V NIEDZIELA WIELKANOCNA — 15.05.2022

  1. Przez cały maj zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we odpra­wia­ne są codzien­nie o g. 18:00.

  2. W tym tygo­dniu dzie­ci, któ­re pierw­szy raz przy­ję­ły Komu­nię świę­tą w minio­ną sobo­tę będą prze­ży­wa­ły swój „bia­ły tydzień” uczest­ni­cząc w mszach świę­tych od ponie­dział­ku do czwart­ku o g. 18:30. W sobo­tę 21 maja Pierw­szą Komu­nię Świę­tą przyj­mą dzie­ci klas trze­cich ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 87, 227 i Szko­ły Pod­sta­wo­wej Vizja. Pole­ca­my dzie­ci i ich rodzi­ców modli­twie wszyst­kich Parafian.

  3. W ponie­dzia­łek 16 maja Uro­czy­stość św. Andrze­ja Bobo­li, Patro­na Pol­ski i metro­po­lii war­szaw­skiej. Mszy świę­tej o g. 18:00 w Sank­tu­arium Świę­te­go przy ul. Rako­wiec­kiej prze­wod­ni­czyć będzie J.E. Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz.

  4. Wto­rek 17 maja to dzień imie­nin nasze­go wika­riu­sza ks. Sła­wo­mi­ra Star­kow­skie­go. Msza św. w inten­cji czci­god­ne­go Sole­ni­zan­ta o g. 18:30. Księ­dzu Sław­ko­wi skła­da­my ser­decz­ne życze­nia i pole­ca­my modlitwie.

  5. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek o g. 15:00 na wspól­ną modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji naszej Ojczy­zny i poko­ju w Ukra­inie i na całym świecie.

  6. Przy­po­mi­na­my, że Para­fial­ny Odział Cari­tas orga­ni­zu­je pomoc uchodź­com z Ukra­iny. Oso­by, któ­re chcia­ły­by włą­czyć się w pomoc mogą dzwo­nić pod spe­cjal­ny numer tele­fo­nu 533044270.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Jadwi­ga Musiał l. 89, Maria Tere­sa Kuja­wiń­ska l. 88, Anna Maria Socha­nie­wicz l. 95, Bożen­na Anna Stę­pień l. 79, Euge­nia Wan­del l. 91, Andrzej Anto­ni Jesio­now­ski l. 88