NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA — 07.04.2024

  1. Dzi­siaj dru­ga Nie­dzie­la Wiel­ka­noc­na, usta­no­wio­na Nie­dzie­lą Miło­sier­dzia przez św. Jana Paw­ła II w 1995 r. dla Pol­ski, a w 2000 r. dla całe­go Kościo­ła. W obli­czu woj­ny na Ukra­inie i w wie­lu innych miej­scach świa­ta pro­śmy o pokój i miło­sier­dzie dla całe­go świa­ta. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek o g. 15:00 na Koron­kę do Miło­sier­dzia Boże­go w inten­cji Ojczy­zny i pokoju.

  2. Para­fial­ny Zespół Cari­tas orga­ni­zu­je dzi­siaj „Godzi­nę Dobra”. Chce­my wspól­nie świę­to­wać Boże Miło­sier­dzie, wdzięcz­ni Bogu, że jeste­śmy przez Nie­go obda­ro­wy­wa­ni łaska­mi. Po mszy św. o godzi­nie 11.30 zapra­sza­my na „Godzi­nę Dobra”, pod­czas któ­rej będzie moż­na wspól­nie zjeść dobre cia­sto, napić się kawy lub her­ba­ty, zabrać do domu dobrą książ­kę oraz być chwi­lę razem. Będzie­my zbie­rać ofia­ry na zakup łóż­ka, wóz­ka inwa­lidz­kie­go i wypo­sa­że­nia medycz­ne­go dla naszej nie­peł­no­spraw­nej para­fian­ki p. Hen­ry­ki. Nie będzie mszy św. o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Dzie­ci z rodzi­ca­mi zapra­sza­my na mszę o 11:30 i wspól­ne świę­to­wa­nie „godzi­ny dobra”.

  3. Dzi­siaj obcho­dzo­ne jest rów­nież świę­to patro­nal­ne Cari­tas – taca prze­zna­czo­na jest na dzie­ła cha­ry­ta­tyw­ne Archi­die­ce­zji Warszawskiej.

  4. Dzi­siaj o g. 15:30 spo­tka­nie Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca w Sali nad Zakry­stią. Gru­pa zapra­sza też na piel­grzym­kę na Jasną Górę w sobo­tę 20 kwiet­nia. Koszt 130 zł za prze­jazd, ubez­pie­cze­nie i obiad. Zapi­sy w kan­ce­la­rii para­fial­nej oraz u p. Elż­bie­ty Karczewskiej.

  5. Orga­ni­zu­je­my para­fial­ne kolo­nie let­nie dla dzie­ci i mło­dzie­ży w dniach 2 – 12 lip­ca w Szklar­skiej Porę­bie. Zgło­sze­nia u ks. Pawła.

  6. Jutro Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go. Msze świę­te według porząd­ku powszedniego.

  7. W następ­ną nie­dzie­lę 14 kwiet­nia odbę­dzie się w War­sza­wie Naro­do­wy Marsz Życia pod hasłem „Niech żyje Pol­ska”. Marsz roz­pocz­nie się o g. 11:00 mszą św. w Bazy­li­ce Archi­ka­te­dral­nej, a następ­nie o g. 12:30 wyru­szy z Pl. Zam­ko­we­go na Pl. Trzech Krzy­ży. Hono­ro­wy patro­nat nad mar­szem obję­ła Kon­fe­ren­cja Epi­sko­pa­tu Polski.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Zbi­gniew Józef Majew­ski l.76, Maria Try­fon l.73

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!