IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 22.03.2020

 1. Dzi­siaj mia­ły roz­po­cząć się para­fial­ne reko­lek­cje wiel­ko­post­ne. Zosta­ły odwo­ła­ne, ale dzię­ki uprzej­mo­ści nasze­go reko­lek­cjo­ni­sty ks. Car­lo­sa Cesa­ra Dama­glio, otrzy­ma­li­śmy nagra­nie jego reko­lek­cji, któ­re wygło­sił w Pary­żu, tuż przed anu­lo­wa­nym przy­lo­tem do Pol­ski. Reko­lek­cje są dostęp­ne na naszej stro­nie inter­ne­to­wej. Zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z tej for­my przy­go­to­wa­nia do świąt wielkanocnych.

 2. Z racji małej ilo­ści wier­nych w koście­le szu­ka­my nowych form dusz­pa­ster­stwa na odle­głość, aby­śmy w każ­dym cza­sie mogli budo­wać jed­ność i soli­dar­ność naszej wspól­no­ty para­fial­nej. Od ponie­dział­ku na naszej stro­nie inter­ne­to­wej każ­de­go dnia będzie­my czy­tać Ewan­ge­lię i dzie­lić się z Wami krót­kim komen­ta­rzem. Codzien­na lek­tu­ra i reflek­sja nad Sło­wem Bożym poma­ga nam w chrze­ści­jań­skim prze­ży­wa­niu wyda­rzeń nasze­go życia.

 3. Uru­cho­mi­li­śmy też akcję: „Głod­nych nakar­mić, spra­gnio­nych napo­ić”. Two­rzy­my listę osób z pod­wyż­szo­ne­go ryzy­ka zara­że­nia wiru­sem, któ­re nie mogą wycho­dzić z domu, aby pomóc im w zro­bie­niu zaku­pów i zała­twie­niu pil­nych spraw. Pro­si­my o zgła­sza­nie takich osób. Zapra­sza­my też chęt­nych wolon­ta­riu­szy do włą­cze­nia się w tę akcję. Szcze­gó­ły na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

 4. Wier­nych, któ­rzy skła­da­ją ofia­ry na kon­to para­fial­ne pro­si­my o wpi­sy­wa­nie tytu­łu: ofia­ra na cele kul­tu reli­gij­ne­go. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za soli­dar­ność w utrzy­ma­niu kościo­ła i parafii.

 5. W śro­dę 25 mar­ca Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go. W naszym koście­le będzie to Dzień Sta­cyj­ny w ramach modli­twy w Wiel­ko­post­nych Kościo­łach Sta­cyj­nych War­sza­wy. Msze świę­te o g. 6:30, 8:00, 17:30 i 20:00. Inne nabo­żeń­stwa zosta­ją odwo­ła­ne. Przez cały dzień moż­li­wość indy­wi­du­al­nej ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i spowiedzi.

 6. Wpro­wa­dzo­ne tydzień temu zmia­ny w funk­cjo­no­wa­niu naszej para­fii zosta­ją utrzy­ma­ne. Przy­po­mi­na­my, że nie zmie­ni­ły się godzi­ny mszy świę­tych powsze­dnich i nie­dziel­nych (zawie­szo­na zosta­ła tyl­ko msza o g. 11:15 z udzia­łem dzie­ci). Moż­na korzy­stać z Sakra­men­tu Poku­ty i Pojed­na­nia i z Sakra­men­tu Cho­rych, cało­dzien­nej Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w piąt­ki. Dodat­ko­wo codzien­nie od ponie­dział­ku do sobo­ty wpro­wa­dzi­li­śmy Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 19:00 do 20:00 z moż­li­wo­ścią spo­wie­dzi. Przy­po­mi­na­my, że ilość wier­nych na poszcze­gól­nych mszach świę­tych i ado­ra­cjach nie może prze­kra­czać 50 osób. Pozo­sta­łe oso­by będą mogły przy­jąć Komu­nię św. w koście­le dol­nym. Zachę­ca­my do korzy­sta­nia z dys­pen­sy Arcy­bi­sku­pa War­szaw­skie­go odno­śnie obo­wiąz­ku uczest­ni­cze­nia w mszy św. nie­dziel­nej oraz do przyj­mo­wa­nia Komu­nii św. ducho­wej. Bar­dzo pro­si­my o przyj­mo­wa­nie Komu­nii świę­tej na rękę. Jest to zwy­czaj chrze­ści­jań­ski star­szy od przyj­mo­wa­nia do ust i uzna­ny przez Kościół. Komu­nię św. przyj­mu­je­my na sto­ją­co, pod­no­sząc ręce wyso­ko na wyso­kość twa­rzy, ręce skła­da­my na kształt krzy­ża, lewa dłoń na wierz­chu. Po przy­ję­ciu Komu­nii od księ­dza odsu­wa­my się lek­ko na bok, bie­rze­my Komu­nię św. pra­wą dło­nią i wkła­da­my do ust, czy­ni­my to jesz­cze przy księ­dzu. Znak poko­ju prze­ka­zu­je­my sobie przez ski­nie­nie głową.

 7. Cen­trum Krwio­daw­stwa odwo­ła­ło zapla­no­wa­ną na dzi­siaj akcję: “Two­ja krew ratu­je życie”.

 8. Skle­pik para­fial­ny jest nie­czyn­ny. Świe­ce wiel­ka­noc­ne Cari­tas są dostęp­ne w kan­ce­la­rii para­fial­nej. Zachę­ca­my do zama­wia­nia inten­cji mszal­nych w kan­ce­la­rii lub telefonicznie.

 9. W Wiel­kim Poście moż­na skła­dać ofia­ry do skar­bo­ny przy ołta­rzu Mat­ki Bożej prze­zna­czo­ne na Akcję pomo­cy dla Syrii Rodzi­na Rodzi­nie orga­ni­zo­wa­nej przez Cari­tas Polska.

 10. Dzi­siaj już ostat­ni dzień przyj­mo­wa­nia zapi­sów na kar­ty wstę­pu na udział w mszy beaty­fi­ka­cyj­nej Słu­gi Boże­go Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go w dniu 7 czerw­ca w War­sza­wie. Moż­na je skła­dać w kan­ce­la­rii para­fial­nej, tele­fo­nicz­nie lub mailowo.

 11. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Ste­fan Bogu­mił Wol­ski l. 80; Bogu­mi­ła Masłow­ska l. 56