IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 07.03.2021

  1. Roz­po­czy­na­my Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne, któ­re pro­wa­dzi ks. dr Sła­wo­mir Abra­mow­ski, lekarz i bibli­sta, pro­boszcz Para­fii św. Jana Paw­ła II w War­sza­wie. Nauki reko­lek­cyj­ne w nie­dzie­lę na mszach św.: o g. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 17:00 i 19:00, w ponie­dzia­łek i wto­rek (15 i 16 mar­ca) na mszach św. o g. 10:00, 17:30 i 19:00, nato­miast w śro­dę 17 mar­ca o g. 10:00, 17:30 i 20:00. Nauki reko­lek­cyj­ne będą nagry­wa­ne i udo­stęp­nia­ne na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. Spo­wiedź pod­czas reko­lek­cji na wszyst­kich mszach świę­tych. W ostat­nim dniu reko­lek­cji – w śro­dę 17 mar­ca – nasz kościół został usta­no­wio­ny Wiel­ko­post­nym Kościo­łem Sta­cyj­nym War­sza­wy. W tym dniu spo­wiedź od g. 6:00 do 21:00, Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 11:00 do 17:20 oraz nabo­żeń­stwa: o g. 12:00 Anioł Pań­ski i Róża­niec, o g. 15:00 Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia, o g. 19:00 Gorz­kie Żale. Ser­decz­nie zapra­sza­my, aby w cza­sie reko­lek­cji sko­rzy­stać z sakra­men­tu poku­ty i pojed­na­nia i nie odkła­dać go na ostat­nie dni Wiel­kie­go Postu. W reko­lek­cje nie będzie mszy św. o g. 18:30. Szcze­gó­ło­wy pro­gram reko­lek­cji znaj­du­je się na tabli­cy ogło­szeń i naszej stro­nie internetowej.

  2. Nasza para­fia uczest­ni­czy w dzie­le cha­ry­ta­tyw­nym Rodzi­na Rodzi­nie orga­ni­zo­wa­nym przez Cari­tas Pol­ska. Wspie­ra­my finan­so­wo rodzi­ny poszko­do­wa­ne w woj­nie w Syrii. Ofia­ry na ten cel moż­na skła­dać do pusz­ki z napi­sem — jał­muż­na wiel­ko­post­na. Wolon­ta­riu­sze Cari­tas orga­ni­zu­ją też zbiór­kę nie uży­wa­nej bie­li­zny oso­bi­stej (głów­nie męskiej) oraz kosme­ty­ków do higie­ny oso­bi­stej. Ta akcja nazwa­na: „Wiel­ki Post – mój mały dar” potrwa do następ­nej nie­dzie­li włącz­nie tj. do 21 mar­ca. Arty­ku­ły moż­na skła­dać w koszu wysta­wio­nym w Kapli­cy. Ser­decz­ne Bóg zapłać.

  3. W Wiel­kim Poście zapra­sza­my od ponie­dział­ku do piąt­ku na Jutrz­nię – poran­ną modli­twę Kościo­ła o g. 5:30 w koście­le dol­nym, nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej w piąt­ki o g. 18:00 w koście­le gór­nym, dla dzie­ci o g. 17:00 w koście­le dol­nym oraz Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o g. 18:00. Wszyst­kich zapra­sza­my na ostat­nie spo­tka­nie w tego­rocz­nym cyklu kate­che­zy zwia­sto­wa­nia – w naj­bliż­szy czwar­tek o g. 19:45 w koście­le dolnym.

