V NIEDZIELA WIELKANOCNA — 07.05.2023

  1. Przez cały maj zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we codzien­nie o g. 18:00.

  2. Jutro 8 maja Uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa Bisku­pa i Męczen­ni­ka, Patro­na Pol­ski. Msze świę­te według porząd­ku powszedniego.

  3. W sobo­tę 13 maja, w Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Łaska­wej – Patron­ki War­sza­wy – w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w Wila­no­wie dwaj nasi Para­fia­nie po rocz­nym przy­go­to­wa­niu zosta­ną pro­mo­wa­ni do gro­na Nad­zwy­czaj­nych Sza­fa­rzy Komu­nii Świę­tej. Cie­szy­my się, że wzmoc­nio­na zosta­nie w ten spo­sób gru­pa sza­fa­rzy świec­kich, któ­rzy zano­szą Komu­nię św. cho­rym i poma­ga­ją w udzie­la­niu komu­nii św. w kościele.

  4. W naj­bliż­sze dwie sobo­ty o g. 10:00 odbę­dą się msze świę­te z I Komu­nią dla dzie­ci ze szkół pod­sta­wo­wych leżą­cych na tere­nie naszej para­fii. Dzie­ci i ich rodzi­ców pole­ca­my modli­twie Parafian.

  5. Legion Maryi zapra­sza w pią­tek o g. 15:00 na Koron­kę do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji poko­ju na świe­cie, a szcze­gól­nie na Ukra­inie, ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 15:00 do 17:30, od g. 16:00 spo­wiedź dzie­ci przed I Komu­nią. W pią­tek wie­czo­rem od g. 19:00 do 20:30 w dol­nym koście­le odbę­dzie się ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu z modli­twą w inten­cji mał­żeństw. Zapra­sza­my mał­żeń­stwa i wszyst­kich, któ­ry chcą modlić się w inten­cji mał­żon­ków, zwłasz­cza tych, któ­rzy prze­ży­wa­ją kry­zy­sy mał­żeń­skie, będzie rów­nież moż­li­wość spo­wie­dzi. Ado­ra­cję popro­wa­dzi Fun­da­cja Far­ma Ser­ca.

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Cecy­lia Piec l. 88, Lech Tade­usz Klim­czew­ski l. 72, Sta­ni­sław Zenon Kamiń­ski l. 89, Ali­cja Jani­na Kuchar­ska l. 75