list proboszcza w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

Wyłączone

Dro­dzy Parafianie

Wpro­wa­dze­nie sta­nu zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go w Pol­sce wpły­wa na funk­cjo­no­wa­nie naszej Para­fii. Prze­ży­wa­my tę sytu­ację z wia­rą i ufno­ścią w Bożą Opatrz­ność, musi­my się jed­nak zasto­so­wać do zale­ceń insty­tu­cji pań­stwo­wych i prze­ło­żo­nych kościelnych.

Infor­mu­ję, że bez zmian pozo­sta­ją w naszej parafii:

- godzi­ny mszy świę­tych powsze­dnich i nie­dziel­nych (zawie­sza­my jedy­nie mszę św. o g. 11:15 z udzia­łem dzie­ci w koście­le dol­nym), korzy­sta­nie z Sakra­men­tu Poku­ty i Pojed­na­nia i z Sakra­men­tu Cho­rych, cało­dzien­na Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w piątki

- dodat­ko­wo codzien­nie od ponie­dział­ku do sobo­ty wpro­wa­dza­my Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 19:00 do 20:00 z moż­li­wo­ścią spowiedzi

Jeste­śmy zobo­wią­za­ni do pod­ję­cia nastę­pu­ją­cych środ­ków ostroż­no­ści w związ­ku z epi­de­mią covid-19:

- ilość wier­nych na poszcze­gól­nych mszach świę­tych nie może prze­kra­czać 50 osób. Pozo­sta­łe oso­by będą mogły przy­jąć Komu­nię św. w koście­le dol­nym. Nie może tam jed­nak pozo­sta­wać na modli­twie wię­cej niż 50 osób. Zachę­ca­my do korzy­sta­nia z dys­pen­sy Arcy­bi­sku­pa War­szaw­skie­go odno­śnie obo­wiąz­ku uczest­ni­cze­nia w mszy św. nie­dziel­nej oraz do przyj­mo­wa­nia Komu­nii św. duchowej.

- wej­ście do kościo­ła tyl­ko drzwia­mi głównymi

- zachę­ca­my do zama­wia­nia inten­cji mszal­nych w kan­ce­la­rii para­fial­nej lub telefonicznie

- zawie­sza­my wszyst­kie spo­tka­nia grup i wspól­not w naszej parafii

- zawie­sza­my kurs przy­go­to­wa­nia dla narzeczonych

- zawie­sza­my wszyst­kie nabo­żeń­stwa: zarów­no powsze­dnie, jak i oko­licz­no­ścio­we, Dro­gę Krzy­żo­wą dla dzie­ci i doro­słych, Gorz­kie Żale, Godzin­ki, Laudesy.

- odwo­łu­je­my reko­lek­cje wiel­ko­post­ne zapla­no­wa­ne w dniach 22 – 25 marca

- wyko­nu­jąc wska­za­nia Rady Sta­łej Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski pro­si­my wszyst­kich wier­nych o zasto­so­wa­nie się do nastę­pu­ją­cych instruk­cji odno­śnie uczest­nic­twa we Mszy św.:

- bar­dzo pro­si­my o przyj­mo­wa­nie Komu­nii świę­tej na rękę. Jest to zwy­czaj chrze­ści­jań­ski star­szy od przyj­mo­wa­nia do ust i uzna­ny przez Kościół. Komu­nię św. przyj­mu­je­my na sto­ją­co, pod­no­sząc ręce wyso­ko na wyso­kość twa­rzy, ręce skła­da­my na kształt krzy­ża, lewa dłoń na wierz­chu. Po przy­ję­ciu Komu­nii od księ­dza odsu­wa­my się lek­ko na bok, bie­rze­my Komu­nię św. pra­wą dło­nią i wkła­da­my do ust, czy­ni­my to jesz­cze przy księ­dzu. (Nie wra­ca­my na miej­sce z Komu­nią św. w rękach!)

Zle­ce­nia te wyni­ka­ją z koniecz­no­ści ochro­ny przed ewen­tu­al­nym prze­nie­sie­niem dro­gą kro­pel­ko­wą koro­na­wi­ru­sa covid-19, któ­rym może­my być zaka­że­ni bez­ob­ja­wo­wo. Czy­ni­my to w tro­sce o zdro­wie i życie nas wszystkich.

- znak poko­ju prze­ka­zu­je­my sobie przez ski­nie­nie głową

Dro­dzy Parafianie,

Niech te ogra­ni­cze­nia nie będą dla nas dys­pen­są od modli­twy. Przyj­muj­my z gor­li­wo­ścią sło­wa nasze­go Zba­wi­cie­la: „Pro­ście, a będzie wam dane, szu­kaj­cie, a znaj­dzie­cie, kołacz­cie a otwo­rzą wam” (Mt 7,7). Zachę­cam do wzmo­żo­nej modli­twy indy­wi­du­al­nej i rodzin­nej w inten­cji powstrzy­ma­nia epi­de­mii, do odma­wia­nia Różań­ca, Koron­ki do Miło­sier­dzia Boże­go i Dro­gi Krzy­żo­wej oraz lek­tu­ry Sło­wa Boże­go i Litur­gii Godzin. Każ­de­go dnia my dusz­pa­ste­rze będzie­my trwać na modli­twie różań­co­wej o g. 20:30. Łącz­cie się z nami ducho­wo w swo­ich domach! Potrak­tuj­my poważ­nie te wyda­rze­nia jako szcze­gól­ne reko­lek­cje wiel­ko­post­ne przy­go­to­wu­ją­ce nas na przyj­ście nasze­go Pana w Świę­ta Pas­chal­ne. Mara­na tha! Przyjdź Panie Jezu! Trwaj­my we wspól­no­cie Kościo­ła w tym peł­nym miło­ści oczekiwaniu.

Ks. Marek Makowski

PROBOSZCZ

13.03.2020