V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 07.04.2019

  1. Wolon­ta­riu­sze Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas zbie­ra­ją dziś ofia­ry na pacz­ki świą­tecz­ne dla bez­dom­nych i potrze­bu­ją­cych. Bóg zapłać za wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne na cele cha­ry­ta­tyw­ne. Przez cały Wiel­ki Post moż­na też skła­dać ofia­ry prze­zna­czo­ne na pomoc dla Syrii Rodzi­na Rodzi­nie, orga­ni­zo­wa­ną przez Cari­tas Pol­ska. Skar­bo­na na ten cel znaj­du­je się przy ołta­rzu Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy. Ofia­ry skła­da­ne do pusz­ki przy krzy­żu wyło­żo­nym do ado­ra­cji prze­zna­czo­ne będą na wystrój Gro­bu Pań­skie­go i Ciem­ni­cy.

  2. Zapra­sza­my dzi­siaj o g. 20:00 na kon­cert Chó­ru Iuve­nis a capel­la. Występ kil­ku­dzie­się­cio­oso­bo­we­go chó­ru, pod dyrek­cją Jaku­ba Kacz­mar­ka, obej­mie naj­pięk­niej­sze kom­po­zy­cje muzy­ki chó­ral­nej w całej histo­rii utwo­rów wokal­nych, m.in. kom­po­zy­cje Mozar­ta, Czaj­kow­skie­go, Rach­ma­ni­no­wa i innych. Wstęp wol­ny. Spo­tka­nie Gru­py Żywe­go Różań­ca o g. 15:30 w Sali nad zakry­stią. O g. 18:00 Gorz­kie Żale z nauką pasyjną.

  3. Zachę­ca­my wszyst­kich, któ­rzy nie sko­rzy­sta­li jesz­cze ze spo­wie­dzi, aby nie odkła­dać jej na ostat­nie dni Wiel­kie­go Postu. Spo­wia­da­my pod­czas każ­dej mszy świę­tej do Wiel­kiej Śro­dy włącz­nie. Dyżur w kon­fe­sjo­na­le w Wiel­ką Sobo­tę, w cza­sie świę­ce­nia pokar­mów, rezer­wu­je­my dla tych, któ­rzy już rzad­ko przy­cho­dzą do kościoła.

  4. Za tydzień Nie­dzie­la Pal­mo­wa, któ­ra roz­po­czy­na Wiel­ki Tydzień. Poświę­ce­nie palm na wszyst­kich mszach świę­tych. O g. 13:00 poświę­ce­nie palm odbę­dzie się przed kościo­łem. Naj­star­szej wspól­no­cie Dro­gi Neo­ka­te­chu­me­nal­nej w naszej para­fii zosta­ną wrę­czo­ne pal­my i wyru­szy pro­ce­sja wokół kościo­ła. W cza­sie tej Mszy św. wspól­no­ta neo­ka­te­chu­me­nal­na zaśpie­wa uro­czy­ste Cre­do – Wyzna­nie Wia­ry. Msza św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 rów­nież roz­pocz­nie się poświę­ce­niem palm przy pomni­ku św. Jana Paw­ła II i pro­ce­sją do dol­ne­go kościoła.

  5. W skle­pi­ku para­fial­nym moż­na naby­wać świe­ce wiel­ka­noc­ne Cari­tas oraz pal­my. Żywe palem­ki będą roz­pro­wa­dza­ne przy koście­le w samą Nie­dzie­lę Palmową.

  6. Przy­go­to­wu­je­my się do Tru­du­um Pas­chal­ne­go. Oso­by mogą­ce pomóc w wystro­ju kościo­ła pro­si­my o kon­takt z ks. Proboszczem. 

  7. W pią­tek 12 kwiet­nia nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzy­żo­wej odpra­wi­my o g. 19:00 prze­cho­dząc uli­ca­mi naszej para­fii. Nie będzie Dro­gi Krzy­żo­wej o g. 18:00 ani o g. 17:15 z udzia­łem dzie­ci. Po ostat­niej mszy świę­tej wyru­szy­my uli­ca­mi: Saba­ły, Lechic­ką, Sło­wi­czą i Węgo­rzew­ską. Zapra­sza­my do licz­ne­go udzia­łu. Przy­nie­śmy świe­ce na to nabo­żeń­stwo. Przy tej oka­zji pro­si­my o zaopa­trze­nie się w osłon­ki na świe­ce i roz­trop­ne korzy­sta­nie ze świec. Nie bój­my się zwró­cić uwa­gę oso­bom, któ­re wyle­wa­ją wosk na ław­ki lub posadz­kę kościo­ła. Wosk po świe­cach nawet usu­nię­ty z posadz­ki pozo­sta­wia na niej trwa­łe ślady. 

  8. W sobo­tę 13 kwiet­nia obcho­dzi­my Die­ce­zjal­ny Dzień Mło­dzie­ży w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w Wila­no­wie. Zapra­sza­my mło­dzież dzia­ła­ją­cą w gru­pach para­fial­nych i przy­go­to­wu­ją­cą się do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia, ale nie tyl­ko, ser­decz­nie zachę­ca­my do udzia­łu wszyst­kich mło­dych naszej para­fii. Ks. Mar­cin będzie cze­kał na was przed Świą­ty­nią Opatrz­no­ści Bożej o g. 10:00. Szcze­gó­ło­wy pro­gram znaj­du­je się na pla­ka­cie w kruch­cie kościoła. 

  9. Apo­sto­lat Maryj­ny orga­ni­zu­je 4 maja wyjazd do Kali­sza – do Sank­tu­arium św. Józe­fa, w ramach Ogól­no­pol­skiej Piel­grzym­ki Jasno­gór­skiej Rodzi­ny Różań­co­wej. Zapra­sza­my też na 5‑dniowy wyjazd piel­grzym­ko­wo-wypo­czyn­ko­wy od 23 czerw­ca do 3 lip­ca do Kacwi­na, w pro­gra­mie: Sank­tu­arium w Leśnio­wie, wyciecz­ka na Sło­wa­cję, spływ Dunaj­cem. Infor­ma­cje o wyjaz­dach w skle­pi­ku parafialnym. 

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmarł nasz Para­fia­nin: śp. Marek Anto­ni Jan­kow­ski l. 94