V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 28.04.2023

KOMUNIKAT Arcy­bi­sku­pa War­szaw­skie­go przed pere­gry­na­cją reli­kwii bł. Rodzi­ny Ulmów

Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry, Reli­kwie, beaty­fi­ko­wa­nej 10 wrze­śnia ub. r., Rodzi­ny Ulmów – Józe­fa i Wik­to­rii oraz ich sied­mior­ga dzie­ci pere­gry­nu­ją po pol­skich die­ce­zjach. W sobo­tę, 4 maja, przy­bę­dą do naszej archi­die­ce­zji. Zosta­ną uro­czy­ście powi­ta­ne w bazy­li­ce archi­ka­te­dral­nej św. Jana Chrzci­cie­la. Będą prze­by­wać, do 11 maja, w kil­ku­na­stu para­fiach i ośrod­kach dusz­pa­ster­skich archi­die­ce­zji, a tak­że w Ordy­na­ria­cie Polo­wym Woj­ska Pol­skie­go. Zapra­szam Was, dro­dzy Die­ce­zja­nie do nawie­dza­nia reli­kwii Rodzi­ny Ulmów we wska­za­nych kościo­łach. Zachę­cam do modli­twy wspól­no­to­wej i indy­wi­du­al­nej, za wsta­wien­nic­twem Bło­go­sła­wio­nych, zwłasz­cza w inten­cji mał­żeństw, rodzin i w inten­cji poczę­te­go życia. Pro­gram pere­gry­na­cji będzie dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej archi­die­ce­zji. Wszyst­kim nawie­dza­ją­cym reli­kwie bł. Rodzi­ny Ulmów z ser­ca błogosławię.

† Kazi­mierz Kar­dy­nał Nycz Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Warszawski

  1. Dobie­gła koń­ca reno­wa­cja figur św. Fran­cisz­ka z Asy­żu i św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, któ­re zosta­ły zde­mon­to­wa­ne z fron­to­nu nasze­go kościo­ła. Obie figu­ry sta­ły przez ponad pół wie­ku przed daw­nym drew­nia­nym kościół­kiem. Odno­wio­ne figu­ry zosta­ną wyeks­po­no­wa­ne w koście­le w cza­sie obcho­dów 90. rocz­ni­cy odpra­wie­nia pierw­szej mszy św. w drew­nia­nym kościół­ku na Okę­ciu, co mia­ło miej­sce 13 maja 1934 roku. Już dzi­siaj zapra­sza­my na świę­to­wa­nie tego jubi­le­uszu w nie­dzie­lę 12 maja na mszy świę­tej o g. 11:30, któ­rej prze­wod­ni­czyć będzie J.E. Biskup Polo­wy Wie­sław Lecho­wicz. Po mszy świę­tej wszyst­kich Para­fian i Gości zapro­si­my na pełen atrak­cji pik­nik, któ­ry zakoń­czy się kon­cer­tem ple­ne­ro­wym. Pro­gram Jubi­le­uszu poda­my w następ­ną nie­dzie­lę. Z tej oka­zji jest nam miło przed­sta­wić wyda­ną w ubie­głym tygo­dniu publi­ka­cję na temat bar­dzo cie­ka­wej histo­rii nasze­go drew­nia­ne­go kościół­ka. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie oso­bom, któ­re pod­ję­ły się tru­du opra­co­wa­nia mate­ria­łu do publi­ka­cji i stro­ny gra­ficz­nej, a zwłasz­cza p. Agniesz­ce Stel­masz­czyk — Kusz i p. Grze­go­rzo­wi Ada­cho­wi. Publi­ka­cję moż­na nabyć przy wyj­ściu z kościo­ła za dobro­wol­ną ofia­rę na remont naszej świą­ty­ni. Do skar­bo­ny na fila­rze przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na też jesz­cze skła­dać ofia­ry na reno­wa­cję figu­ry św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, któ­rej koszt wyniósł 18 tys. zł.

  2. Orga­ni­zu­je­my para­fial­ne kolo­nie let­nie dla dzie­ci i mło­dzie­ży w dniach 2 – 12 lip­ca w Szklar­skiej Porę­bie. Zgło­sze­nia u ks. Paw­ła. Zosta­ło jesz­cze tyl­ko kil­ka miejsc.

  3. Nabo­żeń­stwa majo­we od śro­dy 1 maja przez cały mie­siąc o g. 18:00. Zachę­ca­my do modli­twy Lita­nią Lore­tań­ską zarów­no w naszym koście­le, jak i przy kaplicz­kach przy­droż­nych, tam, gdzie jest taka tra­dy­cja. W tym dniu msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Z racji nabo­żeń­stwa majo­we­go wypo­min­ki czy­ta­ne będą po mszy świętej.

  4. W pią­tek 3 maja – Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski, rocz­ni­ca uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja 1791 roku. Msze świę­te w naszym koście­le według porząd­ku powsze­dnie­go. Dodat­ko­wa msza św. o g. 10:00, w cza­sie któ­rej nastą­pi uro­czy­ste odno­wie­nie aktu odda­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­nie. Kan­ce­la­ria para­fial­na 1 i 3 maja będzie nieczynna.

  5. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Legion Maryi zapra­sza o g. 15:00 na Koron­kę do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji Ojczy­zny poko­ju na świe­cie, spo­wiedź pod­czas mszy świę­tych, ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w g. 15 – 17:30. W I sobo­tę maja Rodzi­na Radia Mary­ja zapra­sza na mszę św. wyna­gra­dza­ją­cą Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP o godz. 8:00 i nabo­żeń­stwo pierw­szo-sobot­nie. W ponie­dzia­łek 29 kwiet­nia obcho­dzo­ny jest Dzień Męczeń­stwa Ducho­wień­stwa Pol­skie­go w cza­sie II woj­ny światowej.

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Hali­na Kata­rzy­na Wol­nic­ka l. 99, Ste­fa­nia Gal­lus l. 96, Euge­nia Grzyb­kow­ska l. 102, Jadwi­ga Marian­na Pill l. 89