V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 21.03.2021

 1. Nasza para­fia uczest­ni­czy w dzie­le cha­ry­ta­tyw­nym Rodzi­na Rodzi­nie orga­ni­zo­wa­nym przez Cari­tas Pol­ska. Wspie­ra­my finan­so­wo rodzi­ny poszko­do­wa­ne w woj­nie w Syrii. Ofia­ry na ten cel moż­na skła­dać do pusz­ki z napi­sem — jał­muż­na wiel­ko­post­na. Wolon­ta­riu­sze Cari­tas orga­ni­zu­ją też zbiór­kę nie­uży­wa­nej bie­li­zny oso­bi­stej (głów­nie męskiej) oraz kosme­ty­ków do higie­ny oso­bi­stej. Ta akcja nazwa­na: „Wiel­ki Post – mój mały dar” koń­czy się dzi­siaj. Arty­ku­ły moż­na skła­dać w koszu wysta­wio­nym w Kapli­cy. Ser­decz­ne Bóg zapłać.

 2. W Wiel­kim Poście od ponie­dział­ku do piąt­ku Jutrz­nia o g. 5:30 w koście­le dol­nym, nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej w piąt­ki o g. 18:00 w koście­le gór­nym, dla dzie­ci o g. 17:00 w koście­le dol­nym oraz Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o g. 18:00.

 3. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza we wto­rek 23 mar­ca na Róża­niec o godz. 17:00 i Mszę św. o godz.  17:30. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc.
 4. W śro­dę 23 mar­ca spo­tka­nie wszyst­kich mini­stran­tów i lek­to­rów o g. 19:00.
 5. W czwar­tek 25 mar­ca Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go po raz kolej­ny będzie obcho­dzo­na jako Dzień Świę­to­ści Życia. Zachę­ca­my do pod­ję­cia Ducho­wej Adop­cji Dziec­ka Poczę­te­go. W naszym koście­le w tym dniu będzie moż­na zło­żyć przy­rze­cze­nie ducho­wej adop­cji na każ­dej Mszy św. Przy wyj­ściu z kościo­ła znaj­du­ją się ulot­ki z wyja­śnie­niem czym jest ducho­wa adop­cja, tekst przy­rze­cze­nia oraz tekst modli­twy w inten­cji dziec­ka poczętego.

 6. W pią­tek 26 mar­ca ze wzglę­du na ogra­ni­cze­nia sani­tar­ne nie odpra­wi­my nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej prze­cho­dząc tra­dy­cyj­nie uli­ca­mi naszej para­fii. Dro­ga Krzy­żo­wa odbę­dzie się o g. 18:00 w koście­le gór­nym, dla dzie­ci o g. 17:00 w koście­le dolnym

 7. Przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na nabyć świe­ce wiel­ka­noc­ne Cari­tas, reli­gij­ne kar­ty świą­tecz­ne oraz spe­cjal­ne wyda­nie Gościa Nie­dziel­ne­go poświę­co­ne św. Józefowi.

 8. Za tydzień Nie­dzie­la Pal­mo­wa, któ­ra roz­po­czy­na Wiel­ki Tydzień. Zarów­no żywe, jak i sztucz­ne palem­ki będzie moż­na nabyć przed kościo­łem. Poświę­ce­nie palm na wszyst­kich mszach świę­tych. O g. 13:00 poświę­ce­nie palm odbę­dzie się przed kościo­łem. Naj­star­szej wspól­no­cie Dro­gi Neo­ka­te­chu­me­nal­nej w naszej para­fii zosta­ną wrę­czo­ne pal­my i wyru­szy pro­ce­sja wokół kościo­ła. W cza­sie tej Mszy św. wspól­no­ta neo­ka­te­chu­me­nal­na zaśpie­wa uro­czy­ste Cre­do – Wyzna­nie Wia­ry. Msza św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 przy dobrej pogo­dzie rów­nież roz­pocz­nie się poświę­ce­niem palm przy pomni­ku św. Jana Paw­ła II i pro­ce­sją do dol­ne­go kościoła.

 9. Przy wyj­ściu z kościo­ła został wyło­żo­ny krzyż do indy­wi­du­al­nej ado­ra­cji. Moż­na tam rów­nież skła­dać ofia­ry na Grób Pań­ski i Ciemnicę.

 10. Przy­po­mi­na­my, że ze wzglę­du na wytycz­ne sani­tar­ne licz­ba uczest­ni­ków litur­gii powin­na być ogra­ni­czo­na do 61 osób w gór­nym koście­le oraz 55 osób w koście­le dol­nym, gdzie jest uru­cho­mio­ne nagło­śnie­nie z kościo­ła gór­ne­go. Przy­po­mi­na­my, że w koście­le i przed kościo­łem nale­ży zacho­wy­wać dystans, zakry­wać usta i nos masecz­ką, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii świę­tej udzie­la­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; w pierw­szej kolej­no­ści udzie­la­na jest Komu­nia św. na rękę.

 11. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Ludwi­ka Ron­gers l. 96; Elż­bie­ta Jani­na Sta­wi­kow­ska l. 86