V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 10.05.2020

  1. Przy­po­mi­na­my, że Ksiądz Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz udzie­lił wszyst­kim wier­nym, aż do odwo­ła­nia dys­pen­sy od obo­wiąz­ku nie­dziel­ne­go uczest­nic­twa we Mszy Świę­tej. Pamię­taj­my jed­nak, że nie jest to sytu­acja nor­mal­na, kie­dy wier­ni, uczest­ni­cząc w Eucha­ry­stii jedy­nie za pomo­cą środ­ków spo­łecz­ne­go prze­ka­zu, nie mogą być na niej obec­ni fizycz­nie i mogą przyj­mo­wać jedy­nie Komu­nię Świę­tą ducho­wą. W duchu ostat­nich wypo­wie­dzi papie­ża Fran­cisz­ka zachę­ca­my, by rze­tel­nie zwe­ry­fi­ko­wać, czy w kon­kret­nej indy­wi­du­al­nej sytu­acji nadal ist­nie­je przy­czy­na do korzy­sta­nia z dys­pen­sy. Obec­nie ist­nie­je real­na, dale­ko więk­sza niż na począt­ku pan­de­mii, moż­li­wość oso­bi­ste­go uczest­ni­cze­nia we Mszy świę­tej i przy­ję­cia Komu­nii Świę­tej sakra­men­tal­nej. Pamię­taj­my, że okres, w któ­rym obo­wią­zu­je Komu­nia wiel­ka­noc­na, obej­mu­je czas od Śro­dy Popiel­co­wej do Nie­dzie­li Trój­cy Świę­tej, tj. w bie­żą­cym roku do 7 czerw­ca. W naszym koście­le przy obec­nych ogra­ni­cze­niach sani­tar­nych bez­piecz­nie może gro­ma­dzić się na mszach świę­tych oraz ado­ra­cjach dokład­nie 60 osób. Przed kościo­łem włą­czo­ne jest nagło­śnie­nie, aby moż­na było słu­chać mszy świę­tej rów­nież na zewnątrz, oso­bom takim zosta­nie udzie­lo­na Komu­nia świę­ta w drzwiach głów­nych kościo­ła. Pamię­taj­my o obo­wiąz­ku zacho­wa­nia bez­piecz­ne­go odstę­pu, zakry­wa­nia ust i nosa oraz o przyj­mo­wa­niu Komu­nii świę­tej na rękę. Jed­no­cze­śnie pro­si­my, aby oso­by cho­re, z jaki­mi­kol­wiek obja­wa­mi infek­cji lub kon­tak­tu­ją­ce się z taki­mi oso­ba­mi nadal pozo­sta­ły w domu. Zachę­ca­my do oglą­da­na nie­dziel­nej mszy świę­tej o g. 11:30 na para­fial­nym kana­le YouTu­be. Na naszej stro­nie inter­ne­to­wej w dni powsze­dnie czy­ta­my też Ewan­ge­lię z dnia i dzie­li­my się z Wami krót­kim komentarzem.

  2. Uwzględ­nia­jąc ogra­ni­cze­nia sani­tar­ne będzie­my stop­nio­wo przy­wra­cać dusz­pa­ster­stwo grup i przy­go­to­wa­nia do sakra­men­tów wyko­rzy­stu­jąc naj­pierw prze­strzeń kościo­ła gór­ne­go i dolnego.

  3. W sobo­tę, 16 maja przy­pa­da uro­czy­stość św. Andrze­ja Bobo­li, kapła­na i męczen­ni­ka, patro­na Pol­ski i metro­po­lii war­szaw­skiej. Uro­czy­sta Msza Świę­ta zosta­nie odpra­wio­na w Sank­tu­arium o godz. 18.00 pod prze­wod­nic­twem kard. Kazi­mie­rza Nycza.

  4. W ponie­dzia­łek 18 maja przy­pa­da 100 lecie uro­dzin św. Jana Paw­ła II. Z tej oka­zji w następ­ną nie­dzie­le, 17 maja, odpra­wi­my uro­czy­stą Mszę Świę­tą dziękczynną.

  5. Bar­dzo dzię­ku­je­my wszyst­kim wier­nym za ofia­ry skła­da­ne do puszek, na tacę i wpła­ca­ne na kon­to para­fial­ne. W sytu­acji, kie­dy para­fia prak­tycz­nie stra­ci­ła źró­dło utrzy­ma­nia jakim jest nie­dziel­na taca, wpła­ty te są pod­sta­wo­wym docho­dem para­fii pozwa­la­ją­cym opła­cać na bie­żą­co rachun­ki i utrzy­mać eta­ty świec­kich pra­cow­ni­ków para­fii oraz w przy­naj­mniej mini­mal­nej czę­ści pokry­wać zobo­wią­za­nia finan­so­we wyni­ka­ją­ce z wyko­na­nych prac remon­to­wych. Jesz­cze raz Bóg zapłać za Waszą hojność.

  6. Przy­po­mi­na­my, że ado­ra­cje Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu mamy teraz we wszyst­kie dni powsze­dnie od g. 19:00 do 20:00 z moż­li­wo­ścią spo­wie­dzi. Ado­ra­cje roz­po­czy­na­ją nabo­żeń­stwa majo­we. W nie­dzie­le nabo­żeń­stwo majo­we tra­dy­cyj­nie o g. 18:00.

  7. Nasza Para­fia pro­wa­dzi akcję: „Głod­nych nakar­mić, spra­gnio­nych napo­ić”. W ramach Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas two­rzy­my listę osób z pod­wyż­szo­ne­go ryzy­ka zara­że­nia wiru­sem, któ­re nie mogą wycho­dzić z domu, aby pomóc im w zro­bie­niu zaku­pów i zała­twie­niu pil­nych spraw. Pro­si­my o zgła­sza­nie takich osób na tele­fon kan­ce­la­rii para­fial­nej lub wska­za­ny na stro­nie internetowej. 

  8. W pią­tek 15 maja ks. Pro­boszcz obcho­dzi swo­je 50 uro­dzi­ny, o g. 17:30 odpra­wi mszę św. dzięk­czyn­ną z zacho­wa­niem usta­no­wio­nych ilo­ścio­wych ogra­ni­czeń sani­tar­nych. Z tej oka­zji Ks. Jubi­lat pro­si Para­fian o modli­twę w swo­jej intencji.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Śp. Elż­bie­ta Anna Woj­dy­ga l. 78; Jerzy Pacz­kow­ski l. 88; Ryszard Maciej Remi­szew­ski l. 87; Tomasz Maciej Zając l. 50