V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 02.04.2017

  1. Dzi­siaj 5. Nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas. Przy­po­mi­na­my o dzie­le cha­ry­ta­tyw­nym Rodzi­na Rodzi­nie orga­ni­zo­wa­nym przez Cari­tas Pol­ska, wspie­ra­my finan­so­wo rodzi­ny poszko­do­wa­ne w woj­nie w Syrii oraz Dom dla Bez­dom­nych „Beta­nia”. Ofia­ry na te dwa cele moż­na skła­dać do pusz­ki z napi­sem — jał­muż­na wiel­ko­post­na do przy­szłej nie­dzie­li. Naszą akcję zakoń­czy­my w Nie­dzie­lę Pal­mo­wą modli­twą i kon­cer­tem po mszy św. wie­czor­nej oko­ło g. 19:00 dedy­ko­wa­nym miesz­kań­com Alep­po – ofia­rom woj­ny. Kon­cert w wyko­na­niu Chó­ru Soli Deo zaty­tu­ło­wa­ny jest „Otwórz moje oczy”. Ser­decz­nie zapraszamy.

  2. Dzi­siaj 12. rocz­ni­ca śmier­ci św. Jana Paw­ła II. Archi­ka­te­dra War­szaw­ska zapra­sza na g. 15.00 na ora­to­rium pt. “Lita­nia do św. Jana Paw­ła II, a o g. 21.00 na czu­wa­nie na Pla­cu Piłsudskiego.

  3. Zakoń­czy­li­śmy czas reko­lek­cji wiel­ko­post­nych. Zachę­ca­my wszyst­kich, któ­rzy nie sko­rzy­sta­li jesz­cze ze spo­wie­dzi, aby nie odkła­dać jej na ostat­nie dni Wiel­kie­go Postu. Spo­wia­da­my pod­czas każ­dej mszy świę­tej do Wiel­kiej Śro­dy włącz­nie. Dyżur w kon­fe­sjo­na­le w Wiel­ką Sobo­tę, w cza­sie świę­ce­nia pokar­mów, rezer­wu­je­my dla tych, któ­rzy już rzad­ko przy­cho­dzą do kościoła.

  4. Za tydzień Nie­dzie­la Pal­mo­wa, któ­ra roz­po­czy­na Wiel­ki Tydzień. Poświę­ce­nie palm na wszyst­kich mszach świę­tych. O g. 13:00 poświę­ce­nie palm odbę­dzie się przed kościo­łem. Naj­star­szej wspól­no­cie Dro­gi Neo­ka­te­chu­me­nal­nej w naszej para­fii zosta­ną wrę­czo­ne pal­my i wyru­szy pro­ce­sja wokół kościo­ła. W cza­sie tej Mszy św. wspól­no­ta neo­ka­te­chu­me­nal­na zaśpie­wa uro­czy­ste Cre­do – Wyzna­nie Wia­ry. Msza św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 rów­nież roz­pocz­nie się poświę­ce­niem palm przy pomni­ku św. Jana Paw­ła II.

  5. W skle­pi­ku para­fial­nym moż­na naby­wać świe­ce wiel­ka­noc­ne Cari­tas oraz sztucz­ne pal­my. Żywe palem­ki będą roz­pro­wa­dza­ne przy koście­le w samą Nie­dzie­lę Palmową.

  6. Przy­go­to­wu­je­my się do litur­gii Tri­du­um Pas­chal­ne­go. Dotych­cza­so­wą asy­stę pro­ce­syj­ną oraz oso­by mogą­ce pomóc w nie­sie­niu bal­da­chi­mu i cho­rą­gwi pro­si­my o kon­takt z ks. Marcinem.

  7. O ponie­dział­ku do piąt­ku zapra­sza­my na jutrz­nię o g. 5:30. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca – ostat­ni przed świę­ta­mi wiel­ka­noc­ny­mi. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Przez cały pią­tek Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Spo­wiedź pod­czas mszy świę­tych oraz wie­czo­rem od g. 17:00. W pią­tek nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzy­żo­wej odpra­wi­my prze­cho­dząc uli­ca­mi naszej para­fii. Oko­ło g. 19:00 po ostat­niej mszy świę­tej wyru­szy­my uli­ca­mi: Saba­ły, Lechic­ką, Sło­wi­czą i Węgo­rzew­ską. Zapra­sza­my do licz­ne­go udzia­łu. Przy­nie­śmy świe­ce na to nabo­żeń­stwo. Nie będzie Dro­gi Krzy­żo­wej o g. 18:00 ani o g. 17:15 z udzia­łem dzieci. 

  8. Za tydzień taca prze­zna­czo­na będzie na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Trwa­ją pra­ce zwią­za­ne z I eta­pem remon­tu gene­ral­ne­go ple­ba­nii. Odby­wa­ją się rów­nież kon­sul­ta­cje archi­tek­to­nicz­no-budow­la­ne doty­czą­ce remon­tu fron­to­wej ele­wa­cji kościo­ła. Prze­pro­wa­dzo­ny w tym mie­sią­cu prze­gląd insta­la­cji elek­trycz­nej i odgro­mo­wej kościo­ła wyka­zał sze­reg poważ­nych uste­rek. Pro­to­kół pokon­trol­ny nakła­da na nas obo­wią­zek napraw, któ­rych nie prze­wi­dy­wa­li­śmy. Pra­ce te są nie­wi­docz­ne dla oczu Para­fian, przez co mało efek­tow­ne, podob­nie jak remont ple­ba­nii czy kon­sul­ta­cje archi­tek­to­nicz­ne, tym bar­dziej dzię­ku­je­my ser­decz­nie wszyst­kim, któ­rzy ze zro­zu­mie­niem wspie­ra­ją je mate­rial­nie i modli­tew­nie. Ofia­ry moż­na rów­nież wpła­cać na kon­to para­fii poda­ne na stro­nie internetowej. 

  9. Dzi­siaj o g. 15:30 spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca w sali nad zakry­stią. O g. 17:00 Gorz­kie Żale.

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Sta­ni­sław Mazur l. 94, Bar­ba­ra Kaza­niew­ska l. 95, Hali­na Maria Skier­czyń­ska l. 78, Hele­na Bur­kat-Pogo­rzel­ska l. 100, Jadwi­ga Lao, l. 83