IV NIEDZIELA ZWYKŁA — 31.01.2021

  1. Ostat­nia nie­dzie­la stycz­nia obcho­dzo­na jest w koście­le kato­lic­kim jako Świa­to­wy Dzień Trę­do­wa­tych. Cho­ro­ba, o któ­rej zapo­mnie­li już miesz­kań­cy więk­szo­ści kra­jów roz­wi­nię­tych, w naj­uboż­szych rejo­nach świat jest nadal groź­na. Św. Fran­ci­szek z Asy­żu, św. Ludwik, św. Elż­bie­ta Węgier­ska, św. Kin­ga, św. Tere­sa z Kal­ku­ty sta­no­wią dziś inspi­ra­cję dla misjo­na­rzy pra­cu­ją­cych wśród trę­do­wa­tych w Azji, Afry­ce, Ame­ry­ce Połu­dnio­wej czy na dale­kich Wyspach Pacy­fi­ku. Pamię­taj­my o nich w modli­twie, może­my też wes­przeć ich dzie­ła mate­rial­nie. Infor­ma­cje wywie­szo­ne są na pla­ka­cie w kruch­cie kościoła.

  2. Oka­zją do spo­tka­nia ze Sło­wem Bożym wyja­śnia­nym we wspól­no­cie Kościo­ła są w naszej para­fii kate­che­zy zwia­sto­wa­nia. Zapra­sza­my doro­słych i mło­dzież na wie­czor­ne spo­tka­nia, któ­re odby­wa­ją się w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45.

  3. Roz­po­czy­na­my ostat­ni tydzień wizyt dusz­pa­ster­skich w domach tych Para­fian, któ­rzy zgło­si­li nam zapro­sze­nie. Pro­si­my, aby w cza­sie wizy­ty księ­dza zacho­wać ogól­ne wska­za­nia sani­tar­ne, to zna­czy: wywie­trzyć miesz­ka­nie, mieć nało­żo­ne masecz­ki, odwo­łać wizy­tę, jeśli ktoś z domow­ni­ków będzie miał obja­wy cho­ro­bo­we zwią­za­ne z koro­na­wi­ru­sem. Księ­ża roz­po­czy­na­ją wizy­ty od g. 17:00. Dla wszyst­kich, któ­rzy w tym roku nie zde­cy­do­wa­li się przy­jąć księ­dza w domu pro­po­nu­je­my zastęp­czą for­mę „kolę­dy”: zapra­sza­my w dniu wyzna­czo­nej „kolę­dy” na mszę św. wie­czor­ną o g. 18:30. Po mszy świę­tej będzie spe­cjal­na for­ma bło­go­sła­wień­stwa i modli­twy za zgro­ma­dzo­ne rodzi­ny i ich domy. Kalen­darz „kolę­dy” jest dostęp­ny na naszej stro­nie inter­ne­to­wej i w gablo­cie parafialnej. 

  4. To ostat­ni już tydzień z bożo­na­ro­dze­nio­wym wystro­jem nasze­go kościo­ła. W pią­tek 5 lute­go po mszy św. o g. 18:30 zapra­sza­my chęt­nych do pomo­cy w demon­ta­żu deko­ra­cji świątecznych.

  5. Jutro I ponie­dzia­łek mie­sią­ca. Msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. O g. 18:00 odczy­ty­wa­ne będą wypo­min­ki. W pią­tek I pią­tek mie­sią­ca. Przez cały dzień wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Moż­li­wość spo­wie­dzi pod­czas Mszy świę­tych oraz od g.17:00 do 19:00.

  6. We wto­rek – 2 lute­go — przy­pa­da Świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go, zwa­ne świę­tem Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej. Jest to Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. W tym dniu Msze świę­te według porząd­ku powsze­dnie­go. Dodat­ko­wa Msza świę­ta o g. 10:00. Dzi­siaj i w dniu świę­ta będzie moż­na zaopa­trzyć się w grom­ni­cę. Sprze­daż świec pro­wa­dzo­na jest przy wyj­ściu z kościoła.

  7. Odpo­wia­da­jąc na proś­bę o pomoc dla ofiar poszko­do­wa­nych w trzę­sie­niu zie­mi w Chor­wa­cji dzi­siaj na msze świę­te wie­czor­ne o g. 17:00 i 19:00 przy­je­dzie ks. Ili­ja Grgić z Zagrze­bia wraz z wolon­ta­riu­sza­mi, któ­rzy oprócz dat­ków na odbu­do­wę znisz­czo­nych przez trzę­sie­nie zie­mi domów przyj­mo­wać będą zgło­sze­nia darów mate­rial­nych, któ­re póź­niej sami odbio­rą: naj­bar­dziej potrzeb­ne są kuchen­ki z pie­kar­ni­kiem, pral­ki, kuchen­ki mikro­fa­lo­we, czajniki. 

  8. W następ­ny czwar­tek 11 lute­go zapra­sza­my wszyst­kich cho­rych na Mszę św. o g. 10:00, w trak­cie któ­rej udzie­li­my cho­rym sakra­men­tu namasz­cze­nia cho­rych. Pro­si­my opie­ku­nów osób cho­rych o pomoc cho­rym w zor­ga­ni­zo­wa­niu trans­por­tu do kościo­ła. Jed­no­cze­śnie przy­po­mi­na­my o obo­wiąz­ku zacho­wa­nia wszyst­kich wytycz­nych sanitarnych.

  9. Przy­po­mi­na­my, że ze wzglę­du na pan­de­mię w koście­le nale­ży zacho­wy­wać dystans, zakry­wać usta i nos masecz­ką , zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii świę­tej udzie­la­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; w pierw­szej kolej­no­ści udzie­la­na jest Komu­nia św. na rękę. Licz­ba uczest­ni­ków litur­gii ogra­ni­czo­na jest do 61 osób w gór­nym koście­le oraz 55 osób w koście­le dol­nym, gdzie uru­cho­mio­ne jest nagło­śnie­nie z kościo­ła gór­ne­go i udzie­la­na jest rów­nież Komu­nia św. 

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Maria Józe­fa Radłow­ska l. 92; Mariusz Janas l. 49; Zdzi­sław Janusz Janoś l.79; Urszu­la Nar­cy­za Tom­czak l. 66; Zofia Ire­na Mły­nar­czyk l. 90