V NIEDZIELA ZWYKŁA — 04.01.2018

  1. Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka do puszek na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas. Zachę­ca­my do wspar­cia dzia­łal­no­ści cha­ry­ta­tyw­nej Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas dekla­ru­jąc na ten cel 1 % podat­ku docho­do­we­go w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Na skar­bo­nach przy wyj­ściu z kościo­ła znaj­du­ją się ulot­ki z instruk­cją, w jaki spo­sób nale­ży to uczy­nić. Za tydzień taca będzie prze­zna­czo­na na Para­fial­ny Fun­dusz Remon­to­wy. W ubie­głym tygo­dniu zakoń­czy­li­śmy usu­wa­nie awa­rii sie­ci kana­li­za­cyj­nej przy budyn­ku przed­szko­la, któ­rej koszt wyniósł 16 tys. zł. Pro­si­my o pomoc w spła­cie tej nie­prze­wi­dzia­nej płat­no­ści. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ofiarodawcom.

  2. Spo­tka­nie Gru­py Żywe­go Różań­ca dzi­siaj o g. 16:30 w sali nad zakrystią.

  3. Wie­czo­rem zapra­sza­my o g. 18:00 na Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Wie­czór Uwiel­bie­nia, któ­ry popro­wa­dzi Chór Rodzin­ny Soli Deo.

  4. W ponie­dzia­łek Msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Pół godzi­ny przed Mszą św. czy­ta­nie wypominków.

  5. W tym tygo­dniu koń­czy­my wizy­tę dusz­pa­ster­ska, zwa­na „kolę­dą” odwie­dzi­my: w ponie­dzia­łek 05.02. — ul. Kol­neń­ska; ul. Nasien­na; ul. Orze­cho­wa; ul. Naroż­na; ul. Modu­lar­na; ul. Star­to­wa; ul. Kazi­mie­rza Wlk; ul. Geo­lo­gicz­na; ul. Łobe­ska; ul. Skrom­na i we wto­rek 06.02. — ul. Łopu­szań­ska; ul. Bory­ny, ul. Insta­la­to­rów 5; ul. Rakow­ska 14 i 14A. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00. Szcze­gó­ło­wy pro­gram kolę­dy wywie­szo­ny jest w gablo­cie para­fial­nej i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. Dla tych, któ­rzy z róż­nych przy­czyn nie mogli przy­jąć księ­dza z „kolę­dą”, a chcie­li­by to jesz­cze zro­bić — w śro­dę (07.02.) — dodat­ko­wa kolę­da na zapro­sze­nie. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim za wspól­ną modli­twę pod­czas naszych wizyt dusz­pa­ster­skich, za prze­pro­wa­dzo­ne roz­mo­wy i wspar­cie mate­rial­ne dla naszej parafii.

  6. Orga­ni­zu­je­my dwa waka­cyj­ne wyjaz­dy: jeden dla dzie­ci i mło­dzie­ży od 23.06. do 02.07. do Włoch (Padwa, Asyż, Rzym i Waty­kan, Mano­pel­lo i wypo­czy­nek nad morzem) oraz dla doro­słych od 20 do 29.07 do Buł­ga­rii (Nese­ber, Bur­gas, Zło­te Pia­ski i wypo­czy­nek nad morzem). Wię­cej infor­ma­cji u ks. Mar­ci­na.

  7. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Dzień Cho­rych, zapra­sza­my na mszę w inten­cji cho­rych o 11.30 po mszy chęt­nym udzie­li­my sakra­men­tu namaszczenia.