. Ze wzglę­du na wyso­ki wzrost zacho­ro­wań w tym roku nie prze­wi­du­je­my dodat­ko­wych ter­mi­nów kolędy.

 4. W śro­dę – 2 lute­go – przy­pa­da Świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go, zwa­ne Świę­tem Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej. Jest to Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. W tym dniu msze świę­te według porząd­ku powsze­dnie­go. Dodat­ko­wa msza św. o g. 10:00.

 5. To już ostat­nie dni z bożo­na­ro­dze­nio­wym wystro­jem nasze­go kościo­ła. W śro­dę 2 lute­go po ostat­niej mszy św. wie­czor­nej oko­ło g. 19:15 zapra­sza­my chęt­nych, zwłasz­cza męż­czyzn, do pomo­cy w demon­ta­żu deko­ra­cji świą­tecz­nych, wynie­sie­niu szop­ki i choinek.

 6. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Moż­li­wość spo­wie­dzi pod­czas każ­dej mszy świę­tej oraz od g. 17:00 do 19:00. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu.

 7. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek na godz. 15 na wspól­ną modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji naszej Ojczyzny.

 8. W I sobo­tę lute­go Rodzi­na Radia Mary­ja naszej para­fii zapra­sza na Mszę św. wyna­gra­dza­ją­cą Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP o godz. 8:00 i nabo­żeń­stwo pierwszo-sobotnie.

 9. Ser­decz­nie zapra­sza­my doro­słych i mło­dzież chęt­nych do służ­by litur­gicz­nej przy ołta­rzu. Spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne z ks. Sław­kiem we wto­rek o g. 19:00.

 10. Para­fia zatrud­ni dyry­gen­ta do popro­wa­dze­nia chó­ru para­fial­ne­go. Poszu­ku­je­my rów­nież oso­by do ukła­da­nia deko­ra­cji kwia­to­wych w kościele.

 11. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Wal­de­mar Piotr Osta­szew­ski l. 75, Woj­ciech Sękow­ski l. 65, Kry­sty­na Kalit­ka l. 66, Iza­be­la Sabi­na Kowal­ska l. 85, Han­na Ire­na Steg­man l. 98, Iza­be­la Kordas.