V NIEDZIELA WIELKANOCNA — 29.04.2018

  1. Obcho­dzi­my dziś Dzień Męczeń­stwa Ducho­wień­stwa Pol­skie­go, któ­ry jest kon­ty­nu­acją corocz­ne­go dzięk­czy­nie­nia księ­ży – więź­niów Dachau za wyzwo­le­nie obo­zu 29 kwiet­nia 1945 roku. War­to pamię­tać, że w cza­sie II woj­ny świa­to­wej Dachau było głów­nym obo­zem dla duchow­nych kato­lic­kich, pro­te­stanc­kich i pra­wo­sław­nych. Wśród ok. 3 tys. uwię­zio­nych zakon­ni­ków, dia­ko­nów, księ­ży i bisku­pów kato­lic­kich bli­sko 1800 pocho­dzi­ło z Pol­ski. Nie­mal poło­wa z nich zosta­ła zamę­czo­na w obozie.

  2. Dzi­siaj gości w naszej para­fii mło­dzie­żo­wy zespół muzycz­ny z par. Św. Zyg­mun­ta w War­sza­wie. Mło­dzież zbie­ra fun­du­sze na piel­grzym­kę do Rzy­mu na ogól­no­świa­to­we spo­tka­nie człon­ków Dro­gi Neo­ka­te­chu­me­nal­nej z papie­żem Fran­cisz­kiem. Zbie­ra­ją też inten­cje pisem­ne, za któ­re będą się modlić w odwie­dza­nych po dro­dze miej­scach świętych.

  3. Zapra­sza­my na cykl kate­chez, któ­re są szan­są dla osób doro­słych i mło­dzie­ży, aby odkryć na nowo radość życia chrze­ści­jań­skie­go. Spo­tka­nia odby­wa­ją się we wtor­ki i czwart­ki o g. 19:45 w koście­le dol­nym. Szcze­gól­nie w ten wto­rek kate­che­za, na któ­rą moż­na zapra­szać wszyst­kich odda­lo­nych od Kościoła!

  4. Od wtor­ku zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we, któ­re w naszym koście­le odpra­wia­ne będą w dni powsze­dnie i nie­dzie­le o g. 18:00. Z tej racji nie będzie wie­czo­rem innych nabo­żeństw. Zapra­sza­my do modli­tew­ne­go włą­cze­nia się w uro­czy­sty śpiew Lita­nii Lore­tań­skiej i odda­nia w ten spo­sób czci Patron­ce naszej świą­ty­ni – Mat­ce Bożej Lore­tań­skiej. God­nym pod­trzy­ma­nia jest rów­nież zwy­czaj odma­wia­nia tej modli­twy przy kaplicz­kach przydrożnych.

  5. W czwar­tek 3 maja Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski, jest to jed­no­cze­śnie 227. rocz­ni­ca uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja. Z tej oka­zji zapra­sza­my na g. 20:00 na kon­cert reli­gij­no-patrio­tycz­ny w wyko­na­niu Folk Kape­li Góral­ska Hora, któ­ry orga­ni­zu­je­my wraz z Dziel­ni­cą Wło­chy m.st. War­sza­wy. Wstęp wol­ny. Kon­cert poprze­dzi Msza św. w inten­cji Ojczy­zny o g. 19:00. Pozo­sta­łe msze św. według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Nie będzie mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. W tym dniu na mszy św. o g. 10:00 modlić się będzie­my w inten­cji s. Joachi­my Skał­ki w 60 rocz­ni­cę jej pro­fe­sji zakon­nej.

  6. W tym tygo­dniu kan­ce­la­ria para­fial­na będzie czyn­na tyl­ko w ponie­dzia­łek i środę.

  7. W I pią­tek mie­sią­ca – 4 maja — przez cały dzień wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w kapli­cy. Moż­li­wość spo­wie­dzi pod­czas mszy świę­tych oraz wie­czo­rem od g. 17 do 19. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Przy tej oka­zji pro­si­my, aby do domu nie wzy­wać księ­dza w ostat­niej chwi­li, gdy stan cho­re­go jest już tak cięż­ki, że unie­moż­li­wia kon­takt lub ksiądz po pro­stu nie zdą­ży przy­je­chać na czas. Przy­po­mi­na­my, że numer tele­fo­nu dyżur­ne­go, umiesz­czo­ny przy bra­mach wjaz­do­wych do para­fii, słu­ży wła­śnie w tym celu, dla­te­go pro­si­my, aby nie trak­to­wać go jako zwy­kły numer infor­ma­cyj­ny. We wszyst­kich innych spra­wach nale­ży kon­tak­to­wać się z kan­ce­la­rią para­fial­ną w godzi­nach pracy.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Tomasz Boni­fa­cy Osu­chow­ski l. 86; Bar­ba­ra Mar­ta Har­twich l. 60

  9. Na koniec chce­my bar­dzo ser­decz­nie podzię­ko­wać nasze­mu orga­ni­ście p. Paw­ło­wi Kac­przy­ko­wi za jego pra­cę w naszej para­fii. Pan Paweł nie­daw­no zało­żył rodzi­nę, budu­je dom i w tro­sce o tę rodzi­nę coraz trud­niej jest mu dojeż­dżać do nas z Sule­jów­ka. Stąd też wyni­kła koniecz­ność zmia­ny miej­sca pra­cy. Życzy­my Panu Paw­ło­wi Boże­go bło­go­sła­wień­stwa i zawsze będzie­my go ser­decz­nie przyj­mo­wać w naszej parafii.