  4. W pią­tek 19 mar­ca w Uro­czy­stość św. Józe­fa Oblu­bień­ca NMP roz­po­czy­na się usta­no­wio­ny przez Papie­ża Fran­cisz­ka Rok Rodzi­ny Amo­ris Laeti­tia, któ­ry potrwa do 26 czerw­ca 2022 r. i zakoń­czy się pod­czas X Spo­tka­nia Rodzin w Rzy­mie. Jego celem jest odno­wa miło­ści rodzin­nej i zna­cze­nia sakra­men­tu mał­żeń­stwa, uświa­da­mia­nie mło­dym war­to­ści daru z sie­bie. W tym dniu zapra­sza­my na Dro­gę Krzy­żo­wą o g. 18:00 w inten­cji rodzin naszej para­fii, któ­rą popro­wa­dzą mał­żeń­stwa z Kościo­ła Domo­we­go. Z racji uro­czy­sto­ści pomi­mo piąt­ku wol­no spo­ży­wać pokar­my mięsne.

  5. Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go 25 mar­ca po raz kolej­ny będzie obcho­dzo­na jako Dzień Świę­to­ści Życia. Zachę­ca­my do pod­ję­cia Ducho­wej Adop­cji Dziec­ka Poczę­te­go. W naszym koście­le w tym dniu będzie moż­na zło­żyć przy­rze­cze­nie ducho­wej adop­cji na każ­dej Mszy św. Przy wyj­ściu z kościo­ła znaj­du­ją się ulot­ki z wyja­śnie­niem czym jest ducho­wa adop­cja, tekst przy­rze­cze­nia oraz tekst modli­twy w inten­cji dziec­ka poczę­te­go. Infor­ma­cje o Ducho­wej Adop­cji oraz wzór dekla­ra­cji przy­stą­pie­nia moż­na też zna­leźć na stro­nie: www.duchowa-adopcja.pl.

  6. Przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na nabyć świe­ce wiel­ka­noc­ne Cari­tas, reli­gij­ne kar­ty świą­tecz­ne oraz spe­cjal­ne wyda­nie Gościa Nie­dziel­ne­go poświę­co­ne Patro­no­wi Roku — św. Józefowi.

  7. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca ponow­nie nie może być prze­zna­czo­na na fun­dusz inwe­sty­cyj­ny para­fii, ale na pokry­cie bie­żą­cych wydat­ków zwią­za­nych z opła­ta­mi za media, któ­re w sezo­nie zimo­wym zna­czą­co prze­wyż­sza­ją skła­da­ne ofia­ry. Czy­ni­my sta­ra­nia, aby bra­ku­ją­ce środ­ki pozy­skać z wpły­wów para­fii z naj­mu, lepiej wyko­rzy­stu­jąc zaso­by loka­lo­we. Pro­si­my o modli­twę w tej inten­cji, jak rów­nież w spra­wie pozy­ska­nia środ­ków na nasz pro­jekt ter­mo­mo­der­ni­za­cji kościo­ła. Wszyst­kim Para­fia­nom dzię­ku­je­my za skła­da­ne ofiary.

  8. Przy wyj­ściu z kościo­ła został wyło­żo­ny krzyż do indy­wi­du­al­nej ado­ra­cji. Moż­na tam rów­nież skła­dać ofia­ry na Grób Pań­ski i Ciemnicę.

  9. Przy­po­mi­na­my, że ze powo­du ogra­ni­czeń sani­tar­nych licz­ba uczest­ni­ków litur­gii powin­na być ogra­ni­czo­na do 61 osób w gór­nym koście­le oraz 55 osób w koście­le dol­nym, gdzie jest uru­cho­mio­ne nagło­śnie­nie z kościo­ła gór­ne­go. Przy­po­mi­na­my, że w koście­le nale­ży zacho­wy­wać dystans, zakry­wać usta i nos masecz­ką, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii świę­tej udzie­la­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; w pierw­szej kolej­no­ści udzie­la­na jest Komu­nia św. na rękę.

  10. W ostat­nim tyg. zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Jan Rudolf Kropp l. 87; Andrzej Ryszard Dwo­ra­kow­ski l. 57; Zuzan­na Kry­sty­na Kwie­cień l. 81; Sta­ni­sław Wik­tor Micha­lak l. 84; Hen­ryk Frą­czyk l. 92