V NIEDZIELA ZWYKŁA — 09.02.2020

Wyłączone
  1. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy przez swo­je ofia­ry mate­rial­ne i modli­twę wspie­ra­ją naszą parafię.

  2. Przy­po­mi­na­my, że w cza­sie ferii zimo­wych nie ma mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Msza św. o g. 11:15 powró­ci w pierw­szą nie­dzie­lę marca.

  3. W naj­bliż­szym tygo­dniu wizy­ta dusz­pa­ster­ska według nastę­pu­ją­ce­go porząd­ku: w ponie­dzia­łek 10.02.- ul. Żwir­ki i Wigu­ry 15, 15A, 17 i 17A; we wto­rek 11.02. — ul. Żwir­ki i Wigu­ry 19 i ul. Saba­ły 16; w śro­dę (12.02.) - ul. Saba­ły od Lechic­kiej do Hyn­ka: nr od 3 do 24 (bez nr 16 i 18); w czwar­tek (13.02) — ul. Saba­ły 18, ul. Czar­da­sza i ul. Węgo­rzew­ska; w pią­tek (19.02.) — ul. Jani­szow­ska, ul. Gład­ka i ul. Tapi­cer­ska; w sobo­tę (15.02) — ul. Rada­ro­wa cała od Lechic­kiej do Komi­te­tu Obro­ny Robot­ni­ków oraz ul. Sło­wi­cza cała od Lechic­kiej do Komi­te­tu Obro­ny Robot­ni­ków. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00. Pro­gram kolę­dy wywie­szo­ny jest w gablo­cie para­fial­nej i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. To już ostat­ni tydzień wizy­ty dusz­pa­ster­skiej. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy nas gości­li w swo­ich domach. Była to oka­zja do zapo­zna­nia się, wspól­nej modli­twy i krót­kiej roz­mo­wy. Bóg zapłać za wszel­kie ofia­ry mate­rial­ne zło­żo­ne przy tej oka­zji na potrze­by Para­fii. Jeśli ktoś nie mógł przy­jąć księ­dza z „kolę­dą” w wyzna­czo­nym ter­mi­nie, a chciał­by to jesz­cze uczy­nić – dodat­ko­wa „kolę­da” odbę­dzie się w ponie­dzia­łek 17 lute­go na indy­wi­du­al­ne zaproszenie.

  4. Zachę­ca­my do wspar­cia dzia­łal­no­ści cha­ry­ta­tyw­nej Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas dekla­ru­jąc na ten cel 1 % podat­ku docho­do­we­go w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Na skar­bo­nach przy wyj­ściu z kościo­ła oraz na tabli­cy ogło­szeń znaj­du­ją się ulot­ki z instruk­cją, w jaki spo­sób moż­na to uczy­nić. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ofiarodawcom.

  5. Para­fia przyj­mie oso­by do pra­cy w zakry­stii oraz do pra­cy w kuch­ni. Infor­ma­cje u ks. Proboszcza.

  6. Roz­po­czy­na­my kurs przy­go­to­wa­nia do sakra­men­tu mał­żeń­stwa. Pierw­sze spo­tka­nie i zapi­sy 21 lute­go o g. 19:30 w kapli­cy bocz­nej. Infor­ma­cje u ks. Kazimierza.

  7. We wto­rek 11 lute­go — we wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny z Lour­des — zapra­sza­my wszyst­kich cho­rych na mszę świę­tą z sakra­men­tem namasz­cze­nia cho­rych o g. 10:00. Jest to Świa­to­wy Dzień Cho­rych. Pomóż­my oso­bom cho­rym, któ­re zna­my w dotar­ciu w tym dniu do kościoła.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Roman Hen­ryk Ple­wow­ski l. 68, Fran­ci­szek Józef Janas l. 82, Leoka­dia Smo­leń­ska l. 92, Wie­sław Jerzy Iwań­ski l. 69, Ire­na Zakrzew­ska l. 89, Kry­sty­na Ada Wąsow­ska l. 88