V NIEDZIELA WIELKANOCY — 24.04.2016

  1. Dzi­siaj z woli Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka w całej Euro­pie odby­wa się zbiór­ka do puszek na rzecz kon­flik­tu na Ukra­inie, któ­ry roz­po­czął się w 2014 r. i trwa nadal, pocią­ga­jąc za sobą wzra­sta­ją­cą licz­bę ofiar (udo­ku­men­to­wa­nych jest ok. 9,000 nie licząc zagi­nio­nych). Zosta­ło znisz­czo­nych oko­ło 15.000 domów, sza­cu­je się, że jest ponad pół­to­ra milio­na wysie­dlo­nych wewnątrz kra­ju. Sto­li­ca Świę­ta za pośred­nic­twem Papie­skiej Rady Cor Unum przy­go­to­wu­je kon­kret­ne ini­cja­ty­wy skie­ro­wa­ne do lud­no­ści ukra­iń­skiej. Zachę­ca­my do włą­cze­nia się w tę pomoc dla naszych sąsiadów.
  2. Przy­po­mi­na­my, że rów­nież dzi­siaj odby­wa się XI Marsz Świę­to­ści Życia pod hasłem „Czło­wiek miło­sier­ny życiu zawsze wier­ny”. Poprze­dzi go Msza św. w Archi­ka­te­drze War­szaw­skiej o godz. 11.00, a potem uczest­ni­cy mar­szu przej­dą Kra­kow­skim Przed­mie­ściem do Bazy­li­ki Świę­te­go Krzy­ża. Udział w mar­szu jest oka­zją do dawa­nia świa­dec­twa o war­to­ści ludz­kie­go życia od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci, któ­re jest darem Boga. Na Pla­cu Zam­ko­wym, o godz. 12.00 roz­pocz­nie się hap­pe­ning pro-life oraz akcja „Pie­lu­cha dla Malu­cha”, pod­czas któ­rej zbie­ra­ne będą pie­lu­chy, mle­ko i środ­ki higie­ny dla nie­mow­ląt z Domu Samot­nej Mat­ki w Chyliczkach.
  3. W naszej para­fii zapra­sza­my dzi­siaj po połu­dniu na Wie­czór Patrio­tycz­ny orga­ni­zo­wa­ny przez Ruch Świa­tło – Życie. Po Mszy św. o g. 16:00, w cza­sie któ­rej będzie­my modlić się za Ojczy­znę, zapra­sza­my do dol­ne­go kościo­ła na wspól­ne śpie­wa­nie i dzie­le­nie się wspo­mnie­nia­mi. Na spo­tka­nie moż­na też przy­nieść wła­sne rodzin­ne pamiąt­ki patrio­tycz­ne. Po spo­tka­niu — oko­ło g. 19:00 — grill w ogro­dzie przykościelnym.
  4. Z racji tzw. dłu­gie­go week­en­du majo­we­go 1 i 3 maja nie będzie mszy św. z udzia­łem dzie­ci w dol­nym koście­le, a w ponie­dzia­łek — 2 maja — kan­ce­la­ria para­fial­na nie będzie czynna.
  5. Od przy­szłej nie­dzie­li zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we, któ­re w naszym koście­le odpra­wia­ne będą w nie­dzie­le o g. 17:00 a w dni powsze­dnie o g. 18:00. Uro­czy­sty śpiew Lita­nii Lore­tań­skiej jest zawsze dla nas szcze­gól­ną for­mą modli­twy i odda­nia czci Patron­ce, któ­rej dedy­ko­wa­na jest nasza świą­ty­nia. Zachę­ca­my też do odma­wia­nia Lita­nii Lore­tań­skiej przy kaplicz­kach przydrożnych.
  6. W naj­bliż­szym tygo­dniu: w ponie­dzia­łek — świę­to św. Mar­ka Ewan­ge­li­sty, a w pią­tek, świę­to św. Kata­rzy­ny Sie­neń­skiej, w tym dniu obcho­dzi­my też Dzień Męczeń­stwa Ducho­wień­stwa w cza­sie II woj­ny światowej
  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi para­fia­nie: Ire­na Łucyk l. 82, Bar­ba­ra Jani­na Kaliń­ska l. 92, Ryszard Fran­ci­szek Kaczo­row­ski, l. 87