IV NIEDZIELA WIELKANOCNA — 21.04.2024

  1. Dzi­siej­sza Nie­dzie­la Dobre­go Paste­rza roz­po­czy­na Tydzień Modlitw o Powo­ła­nia Kapłań­skie i do Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Dzi­siej­sza taca prze­zna­czo­na jest na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w Warszawie.

  2. Zakoń­czy­li­śmy w tym tygo­dniu napra­wę i malo­wa­nie ścian i sufi­tu w pre­zbi­te­rium i na ścia­nach bocz­nych kościo­ła, w miej­scach widocz­nych zacie­ków. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za modli­twę i ofia­ry skła­da­ne na ten cel.

  3. W tym tygo­dniu w ponie­dzia­łek gru­pa matu­rzy­stów wyjeż­dża na piel­grzym­kę na Jasną Górę z ks. Micha­łem. W pią­tek scho­la mło­dzie­żo­wa wyjeż­dża na trzy­dnio­we reko­lek­cje na Mazu­ry z ks. Paw­łem. Pro­si­my o modli­twę w inten­cji naszej młodzieży.

  4. Orga­ni­zu­je­my para­fial­ne kolo­nie let­nie dla dzie­ci i mło­dzie­ży w dniach 2 – 12 lip­ca w Szklar­skiej Porę­bie. Zgło­sze­nia u ks. Pawła.

  5. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek na g. 15:00 na wspól­ną modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji naszej Ojczy­zny i poko­ju w Ukra­inie, Bli­skim Wscho­dzie i całym świecie.

  6. We wto­rek 23 kwiet­nia przy­pa­da Uro­czy­stość św. Woj­cie­cha Bisku­pa i Męczen­ni­ka, głów­ne­go Patro­na Pol­ski. Msze świę­te według porząd­ku powsze­dnie­go. W tym dniu Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza na Róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o g. 17:30. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc.

  7. Dobie­ga koń­ca reno­wa­cja figur św. Fran­cisz­ka z Asy­żu i św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, któ­re zosta­ły zde­mon­to­wa­ne z fron­to­nu kościo­ła. Obie figu­ry sta­ły przez ponad pół wie­ku przed daw­nym drew­nia­nym kościół­kiem, a póź­niej zosta­ły umiesz­czo­ne w niszach na ele­wa­cji fron­to­wej obec­ne­go kościo­ła. Odno­wio­ne figu­ry zosta­ną wyeks­po­no­wa­ne w koście­le w cza­sie obcho­dów 90. rocz­ni­cy odpra­wie­nia pierw­szej mszy św. w drew­nia­nym kościół­ku na Okę­ciu, co mia­ło miej­sce 13 maja 1934 roku. Już dzi­siaj zapra­sza­my na świę­to­wa­nie tego jubi­le­uszu w nie­dzie­lę 12 maja. Z tej oka­zji przy­go­to­wu­je­my wyda­nie publi­ka­cji na temat bar­dzo cie­ka­wej histo­rii nasze­go drew­nia­ne­go kościół­ka, pla­nu­je­my wysta­wę, kon­cert i pik­nik. Oso­by, któ­re chcia­ły­by włą­czyć się w przy­go­to­wa­nia pro­si­my o kon­takt. Ofia­ry na reno­wa­cję figu­ry św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, któ­rej koszt wyno­si 18 tys. zł, moż­na skła­dać do skar­bo­ny na fila­rze przy wyj­ściu z kościoła.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Ewa Elż­bie­ta Raw­ska l. 70, Jerzy Jan Kowal­ski l. 84, Ste­fa­nia Jani­na Tar­now­ska l. 85.